Tillfälligt sänkta arbetsgivaravgifter | Byggföretagen

Tillfälligt sänkta arbetsgivaravgifter

Tillfälligt sänkta arbetsgivaravgifter

För att ytterligare mildra krisen och stärka likviditeten, framförallt hos små och medelstora företag föreslår regeringen en tillfällig nedsättning av arbetsgivaravgifterna under perioden 1 mars – 30 juni 2020. Nedsättningen innebär att det enbart är ålderspensionsavgiften (om 10,21 procent) betalas. Nedsättningen föreslås gälla för upp till 30 anställda, och på den del av lönen för den anställde som inte överstiger 25 000 kronor per månad. Det medför en skattelättnad med upp till 5 300 kronor per anställd och månad.

I Lagrådsremissen som kom den 27 mars framgår tydligt att alla arbetsgivare är berättigade nedsättningen, oavsett det totala antalet anställda. Regeringen anför också att det i detta läge inte finns anledning att särbehandla företag som ingår i koncern, något som innebär att nedsättningen föreslås gälla per företag oavsett om dessa ingår i koncern eller ej.

Vidare uppställs det inget krav på anställningens omfattning, vilket innebär att såväl heltid, deltid som timanställning omfattas av nedsättningen. Vilka anställda som ska omfattas av nedsättningen är det upp till arbetsgivaren att avgöra.   

Nedan presenteras några exempel som belyser vad regelverket innebär.

Exempel 1

Företag X har 10 anställda, och samtliga tjänar 24 000 kr/månad. Arbetsgivaravgiften för februari 2020 uppgick till 75 408 kr ((10*24000)*0,3142). För mars månad uppgår arbetsgivaravgifterna, efter nedsättningen, till 24 504 kr ((10*24000)*0,1021). Detta innebär en kostnadsbesparing för företag X på 50 904 kr. 

Exempel 2

Företag Y har fyra anställda, och samtliga tjänar 35 000 kr/månad. Arbetsgivaravgiften för februari 2020 uppgick till 43 988 kr ((4*35000)*0,3142). I och med att nedsättningen föreslås gälla den del av lönen som inte överstiger 25 000 kr kommer nedsättningen inte att gälla för hela lönesumman i företag Y. Nedsättningen tillämpas på löner upp till 25 000 kr, och på överstigande summa utgår normala arbetsgivaravgifter. Detta innebär att för mars månad uppgår arbetsgivaravgifterna, till 22 778 kr ((4*25000)*0,1021)+((4*10000)*0,3142). Detta innebär en kostnadsbesparing för företag Y på 21 210 kr.

Exempel 3

Företag Z har 40 anställda. Tio av de anställda tjänar 20 000 kr/mån, tjugo tjänar 30 000 kr/mån och tio tjänar 40 000 kr/mån. Arbetsgivaravgifterna för februari 2020 uppgick till 377 040 kr ((10*20000)*0,3142)+((20*30000)*0,3142)+((10*40000)*0,3142). I och med att nedsättningen föreslås gälla för maximalt 30 anställda, och för löner upp till 25 000 kr bör företag Z välja att nedsättningen ska gälla de anställda som tjänar 30 000 respektive 40 000 kr/mån. Då utnyttjas nedsättningen maximalt. För mars månad kommer arbetsgivaravgifterna då att uppgå till 218 147 ((30*25000)*0,1021)+((20*5000)*0,3142)+((10*15000)*0,3142)+((10*20000)*0,3142). Detta innebär en kostnadsbesparing för företag Z på ca 159 000 kr.

Kommentar

Byggföretagen välkomnar att de nedsättningar av arbetsgivaravgifterna som föreslås, enligt förslaget, ska omfatta alla företag som är arbetsgivare, oavsett totalt antal anställda samt eventuell koncerntillhörighet. Detta innebär att enskilda företag inte behöver fundera över regelverkets tillämplighet, utan enbart fatta beslut om vilka anställda som ska omfattas av nedsättningen.

Sänkta arbetsgivaravgifter utgör en omedelbar likviditetsförstärkning för företagen, eftersom nedsättningen föreslås gälla från och med 1 mars 2020 kommer effekten att synas redan i april hos företagen. Det kommer inte krävas att företagen ansöker om nedsättningen, istället får arbetsgivare i arbetsgivardeklarationen meddela Skatteverket att man önskar tillämpa nedsättningen på vissa anställda. Regelverket föreslås träda i kraft den 6 april, vilket innebär att det kan vara klokt att invänta ikraftträdandet innan arbetsgivardeklarationen för mars lämnas in.

Mer information om den praktiska hanteringen finner du här