Konkurser och nystartade företag i byggbranschen

Statistik över antalet nystartade företag och inledda konkurser inom SNI 41-43.

Publicerad:

Antalet nystartade byggföretag uppgick till 6.500 år 2019 och stod för knappa 10 procent av alla företag som startades under året. Trots att Sverige genomgick en djup lågkonjunktur 2009 ökade antalet nystartade byggföretag kraftigt under perioden 2010-2011. Uppgången kan till stor del förklaras av fakturamodellens införande för ROT-avdrag (juli 2009). ”ROT-avdragseffekten” försvann under konjunkturavmattningen som påbörjades redan under hösten 2011. Nystartandet sjönk relativt drastiskt därefter och började återhämta sig först under 2014. För 2017-2019 har nystartandet av företag i byggindustrin sjunkit med totalt 11 procent från noteringen 2016.

I jämförelse med flertalet andra näringsgrenar startas det ändå relativt många företag inom byggindustrin. Förnyelsetalet, dvs. antalet nya företag i förhållande till befintliga, var 6,0 procent att jämföra med 5,4 i näringslivet totalt år 2019. Skillnaden beror bland annat på att det krävs en förhållandevis liten kapitalinsats för att starta ett byggföretag.

Konkurserna inom byggbranschen ökade kontinuerligt från 2007 fram till 2013 och först 2015 kunde en markant nedgång noteras. Införandet av ROT-avdraget dämpade sannolikt uppgången 2009 och 2010, men under 2012 försvann denna stötdämpande effekt. Konkurrensen har även hårdnat eftersom det startades relativt många nya företag de åren och detta tillsammans med den försvagade konjunkturutvecklingen under 2012 och 2013 satte avtryck i konkursstatistiken. Trots en stark investeringsutveckling för bygginvesteringarna 2015 till 2018 ökade konkurserna inom bygg. Det försämrade ROT-avdraget* torde också här spela en roll. Konkurrensen inom byggindustrin är hård med en rörelsemarginal på några få procent där få företag har stora reserver. Förändrade marknadsförutsättningar får därför snabbt genomslag.

* 1 januari 2016 sänktes rotavdraget, från att man tidigare kunde dra av 50 procent av arbetskostnaden kan man nu enbart dra av 30 procent.