Förvärvsarbete i byggindustrin | Byggföretagen

Förvärvsarbete i byggindustrin

Förvärvsarbete är ett sysselsättningsbegrepp inom SCB:s registrerade arbetsmarknadsstatistik (RAMS). Alla som arbetar, antingen som anställd eller som företagare inkluderas i statistiken. RAMS är en totalräknad statistikundersökning och mättidpunkten är november månad för respektive år.

Publicerad:

Cirka 295 000 personer förvärvsarbetade i byggindustrin år 1990. Antalet minskade de nästkommande åren och 1997 var antalet nere på 209 000 personer. Därefter har antalet ökat stadigt och uppgick 2021 till 373 000 förvärvsarbetare.

Av de 373 000 som förvärvsarbetade i byggindustrin 2021 var virka 16 000 (4,3 procent) 65 år eller äldre. Drygt var tredje förvärvsarbetare (35,4 procent) var under 35 år.

Utvecklingen mot en högre andel äldre i byggindustrin har stannat av, liksom ökningen av andelen yngre. 2021 var flest förvärvsarbetare inom byggindustrin i åldern 25-34 år (25,2 procent), vilket är en förändring från år 2005, då den största andelen förvärvsarbetare var i åldern 35-44 år.

En uppdelning i delsektorerna hus respektive anläggning visar att 80 procent av förvärvsarbetarna i byggindustrin år 2020 arbetade inom hussektorn och 20 procent inom anläggningssektorn. Andelen äldre är högre inom anläggningssektorn, där 22,9 procent var 55 år eller äldre, vilket ska jämföras med 20,6 procent för hussektorn. Inom husbyggnad ingår SNI 41 samt SNI 43 (exklusive SNI 43.1). Inom anläggning ingår SNI 42 samt SNI 43.1.

Andelen kvinnor i byggindustrin har ökat från 8,1 procent år 2010 till 10,1 procent år 2020. Skillnaden är dock stor mellan olika yrkesområden. Den lägsta andelen år 2020 fanns inom hantverksyrkena (yrkesområde 7xxx), där enbart 2,3 procent var kvinnor. Den högsta andelen kvinnor var inom kontors-/försäljnings-/servicearbete m.m. (yrkesområde 4xxx-6xxx), där var 47,6 procent kvinnor år 2021.

I byggindustrin uppnår i genomsnitt cirka 4 900 personer 65 års ålder, per år, under perioden 2021-2025, vilket motsvarar 1,3 procent av hela arbetskraften. Till antalet är det flest inom hantverksyrkena (yrkesområde 7xxx) som uppnår 65 års ålder under denna period (cirka 2 600 personer per år). Procentuellt är det flest inom yrkesområdet administration, försäljning, service m.m. (4xxx-6xxx) som uppnår pensionsålder under nämnd period, 1,8 procent i genomsnitt per år. Nästan 16 000 personer hade år 2020 redan uppnått 65 års ålder, varav 7 400 personer inom hantverksyrkena.