Arbetsolyckor i byggverksamhet | Byggföretagen

Arbetsolyckor i byggverksamhet

I statistiken för arbetsolyckor räknas olycksfall som inträffat på arbetsplatsen eller på den plats där arbetstagaren vistas för arbetsgivarens räkning och som resulterat i minst en dags sjukfrånvaro.

Publicerad:

Olycksfrekvensen (olyckor med frånvaro) minskade 2022 jämfört med närmast föregående år från 11,3 olyckor/1000 sysselsatta, till 10,2. Denna nivå tangerar den hittills lägsta nivån från år 2009. Frekvensen det senaste årtiondet har varierat kring 11. Det registrerade antalet olyckor år 2022 minskade till 2.131 från 2.296. Den långsiktiga trenden för olycksfrekvensen har planat ut de senaste åren från att ha varit i stort sett stadigt sjunkande under lång tid. Bland avvikelserna är det kroppsrörelse med fysisk överbelastning som dominerar med 393 (18 %). Andra vanliga olyckor är också förlorad kontroll över handverktyg 338 (16 %), fall ej från höjd (snubbling) medförde 259 olyckor (12%), ras, fall, bristning av material 250 (12 %) och fall från höjd 237 olyckor (11 %).

Den nedåtgående trenden i hela byggverksamheten för olycksfallsfrekvensen har planat ut. Antalet olyckor har också legat på en relativt konstant nivå, med viss nedgång senaste året. Det registrerade antalet arbetsolyckor år 2022 minskade till 3.695. Frekvensen (antal olyckor/1000 sysselsatta) minskade även den till 9,9 (ca 5,5 olyckor per miljon arbetstimmar). Liksom tidigare år är det fallolyckor (inkl. halkning och snubbling), skador från verktyg samt plötslig överbelastning som dominerar. Vanligaste avvikelsen är fall. Sammantaget, (totalt 907 olyckor), svarar fall för 25 % av alla olyckshändelser. Den avvikelsen indelas i fall på samma nivå (snubbling) 13 %, samt fall till lägre nivå, 12 %. Enskilt vanligaste avvikelsen är plötslig fysisk överbelastning, 18 % (ej att förväxla med belastningsfaktorer som har sin orsak i långvarig felaktig fysisk belastning och klassas som arbetssjukdom). Förlorad kontroll över handverktyg och redskap är också en vanlig avvikelse med 16 %. Avvikelsen ras, fall och bristning av material är även den en av de mer förekommande, 11 %. Här döljs även en del fallolyckor, till exempel stegolyckor där stegen glider eller brister.