Lokalinvesteringar | Byggföretagen

Lokal­investeringar

Fasta bruttoinvesteringar i byggnader (ej bostäder) enligt SCB:s nationalräkenskaper (NR).

Publicerad:

Investeringarna i lokaler uppgick till 226 miljarder kronor 2022. Av dessa var 114 miljarder privata och 63 miljarder offentliga.

Privata investeringarna i lokaler avser främst näringslivets investeringar i kommersiella fastigheter som affärs- och kontorslokaler. Även investeringar i industrifastigheter samt jord- och skogsbruksfastigheter ingår i de privata lokalinvesteringarna. Dessa investeringar följer i mångt och mycket konjunkturcyklerna. Åren efter 90-talskrisen (1990-1993) hade vi en stark återhämtning inom det privatfinansierade lokalbyggandet och 1993-2008 nästan tredubblades investeringarna, mätt i fasta priser. Den positiva utvecklingen fick ett abrupt slut 2009 i och med finanskrisen och kollapsen av Lehman Brothers. Därefter var det några tröga år innan trenden vände uppåt igen 2015. 2019 uppnåddes en ny rekordnotering för de privata lokalinvesteringarna innan Coronapandemin slog till 2020 och investeringarna sjönk återigen.

De offentligt finansierade lokalinvesteringarna har mer eller mindre ökat kontinuerligt sedan 2005. Då var investeringsvolymen 30 miljarder kronor (2022 års priser). Toppnoteringen nåddes 2018 då 78 miljarder investerades i offentliga lokaler. Sedan toppnoteringen 2018 har de offentliga lokalinvesteringarna sjunkit tre år på rad. Nedgången kan delvis tillskriva Coronapandemin som innebar lägre genomförande grad och uppskjutna projekt, men även investeringsplanerna inom kommuner och regioner har varit avtagande sedan 2018/2019, vilket är ytterligare en förklaring till investeringsminskningen de senaste åren.