Arbetsolyckor i byggverksamhet | Byggföretagen

Arbetsolyckor i byggverksamhet

I statistiken för arbetsolyckor räknas olycksfall som inträffat på arbetsplatsen eller på den plats där arbetstagaren vistas för arbetsgivarens räkning och som resulterat i minst en dags sjukfrånvaro.

Publicerad:

Olycksfrekvensen (olyckor med frånvaro) ökade 2021 jämfört med närmast föregående år, från 10,7 till 11,3. Frekvensen det senaste årtiondet har varierat kring 11. Det registrerade antalet olyckor år 2021 ökade till 2 296. Bland avvikelserna är det kroppsrörelse med fysisk överbelastning som dominerar med 429 (19 %). Andra vanliga olyckor är också skador från verktyg och redskap 404 (18 %), fall ej från höjd (snubbling) medförde 310 olyckor (13%) och fall från höjd 256 (11 %). I de stora avvikelsegrupperna är det fall ej från höjd (snubbling) som har ökat mest från 200 olyckor år 2020 till 310 år 2021.

Den nedåtgående trenden i hela byggverksamheten för olycksfallsfrekvensen har planat ut sedan omkring 2013. Antalet olyckor har ökat sakta de senaste åren ungefär i takt med det ökande antalet sysselsatta i branschen. Det registrerade antalet arbetsolyckor år 2021 ökade något till 3.906. Frekvensen (antal olyckor/1000 sysselsatta) ökade även den något till 10,8 (ca 6 olyckor per miljon arbetstimmar). Liksom tidigare år är det fallolyckor (inkl halkning och snubbling), skador från verktyg samt plötslig överbelastning som dominerar. Vanligaste avvikelsen är fall. Den avvikelsen indelas i fall på samma nivå (snubbling) och fall till lägre nivå. Antalet av vardera är ungefär lika stort med viss övervikt för fall på samma nivå. Sammantaget, (totalt 1015), svarar fall för 26 % av alla olyckshändelser. Enskilt vanligaste avvikelsen är plötslig fysisk överbelastning, 19 % (ej att förväxla med belastningsfaktorer som har sin orsak i långvarig felaktig fysisk belastning och klassas som arbetssjukdom). Förlorad kontroll över handverktyg och redskap är också en vanlig avvikelse med 17 %. Avvikelsen ras, fall och bristning av material är även den en av de mer förekommande, 10 %. Här döljs även en del fallolyckor, till exempel stegolyckor där stegen glider eller brister.