Varsel och nyanmälda platser | Byggföretagen

Varsel och nyanmälda platser

Statistik över antalet personer som varslats om uppsägning samt antalet lediga platser som registrerats av arbetsgivare inom byggindustrin (SNI 41-43).

Publicerad:

Statistiken för antalet varsel & nyanmälda lediga platser är normalt en relativt god konjunkturindikator. Ett högt antal nyanmälda platser är ett tecken på optimism från arbetsgivare och högkonjunktur, likaså är ett högt varseltal ett tecken på en lågkonjunktur.

I diagrammet ovan går det tydligt att urskilja konjunktursvängningarna i byggbranschen. Åren 2004-2008 gick byggmarknaden på högvarv, antalet varsel sjönk till rekordlåga nivåer samtidigt som antalet nyanmälda platser ökade. Hösten 2008 inleddes en global finansiell kris. Varseltalen för byggsektorn sköt i höjden och antalet nyanmälda platser sjönk . Den ekonomiska återhämtningen från finanskrisen var snabb, men hade satt sina spår och under den efterföljande skuldkrisen i Euroområdet steg återigen varseltalen inom byggbranschen. Det tog fram till 2014 innan nästa högkonjunktur kunde inledas och byggbranschen gick åren därefter på högvarv och företag upplevde stora problem med att hitta tillräckligt med arbetskraft och antalet nyanmälda platser nådde en ny rekordnotering 2016. Coronapandemins inledning 2020 gav historiskt höga varseltal på den svenska arbetsmarknaden, den värsta månaden (mars 2020) varslades över 42.000 personer om uppsägning i Sverige, vilket var mer än dubbelt så många som den värsta månaden under finanskrisen (november 2008). Byggarbetsmarknaden klarade sig förhållandevis bra under Coronapandemin och även om varseltalen steg 2020, så var uppgången inte lika dramatisk som för många andra näringsgrenar. Under 2021 och inledningen av 2022 sjönk varseltalen samtidigt som antalet nyanmälda platser ökade snabbt och gapet mellan nyanmälda platser och antalet varslade fick en ny rekordnotering 2022. För varje person som varslats om uppsägning 2022 så kom det ut över 8 nya jobb att söka inom bygg. 2023 var bilden helt annorlunda, då antalet varsel steg till den högsta nivån sedan finanskrisen, samtidigt som antalet nyanmälda lediga platser sjönk med 35 procent. Det var ändå mer än dubbelt så många nyanmälda platser än vad som varslades, vilket är ett tecken på att trots vikande marknad finns det fortsatt företag i branschen som har svårt att få tag på personal.