Lokal­investeringar

Fasta bruttoinvesteringar i byggnader (ej bostäder) enligt SCB:s nationalräkenskaper (NR).

Publicerad:

Investeringarna i lokaler uppgick till 201 miljarder kronor 2019, varav 124 miljarder i privata och 77 miljarder i offentliga. Mellan 1950 och 1970 ökade lokalinvesteringarna kraftigt. Utvecklingen förklaras av en stark allmän ekonomisk expansion i kombination med en snabb utbyggnad av vård- och utbildningsväsende.

Efter 1970-talet har fluktuationerna varit stora. Det är framför allt de privata lokalinvesteringarna som i mångt och mycket följt konjunkturcyklerna medan de offentliga utvecklats i en jämnare takt. I början av 2000-talet ökade näringslivets investeringar starkt och toppen nåddes 2008 då investeringsvolymen i privata lokaler var närmare 122 miljarder kronor. Den positiva utvecklingen fick ett abrupt slut 2009 och de privata investeringarna föll med 20 procent. 2015 tog de fart igen och har sedan 2014 vuxit med 36 procent.

De offentliga lokalinvesteringarna har mer eller mindre ökat kontinuerligt sedan 2005, då var investeringsvolymen drygt 30 miljarder (2019 års priser), 2019 hade den ökat till 77 miljarder, vilket är den högsta nivån som uppmätts för offentliga lokaler.