Varsel och nyanmälda platser | Byggföretagen

Varsel och nyanmälda platser

statistik över antalet personer som varslats om uppsägning samt antalet lediga platser som registrerats av arbetsgivare inom byggindustrin (SNI 41-43).

Publicerad:

Statistiken för antalet varsel/nyanmälda platser är normalt en relativt god konjunkturindikator. Ett högt antal nyanmälda platser är ett tecken på optimism från arbetsgivare och högkonjunktur, likaså är ett högt varseltal ett tecken på en lågkonjunktur.

I diagrammet ovan går det tydligt att urskilja konjunktursvängningarna i byggbranschen. Åren 2004-2008 gick byggmarknaden på högvarv, gapet mellan antalet varslade och nyanmälda platser var som störst under våren 2007. Hösten 2008 inleddes en global finansiell kris. Varseltalen för byggsektorn sköt i höjden och mellan oktober 2008 till september 2009 varslades cirka 12 500 personer om uppsägning i byggbranschen (ca 4% av totala antalet sysselsatta). Den ekonomiska återhämtningen från finanskrisen var snabb, men hade satt sina spår och under den efterföljande skuldkrisen i Euroområdet steg återigen varseltalen inom byggbranschen. Det tog fram till 2014 innan nästa högkonjunktur kunde inledas. Byggbranschen gick återigen på högvarv och företag upplevde stora problem med att hitta tillräckligt med arbetskraft. Antalet nyanmälda platser nådde ny rekordnotering i december 2016 (2.067 nya platser i 12-månaders medelvärde). Coronapandemins inledning 2020 gav historiskt höga varseltal på den svenska arbetsmarknaden, den värsta månaden (mars 2020) varslades över 42.000 personer om uppsägning i Sverige, vilket var mer än dubbelt så många som den värsta månaden under finanskrisen (november 2008). Byggarbetsmarknaden klarade sig förhållandevis bra under Coronapandemin och även om varseltalen steg snabbt under våren 2020, så var uppgången inte lika dramatisk som för många andra näringsgrenar. Under 2021 och inledningen av 2022 sjönk varseltalen snabbt och i maj 2022 var varseltalet ner på 221 i 12 månaders glidande medelvärde (lägsta siffran sedan hösten 2008). Samtidigt ökade antalet nyanmälda platser snabbt och gapet mellan nyanmälda platser och antalet varslade fick en ny rekordnotering under 2022. Under sista kvartalet 2022 har vi däremot sett en ökning av antalet varsel samtidigt samtidigt som antalet nyanmälda platser stannat av i sin positiva utveckling.