Vad gör man om man misstänker fusk eller missförhållanden? | Byggföretagen

Vad gör man om man misstänker fusk eller missförhållanden?

Många olika situationer kan uppstå som leder till att man känner att något inte riktigt stämmer. Det är inte lätt att veta vad man bör göra så vi har sammanställt några av de aktiviteter som kan vidtas.

Misstänker du arbetslivskriminalitet?

Kontakta Polisen
Har du sett eller hört något som du misstänker kan handla om arbetslivskriminalitet. Då är det viktigt att du tipsar polisen. De läser och bedömer alla tips. Om misstankarna är tillräckligt starka startar de en utredning.

Misstänker du fusk inom skatt eller folkbokföring?

Kontakta Skatteverket

Bra att känna till:

 • Den som tipset berör har alltid rätt att ta del av det du har skrivit, även namnet på dig som tipsat om du har uppgett det.
 • Skatteverket måste kunna identifiera vem tipset avser. Därför ska du om det går ange namn, person- eller organisationsnummer, telefonnummer, firmanamn, webbplats eller andra uppgifter som kan underlätta utredning.
 • Beskriv det misstänkta felet eller fusket, och under vilken tid du tror att det har pågått.
 • Skatteverket kan på grund av sekretessregler inte lämna återkoppling på hur inlämnade tips bearbetas.


Misstänker du ekonomisk brottslighet?

Kontakta Ekobrottsmyndigheten 

Bra att känna till:

 • Ekobrottsmyndigheten utreder ekonomisk brottslighet, också kallat ekobrott, vilket är ett samlingsbegrepp för många typer av brott.
 • Misstänkta kan vara företrädare för företag, men även andra personer med koppling till näringsverksamhet, som till exempel målvakter och bulvaner.
 • När man lämnar ett tips kan man välja om man vill vara anonym eller inte.
 • Vid en anmälan om misstänkt ekonomisk brottslighet kan man inte vara anonym.

Har du tips om missförhållanden vad gäller arbetsmiljö på en specifik arbetsplats?

Kontakta Arbetsmiljöverket 

Bra att känna till:

 • Ej anställd på arbetsplatsen kan lämna tips anonymt, men om du lämnar dina uppgifter kan Arbetsmiljöverket behöva lämna ut uppgifterna om någon begär att få dem.
 • Anställd på arbetsplatsen omfattas av sekretess enligt 28 kap. 14 § i offentlighets- och sekretesslagstiftningen (OSL). Detta innebär att Arbetsmiljöverket inte lämnar ut uppgifter om anmälan till arbetsgivaren eller någon annan utomstående.
 • Efter anmälan bedömer Arbetsmiljöverket om de ska inspektera arbetsplatsen eller inte. Många tips och anmälningar leder till inspektion.

Misstänker du fusk kopplat till Trafikverket?

Kontakta Trafikverkets visselblåsarfunktion 

Bra att känna till:

 • Om du har misstankar om korruption, mutor, intressekonflikter, oegentligheter i samband med arbetsförhållanden eller brott mot skattelagstiftningen på Trafikverket kan det rapporteras. Rapporten bör bl.a. innehålla följande information:
  • Namn (valfritt)
  • Kontaktuppgifter (valfritt)
  • Vilken typ av oegentligheter?
  • Var hände detta?
  • När hände det?
  • Vem var involverad?
  • Finns tillgång till någon form av dokumentation?
  • Har du vidtagit några andra åtgärder i samband med oegentligheterna?
 • Rapporten kommer att tas emot av företaget Interaktiv Säkerhet, som kan vidarebefordra viss information till Trafikverket. Utredning på Trafikverket som kan leda till att anmälan till polisen eller till Trafikverkets disciplinråd eller att inga ytterligare åtgärder vidtas.

Anser du att ett medlemsföretag brutit mot Samhällsbyggnadssektorns Etiska Regler?

Skicka en anmälan till Byggföretagen 

Bra att känna till:

 • För att vara medlem i Byggföretagen krävs bland annat att företaget:
  • tillämpar kollektivavtal
  • tillämpar ID06-systemet
  • tillämpa en uppförandekod som innebär att medlemsföretag och dess medarbetare ska följa lagar och föreskrifter samt verka för sund konkurrens och tidsenliga relationer såväl inom företaget som i förhållande till kunder och leverantörer.
 • Inom sex månader från att medlemskap beviljades ska dessutom ledande befattningshavare inom företaget ha genomgått en utbildning som omfattar områdena affärsetik och sund konkurrens, kollektivavtal samt en säker arbetsplats.