Arbetsmiljö

Publicerad:

Olycksfrekvensen (olyckor med frånvaro) ökade år 2018 jämfört med närmast föregående år, från 11,3 till 11,5. Frekvensen det senaste årtiondet har varierat kring drygt 11. Den historiskt lägsta nivån hittills nåddes år 2009 på 10,2. Det registrerade antalet olyckor år 2018 ökade till 2290 från 2158 olyckor året före, medan frekvensen (antal olyckor/1000 sysselsatta) alltså ökade från 11,3 till 11,5. Den långsiktiga trenden för olycksfrekvensen har planat ut de senaste åren från att ha varit i stort sett stadigt sjunkande under lång tid. Bland avvikelserna är det skador från verktyg och redskap som dominerar med 386 (18 %). Andra vanliga olyckor är också kroppsrörelse med fysisk överbelastning 380 (17 %), fall på samma nivå (snubbling) 311 (13 %), fall från höjd med 252 (11 %). Ras, fall och bristning av material medförde 241 olyckor (10 %). I de stora avvikelsegrupperna är det förlorad kontroll över handverktyg eller redskap som har minskat mest, samtidigt som fall på samma nivå (snubbling) har ökat mest jämfört med föregående år.

För arbetssjukdomar hade trenden under 2000-talet med snabbt sjunkande frekvens nästan planat ut, men år 2017 innebar att en tydlig minskning av antalet fall återigen kunde noteras vilket har fortsatt år 2018. Antalet registrerade fall för år 2018, 300, är en minskning med 71 (- 21 %!) sedan föregående år. Samtidigt har frekvensen (fall/1000 sysselsatta) minskat till 1,5 från 1,9. I särklass vanligast är fortfarande belastningssjukdomarna med 139 fall (47 %) vilket är 52 färre än föregående år (- 27%!). Samtliga orsaksgrupper har minskat sedan föregående år men mest har belastningsskadorna minskat, till 1,9 från 2,5.

I särklass vanligast är fortfarande belastningssjukdomarna med 191 fall (52 %) vilket är 65 färre än föregående år (- 25%!). Skador från kemiska faktorer har ökat något, medan skador från sociala/organisatoriska faktorer minskat. Gruppen övrigt/oklart har ökat också.

Fördelningen av orsaker är i stort sett konstant över åren trots att totala antalet arbetssjukdomar minskar stadigt. Detta kan tyda på att ändringar av anmälningsbenägenheten är en viktig orsak till den stora skillnaden i antalet anmälda fall under olika perioder.