Arbetsolyckor i byggverksamhet | Byggföretagen

Arbetsolyckor i byggverksamhet

I statistiken för arbetsolyckor räknas olycksfall som inträffat på arbetsplatsen eller på den plats där arbetstagaren vistas för arbetsgivarens räkning och som resulterat i minst en dags sjukfrånvaro.

Publicerad:

Det registrerade antalet olyckor i den privata byggindustrin minskade år 2020 till 2 168 olyckor och frekvensen (antal olyckor/1000 sysselsatta) minskade till 10,7. Frekvensen det senaste årtiondet har varierat kring 11. Den långsiktiga trenden för olycksfrekvensen har planat ut de senaste åren från att ha varit i stort sett stadigt sjunkande under lång tid.
Bland avvikelserna är det kroppsrörelse med fysisk överbelastning som dominerar med 422 (20 %). Andra vanliga olyckor är också skador från verktyg och redskap 381 (18 %), ras, fall och bristning av material 275 (13 %), fall från höjd 255 (12 %). Fall på samma nivå (snubbling) medförde 200 olyckor (9 %).
I de stora avvikelsegrupperna är det fall ej från höjd (snubbling) som har minskat mest, samtidigt som kroppsrörelse med fysisk överbelastning har ökat mest jämfört med föregående år.

Den nedåtgående trenden i hela byggverksamheten för olycksfallsfrekvensen har planat ut sedan omkring 2010. Antalet olyckor har varit ganska konstant de senaste åren trots det ökande antalet sysselsatta i branschen. Det registrerade antalet arbetsolyckor år 2020 minskade något till 3 721 olyckor. Frekvensen (antal olyckor/1000 sysselsatta) minskade även den något till 10,3 (ca 6 olyckor per miljon arbetstimmar).
Liksom tidigare år är det fallolyckor (inkl halkning och snubbling), skador från verktyg samt plötslig överbelastning som dominerar. Vanligaste avvikelsen är fall. Den avvikelsen indelas i fall på samma nivå (snubbling) och fall till lägre nivå. Antalet av vardera är ungefär lika stort med viss övervikt för fall från höjd. Sammantaget, (totalt 836), svarar fall för 23 procent av alla olyckshändelser. Enskilt vanligaste avvikelsen är plötslig fysisk överbelastning, 19 procent (ej att förväxla med belastningsfaktorer som har sin orsak i långvarig felaktig fysisk belastning och klassas som arbetssjukdom). Förlorad kontroll över handverktyg och redskap är också en vanlig avvikelse med 17 procent. Avvikelsen Ras, fall och bristning av material är även den en av de mer förekommande, 11 procent. Här döljs även en del fallolyckor, till exempel stegolyckor där stegen glider eller brister.