Arbetssjukdomar i byggverksamhet | Byggföretagen

Arbetssjukdomar i byggverksamhet

Till arbetssjukdomar räknas sjukdomar som orsakas av annan skadlig inverkan, t ex belastningsfaktorer, kemiska ämnen, buller, vibrationer samt sociala eller organisatoriska förhållanden. Dessa är ej av den akuta karaktär som kännetecknar olycksfallen. Arbetssjukdomar hänförs till det år de anmäls, oavsett när den skadliga påverkan förevarit.

Publicerad:

En ändring jämfört med tidigare år är att variabeln ”Orsak” ersatts av ”Exponeringsfaktor” i arbetsskadestatistiken. ”Exponeringsfaktor” är en europeisk standardklassifikation från Eurostat som numera används även i den svenska statistiken. Antalet registrerade arbetssjukdomsfall inom den privata bygg- och anläggningssektorn för år 2022 var 258, vilket är en minskning med 35 % sedan föregående år. Samtidigt har frekvensen (fall/1000 sysselsatta) minskat till 1,2 från 1,9. Den vanligaste exponeringsfaktorn har nu blivit fysikaliska faktorer med 107 fall (41 %). Kemiska och biologiska faktorer har minskat från föregående års 120 fall till 34 (13 %). Det är troligen anmälningarna om Covid-19 smitta som har minskat kraftigt. Den tidigare vanligaste orsaken ergonomiska belastningsfaktorer har minskat något till 82 fall (32%) från 115.

Arbetssjukdomar inom hela byggverksamheten har sedan millennieskiftet kraftigt sjunkit i antal anmälda fall. De senaste åren har nedgången planat ut, men antalet fall minskade ändå år 2022 till det lägsta antalet någonsin, 415 fall. Frekvensen var 1,1 arbetssjukdom/1000 sysselsatta, eller ca 0,6 arbetssjukdom per miljon arbetstimmar. Vanligt är fortfarande belastningssjukdomar med 155 fall (37 % av samtliga fall). Fysikaliska faktorer, buller och vibrationer, är de därefter vanligaste orsakerna, 137 fall och 33 % av samtliga fall.