Förvärvsarbetande i byggindustrin

Publicerad:

Cirka 300 000 personer förvärvsarbetade i byggindustrin 1991. Antalet minskade de nästkommande åren och 1997 var antalet nere på 210 000 personer. Därefter har antalet ökat stadigt och uppgick 2016 till 344 000 förvärvsarbetare

Av de 344 000 som förvärvsarbetade i byggindustrin 2016 var drygt 15 500 (4,5 procent) 65 år eller äldre. Var fjärde förvärvsarbetare (25,0 procent) var under 30 år.

Utvecklingen mot en högre andel äldre i byggindustrin (60+ år) har stannat av, liksom ökningen av andelen yngre (20-24 år). 2016 var flest förvärvsarbetare inom byggindustrin i åldern 25-34 år (24,4 procent), vilket är en förändring från 2005 då den största andelen förvärvsarbetare var i åldern 35-44 år (26,7 procent).

En uppdelning i delsektorerna hus respektive anläggning visar att 79,3 procent av förvärvsarbetarna i byggindustrin år 2016 arbetade inom hussektorn och 20,7 procent inom anläggningssektorn. Andelen äldre är högre inom anläggningssektorn, där 23,4 procent var 55 år eller äldre, vilket ska jämföras med 19,1 procent för hussektorn. Inom husbyggnad ingår SNI 41 samt SNI 43 (exklusive SNI 43.1). Inom anläggning ingår SNI 42 samt SNI 43.1.

Andelen kvinnor i byggindustrin har ökat från 8,1 procent år 2010 till 9,0 procent år 2016. Skillnaden är dock stor mellan olika yrkesområden. Den lägsta andelen år 2016 fanns inom hantverksyrkena (yrkesområde 7xxx), där enbart 1,7 procent var kvinnor. Den högsta andelen kvinnor var inom kontors-/försäljnings-/servicearbete m.m. (yrkesområde 4xxx-6xxx), där var 44,3 procent kvinnor år 2016

I byggindustrin uppnår i genomsnitt cirka 4 700 personer 65 års ålder, per år, under perioden 2017-2021, vilket motsvarar 1,4 procent av hela byggindustrin. Till antalet är det flest inom hantverksyrkena (yrkesområde 7xxx) som uppnår 65 års ålder under denna period (cirka 2 200 personer per år). Procentuellt är det flest inom yrkesområdet administration, försäljning, service m.m. (4xxx-6xxx) som uppnår pensionsålder under nämnd period, 1,8 procent i genomsnitt per år. Nästan 15 600 personer hade år 2016 redan uppnått 65 års ålder, varav 4 000 personer inom yrkesområdet 7xxx.