Förvärvsarbetande i byggindustrin | Byggföretagen

Förvärvsarbetande i byggindustrin

Förvärvsarbetande är ett sysselsättningsbegrepp inom SCB:s registrerade arbetsmarknadsstatistik (RAMS). Alla som arbetar, antingen som anställd eller som företagare inkluderas i statistiken. RAMS är en totalräknad statistikundersökning och mättidpunkten är november månad för respektive år.

Publicerad:

Cirka 300 000 personer förvärvsarbetade i byggindustrin år 1991. Antalet minskade de nästkommande åren och 1997 var antalet nere på 210 000 personer. Därefter har antalet ökat stadigt och uppgick 2018 till 364 000 förvärvsarbetare.

Av de 364 000 som förvärvsarbetade i byggindustrin 2018 var virka 16 700 (4,6 procent) 65 år eller äldre. Nästan var fjärde förvärvsarbetare (24,0 procent) var under 30 år.

Utvecklingen mot en högre andel äldre i byggindustrin har stannat av, liksom ökningen av andelen yngre. 2018 var flest förvärvsarbetare inom byggindustrin i åldern 25-34 år (25,5 procent), vilket är en förändring från år 2000, då den största andelen förvärvsarbetare var i åldern 45-54 år.

En uppdelning i delsektorerna hus respektive anläggning visar att 80 procent av förvärvsarbetarna i byggindustrin år 2018 arbetade inom hussektorn och 20 procent inom anläggningssektorn. Andelen äldre är högre inom anläggningssektorn, där 22,8 procent var 55 år eller äldre, vilket ska jämföras med 19,8 procent för hussektorn. Inom husbyggnad ingår SNI 41 samt SNI 43 (exklusive SNI 43.1). Inom anläggning ingår SNI 42 samt SNI 43.1.

Andelen kvinnor i byggindustrin har ökat från 8,1 procent år 2010 till 9,6 procent år 2018. Skillnaden är dock stor mellan olika yrkesområden. Den lägsta andelen år 2018 fanns inom hantverksyrkena (yrkesområde 7xxx), där enbart 2,0 procent var kvinnor. Den högsta andelen kvinnor var inom kontors-/försäljnings-/servicearbete m.m. (yrkesområde 4xxx-6xxx), där var 44,0 procent kvinnor år 2018.

I byggindustrin uppnår i genomsnitt cirka 4 700 personer 65 års ålder, per år, under perioden 2019-2023, vilket motsvarar 1,3 procent av hela arbetskraften. Till antalet är det flest inom hantverksyrkena (yrkesområde 7xxx) som uppnår 65 års ålder under denna period (cirka 2 300 personer per år). Procentuellt är det flest inom yrkesområdet administration, försäljning, service m.m. (4xxx-6xxx) som uppnår pensionsålder under nämnd period, 1,7 procent i genomsnitt per år. Nästan 16 700 personer hade år 2018 redan uppnått 65 års ålder, varav 5 000 personer inom hantverksyrkena.