Nytt sätt att beräkna förmånsvärdet för lätta lastbilar | Byggföretagen

Nytt sätt att beräkna förmånsvärdet för lätta lastbilar

Förmånsvärdet för en lätt lastbil ska kunna justeras ned till 60 procent av det fulla värdet från och med den 1 januari 2019. Detta framgår av ett nytt ställningstagande från Skatteverket. Det är nu hög tid att ansöka om ett justerat förmånsvärde för lätta lastbilar, eftersom de nya reglerna tillämpas på förmånsvärden från och med januari 2019.

Publicerad:

Justering av förmånsvärde

Ett förmånsvärde för en bil kan justeras om det finns synnerliga skäl. Ett sådant skäl kan vara att bilen används som ett arbetsredskap. Den privata nyttan av bilen anses då påverkas. 

För att en arbetsgivare ska kunna använda ett justerat förmånsvärde som underlag för att betala arbetsgivaravgifter och vid beräkning av skatteavdrag krävs en ansökan och ett beslut från Skatteverket. Beslutet gäller på årsbasis,  vilket innebär att det krävs en förnyad ansökan inför varje nytt beskattningsår. 

Enligt gällande regler kan förmånsvärdet för lätta lastbilar vars totalvikt understiger 3.000 kilo beräknas med stöd av ett nybilspris som motsvarar som lägst tre prisbasbelopp för bilens tillverkningsår. Väger bilen mer än 3.000 kilo används istället fem prisbasbelopp som nybilspris.

Nytt lägre förmånsvärde på 60 procent

Det är mot bakgrund av det nya bonus-malussystemet som Skatteverket anser att justeringsregeln avseende förmånsvärde bör förändras. Den nya justeringsregeln för lätta lastbilar ska vara förutsebar och enkel att tillämpa. 

Regeln ska kunna tillämpas när en anställd för sin tjänst har behov av en lätt lastbil med flak eller lastkåpa, av skåpmodell. Den ska också kunna tillämpas om bilen i övrigt har sådan fast utrustning eller inredning att det privata användandet avsevärt begränsas. 

Det justerade förmånsvärdet ska från och med beskattningsår 2019 uppgå till 60 procent av lastbilens ordinarie förmånsvärde. Detta oberoende av bilens ålder, vikt, drivmedel och nybilspris. 

Justeringen till 60 procent ska kunna göras både för äldre lastbilar och för de nya som tagits i drift den 1 juli 2018 eller senare. Vid beräkning av förmånsvärdet för de bilar som tagits i drift från 1 juli ska 50 procent av fordonsskatten läggas till värdet. 

Om lastbilen körs minst 3.000 mil under beskattningsåret kan arbetsgivaren sätta ned förmånsvärdet till 75 procent av det justerade värdet, det vill säga till 45 procent av det fulla värdet. Denna nedsättning gör arbetsgivaren på eget initiativ, det finns inget krav på beslut från Skatteverket. 

Dessutom kan justering medges om det finns betydande hinder att använda bilen privat. Används bilen omväxlande av mer än en förare, vid jourberedskap, när bilen enligt avtal endast får användas vid sporadiska arbetsresor eller om den anställdes privata användning begränsas på annat sätt kan ytterligare justering göras. Vid sådana särskilda omständigheter kan det årliga förmånsvärdet efter en samlad bedömning av de aktuella förhållandena justeras till ett värde som ligger i intervallet mellan 60 procent av ordinarie förmånsvärde ned till som lägst 40 procent av ett prisbasbelopp. Det innebär att förmånsvärdet för beskattningsår 2019 som lägst bör vara 18 600 kronor (40 % av 46 500 kr).

För mer information kring justering av förmånsvärde och vilka omständigheter som kan ha betydelse vid dessa bedömningar, se Skatteverkets ställningstagande.