Arbetssjukdomar i byggverksamhet | Byggföretagen

Arbetssjukdomar i byggverksamhet

Till arbetssjukdomar räknas sjukdomar som orsakas av annan skadlig inverkan, t ex belastningsfaktorer, kemiska ämnen, buller, vibrationer samt sociala eller organisatoriska förhållanden. Dessa är ej av den akuta karaktär som kännetecknar olycksfallen. Arbetssjukdomar hänförs till det år de anmäls, oavsett när den skadliga påverkan förevarit.

Publicerad:

För arbetssjukdomar i den privata byggindustrin hade trenden under 2000-talet med snabbt sjunkande frekvens nästan planat ut, men efter år 2017 har den sjunkande trenden återigen kunnat noteras. År 2020 innebar en betydande mEn ändring jämfört med tidigare år är att variabeln ”Orsak” ersatts av ”Exponeringsfaktor” i arbetsskadestatistiken. ”Exponeringsfaktor” är en europeisk standardklassifikation från Eurostat som numera används även i den svenska statistiken. Antalet registrerade fall för år 2021, 396, är en ökning med 29 procent sedan föregående år. Samtidigt har frekvensen (fall/1000 sysselsatta) ökat till 1,9 från 1,4. Den vanligaste exponeringsfaktorn har nu blivit kemiska och biologiska faktorer med 120 fall (30%), upp från 19 fall föregående år. Det är troligen anmälningar om Covid-19 smitta. Den tidigare vanligaste orsaken belastningsfaktorer har minskat något till 115 fall (29%) från 136 (48 %), vilket är 21 färre än föregående år.

Arbetssjukdomar har sedan millennieskiftet kraftigt sjunkit i antal anmälda fall. De senaste åren har nedgången planat ut, men antalet fall minskade ändå år 2020 till det lägsta antalet någonsin, medan antalet år 2021 ökat kraftigt till 647. Detta troligen som en följd av covid-19 pandemin då många utsatts för smitta på sina arbetsplatser. Byggverksamhet går svårligen att bedriva som hemarbete, åtminstone för hantverkargrupperna. Frekvensen var 1,8 arbetssjukdom/1000 sysselsatta, eller ca 1 arbetssjukdom per miljon arbetstimmar. En ändring jämfört med tidigare år är att variabeln ”Orsak” ersatts av ”Exponeringsfaktor” i arbetsskadestatistiken. ”Exponeringsfaktor” är en europeisk standardklassifikation från Eurostat som numera används även i den svenska statistiken. Vanligt är fortfarande belastningssjukdomar med 204 fall (32 % av samtliga fall), men 2021 blev kemiska och biologiska ämnen (smitta) lika ofta anmält med 208 fall. Fysikaliska faktorer, buller och vibrationer, är de därefter vanligaste orsakerna, 158 fall och 24 procent av samtliga fall.