Arbetsolyckor i byggverksamhet

I statistiken för arbetsolyckor räknas olycksfall som inträffat på arbetsplatsen eller på den plats där arbetstagaren vistas för arbetsgivarens räkning och som resulterat i minst en dags sjukfrånvaro.

Publicerad:

I den privata bygg och anläggningssektorn minskade olycksfrekvensen (olyckor med frånvaro) 2019 jämfört med närmast föregående år, från 11,5 till 10,9. Frekvensen det senaste årtiondet har varierat kring 11. Den historiskt lägsta nivån hittills nåddes år 2009 på 10,2. Det registrerade antalet olyckor år 2019 minskade till 2.224 och frekvensen (antal olyckor/1000 sysselsatta) alltså minskade från 11,5 till 10,9. Den långsiktiga trenden för olycksfrekvensen har planat ut de senaste åren från att ha varit i stort sett stadigt sjunkande under lång tid. Bland avvikelserna är det skador från verktyg och redskap som dominerar med 386 (17 %). Andra vanliga olyckor är också kroppsrörelse med fysisk överbelastning 377 (17 %), ras, fall och bristning av material 287 (13 %), fall på samma nivå (snubbling) 279 (13 %). Fall från höjd medförde 239 olyckor (11 %). I de stora avvikelsegrupperna är det förlorad kontroll övriga som har minskat mest (kan också bero på bättre kodning av anmälningsformulären), samtidigt som ras, fall och bristning har ökat mest jämfört med föregående år.

Den nedåtgående trenden för olycksfallsfrekvensen i hela byggindustrin har planat ut sedan omkring 2010. Antalet olyckor har varit ganska konstant de senaste åren trots det ökande antalet sysselsatta i branschen. Det registrerade antalet arbetsolyckor år 2019 minskade marginellt till 3.824. Frekvensen (antal olyckor/1000 sysselsatta) minskade även den något till 10,5 (ca 6 olyckor/miljon arbetstimmar). Liksom tidigare år är det fallolyckor (inkl halkning och snubbling), skador från verktyg samt plötslig överbelastning som dominerar. Vanligaste avvikelsen är fall. Den avvikelsen indelas i fall på samma nivå (snubbling) och fall till lägre nivå. Antalet av vardera är ungefär lika stort och sammantaget, (totalt 949), svarar fall för 25 % av alla olyckshändelser. Enskilt vanligaste avvikelsen är plötslig fysisk överbelastning, 18 % (ej att förväxla med belastningsfaktorer som har sin orsak i långvarig felaktig fysisk belastning och klassas som arbetssjukdom). Förlorad kontroll över handverktyg och redskap är också en vanlig avvikelse med 16 %. Avvikelsen Ras, fall och bristning av material är även den en av de mer förekommande, 12 %. Här döljs även en del fallolyckor, t ex stegolyckor där stegen glider eller brister.