Arbetssjukdomar i byggverksamhet | Byggföretagen

Arbetssjukdomar i byggverksamhet

Till arbetssjukdomar räknas sjukdomar som orsakas av annan skadlig inverkan, t ex belastningsfaktorer, kemiska ämnen, buller, vibrationer samt sociala eller organisatoriska förhållanden. Dessa är ej av den akuta karaktär som kännetecknar olycksfallen. Arbetssjukdomar hänförs till det år de anmäls, oavsett när den skadliga påverkan förevarit.

Publicerad:

För arbetssjukdomar i den privata byggindustrin hade trenden under 2000-talet med snabbt sjunkande frekvens nästan planat ut, men efter år 2017 har den sjunkande trenden återigen kunnat noteras. År 2020 innebar en betydande minskning till den lägsta nivån någonsin. Antalet registrerade fall för år 2020, 282, är en minskning med 15 % sedan föregående år. Samtidigt har frekvensen (fall/1000 sysselsatta) sjunkit till 1,4.
I särklass vanligast är fortfarande belastningssjukdomarna med 136 fall (48 %) vilket är 19 färre än föregående år. Samtliga orsaksgrupper har minskat i antal fall eller är ungefär oförändrat sedan föregående år.

Arbetssjukdomar inom hela byggindustrin har sedan millennieskiftet kraftigt sjunkit i antal anmälda fall. De senaste åren har nedgången planat ut, men antalet fall minskade ändå till 445 år 2020 vilket är det lägsta antalet någonsin. Frekvensen var 1,2 arbetssjukdom/1000 sysselsatta, eller ca 0,7 arbetssjukdom per miljon arbetstimmar.
I särklass vanligast är fortfarande belastningssjukdomar med 224 fall (50 % av samtliga fall), vilket är ungefär samma andel av totala antalet fall som tidigare år och i absoluta tal en minskning. Fysikaliska faktorer, buller och vibrationer, är de näst vanligaste orsakerna, 115 fall och 26 procent av samtliga fall.
Det är värt att notera att antalet arbetssjukdomar minskat i byggverksamhet under år 2020, samtidigt som det i riket i övrigt ökat mycket kraftigt under rådande coronapandemi.