Lokalinvesteringar | Byggföretagen

Lokal­investeringar

Fasta bruttoinvesteringar i byggnader (ej bostäder) enligt SCB:s nationalräkenskaper (NR).

Publicerad:

Investeringarna i lokaler uppgick till 177 miljarder kronor 2021 (2020 års priser). Av dessa var 114 miljarder privata och 63 miljarder offentliga.

Mellan 1950 och 1970 ökade lokalinvesteringarna kraftigt. Utvecklingen förklaras av en stark allmän ekonomisk expansion i kombination med en snabb utbyggnad av vård- och utbildningsväsende. Efter 1970-talet har fluktuationerna varit stora. Det är framför allt de privata lokalinvesteringarna som i mångt och mycket följt konjunkturcyklerna medan de offentliga utvecklats i en jämnare takt.

I början av 2000-talet ökade näringslivets investeringar starkt och toppen nåddes 2008 då investeringsvolymen i privata lokaler var 122 miljarder kronor (mätt i 2020 år priser). Den positiva utvecklingen fick ett abrupt slut 2009 och de privata investeringarna föll med 20 procent på ett år. 2015 tog de fart igen och växte i god takt och nådde en ny rekordnotering 2019 och 125 miljarder kronor investerades i privata lokaler detta år. I början av 2020 slog Coronapandemin till med full kraft och de privata investeringarna i lokaler sjönk kraftigt (-10%). 2021 vände det sedan svagt uppåt igen då de privata investeringarna ökade med 1 procent.

De offentliga lokalinvesteringarna har mer eller mindre ökat kontinuerligt sedan 2005, då var investeringsvolymen 30 miljarder kronor (2020 års priser), toppnoteringen nåddes 2018 då 78 miljarder investerades i offentliga lokaler. Sedan toppnoteringen 2018 har de offentliga lokalinvesteringarna sjunkit tre år på rad.