Arbetssjukdomar i byggverksamhet

Till arbetssjukdomar räknas sjukdomar som orsakas av annan skadlig inverkan, t ex belastningsfaktorer, kemiska ämnen, buller, vibrationer samt sociala eller organisatoriska förhållanden. Dessa är ej av den akuta karaktär som kännetecknar olycksfallen. Arbetssjukdomar hänförs till det år de anmäls, oavsett när den skadliga påverkan förevarit.

Publicerad:

För arbetssjukdomar i den privata bygg och anläggningssektorn hade trenden under 2000-talet med snabbt sjunkande frekvens nästan planat ut, men år 2017 innebar att en tydlig minskning av antalet fall återigen kunde noteras vilket har fortsatt år 2018 men följts av en liten ökning 2019. Antalet registrerade fall för år 2019, 331, är en ökning med 10 % sedan föregående år. Samtidigt har frekvensen (fall/1000 sysselsatta) ökat till 1,6 från 1,5. I särklass vanligast är fortfarande belastningssjukdomarna med 155 fall (47 %) vilket är 16 fler än föregående år. Fysikaliska faktorer har minskat något medan övriga orsaksgrupper har ökat sedan föregående år.

Arbetssjukdomar i hela byggindustrin har sedan millennieskiftet kraftigt sjunkit i antal anmälda fall. Det senaste året 2019 kom en liten rekyl och antalet fall ökade till 549 från 505 året före. Frekvensen var 1,5 arbetssjukdom/1000 sysselsatta, eller ca 0,8 arbetssjukdom/miljon arbetstimmar. I särklass vanligast är fortfarande belastningssjukdomar med 279 fall (51 % av samtliga fall), vilket är ungefär samma andel av totala antalet fall som tidigare år och i absoluta tal en ökning. Fysikaliska faktorer, buller och vibrationer, är de näst vanligaste orsakerna, 144 fall och 26 % av samtliga fall.