Bostadsexpertens analys av överenskommelsen mellan S, MP, C och L | Byggföretagen

Bostadsexpertens analys av överenskommelsen mellan S, MP, C och L

De reformer som beskrivs i överenskommelsen mellan S, MP, C och L har åtminstone på kort sikt begränsad påverkan på byggandet. Det säger Byggföretagens bostadspolitiska expert Anna Broman som analyserat överenskommelsen.

Publicerad:

Anna Bromans analys av överenskommelsen 

Kreditrestriktionerna som effektivt försvårat för många att komma in på bostadsmarknaden och som i hög grad förklarar minskat bostadsbyggande berörs inte alls. Det är positivt att man börjat diskutera friare hyressättning, att man vill göra översyn av strandskyddet och riksintressena, samt att man slopar räntan på uppskov. Men förslagen sänker inte trösklarna in på bostadsmarknaden för den som saknar kontakter, kötid och kapital. Utan reformer som stärker möjligheten för fler att efterfråga en bostad kommer bostadsbyggandet inte att öka. Tyvärr har överenskommelsen inte minskat behovet av breda bostadspolitiska samtal mellan samtliga partier. Behovet av strukturreformer kring rörlighet och finansiering är i princip oförändrat.

Kommentarer till de punkter i överenskommelsen som berör bostäder

44. Reformera hyresmodellen. Fri hyressättning vid nybyggnation införs. Hyran inom dessa bestånd sätts efter en inledande period enligt en tariff grundad på jämförbara nybyggda objekt med en gradvis anpassning för att uppnå förutsägbarhet eller genom gängse förhandling. Fastighetsägaren väljer vilken av dessa metoder som tillämpas (Utredning 2019-2020. Ny lagstiftning på plats 1 juli 2021). Låt lägenheternas kvalitet och läge få ett större genomslag i hyressättningen. En kommission ska kartlägga den varierande tillämpningen av lägesfaktorn mellan olika orter och föreslå lämpliga åtgärder från statens sida i de fall (på de orterna) det konstateras att lägesfaktorn inte beaktas i tillräcklig mån. (Kommission tillsätts våren 2019. Slutsatser presenteras före 1 januari 2021). Förhandlingssystemet för befintliga hyresrätter reformeras för att fungera mer effektivt med, ett oberoende skiljedomsförfarande som vid tvist avgör vad som är en rimlig årlig höjning samt tidsgränser för förhandlingar som kombineras med ekonomiska sanktioner när dessa inte hålls (Ds våren 2020. I kraft från 2021). Ge hyresvärden och hyresgästen en större frihet att komma överens om hur till- och frånval ska prissättas (förslag finns i Tillvalsutredningen SOU 2008:94 respektive lagrådsremiss 27 juni 2014) (Proposition våren 2019). Höj straffen för försäljning av svartkontrakt och kriminalisera köpen (Utredning 2020-2021Ny lagstiftning 1 juli 2022)

Kommentar: Redan innan regeringen har tillträtt har S och C framfört vitt skilda tolkningar av vad förslaget kommer att innebära i praktiken. Men det är välkommet att frågan kommer upp på bordet och att man satt ned foten vad gäller ett oberoende skiljedomsförfarande.

45. Ta bort flyttskatten genom att räntebeläggningen på uppskovsbeloppet avskaffas.

Kommentar: Att man avskaffar uppskovsbeloppet är ett litet steg i rätt riktning, men för att på allvar göra skillnad för rörligheten krävs en kraftfull sänkning av reavinstskatten.

46. Genomför omfattande regelförenklingar för att förenkla och förkorta planprocessen och därmed göra byggandet snabbare och billigare. Bland annat införs enklare regler för byggnation utanför detaljplanelagt område, nya regler om utökade möjligheter för privat initiativrätt med bibehållet kommunalt ansvar för översiktsplanering, planbeslut och bostadsförsörjning. Vidare görs en översyn av riksintressen och en utredning av förenklade redovisningsregler som medger längre avskrivningstider för allmännyttan på svaga bostadsmarknader (Ds 2019 eller 2020). Inför en bygglovsbefrielse för altaner i kombination med att mindre (lovfria) altaner får strida mot planbestämmelser (Proposition våren 2019).

Kommentar: Vad regelförenklingarna innebär återstår att se. Men inriktningen är en viktig signal. Att man gör en översyn av riksintressen ger möjlighet att väga in det allmänna intresset av byggandet mot riksintresset, vilket kan bidra till ett ökat byggande.

47. Gör om investeringsstöden för hyresrätter. Stöden koncentreras och effektiviseras samt riktas om mot hyresrätter i hela landet.

Kommentar: Stöd till byggherrar som införs och tas bort stör marknaden och bidrar inte till långsiktigt stabila spelregler för nyproduktionen. Det hade varit bättre att istället fokusera på reformer som stärker efterfrågan, exempelvis subventionerat bosparande.

48. Ställ minimikrav vid byggande utifrån ett livscykelperspektiv. Öka byggande i trä. Inför krav på klimatdeklarationer för klimatbra byggande (Uppdrag till Boverket hösten 2019. Krav från 1 januari 2022).

Kommentar: Klimatkraven är viktiga, och bör inte bara gälla nyproduktion utan även den omfattande renovering som genomförs i bostadsbeståndet. Med fokus på livscykelperspektiv väljs rätt material på rätt plats, och det är olyckligt att man pekar ut ett material specifikt.

Utanför bostadsavsnittet finns ytterligare en punkt som har bäring på bostadsbyggandet. 

23. Gör det möjligt att leva och bo på landsbygden. Bygg ut fler servicekontor i hela landet. Inga nya myndigheter ska lokaliseras i Stockholm under mandatperioden. Det ska vara betydligt enklare att bygga strandnära i landsbygdsområden. Strandskyddslagstiftningen behöver göras om i grunden genom en ökad differentiering. Denna ska på allvar ta hänsyn till att tillgång till sjöar och stränder varierar i landet, liksom befolkningstäthet och exploateringstryck. Det ska vara enklare att få bygga strandnära och skapas bättre förutsättningar för bostäder och näringsverksamhet främst för småföretagare, besöksnäring och gröna näringar i områden med lågt exploateringstryck. Det lokala inflytandet ska öka. Ett fortsatt starkt och, om behov finns, förstärkt strandskydd ska finnas för att värna obrutna strandlinjer, den allemansrättsliga tillgängligheten och miljön i områden som redan är starkt exploaterade (Utredning tillsätts sommaren 2019. Proposition hösten 2021. Ikraft 1 januari 2022). Inför ett avståndsbaserat och färdmedelsoberoende reseavdrag (Utredning tillsatt. Dir. 2017:134). Utred ett slopat krav på bygglov för den som vill bygga ett kafé, ett ridhus eller liknande i anslutning till sin gård (Tillsätts 2020). En utredning om gårdsförsäljning av alkoholhaltiga drycker ska genomföras. En förutsättning är att Systembolagets monopol säkras (Tillsätts 2020). Vägunderhållet, med särskilt fokus på bärighet och tjälsäkring, förstärks. Öka tillgången till högre utbildning i hela landet och stärk möjligheterna till distansutbildning.

Kommentar: Lovande att man lyfter frågan om strandskydd, men tidigare regeringar har trots liknande intentioner haft svårt att förenkla för den som vill bygga. Förhoppningsvis leder detta till att kommunerna får större möjligheter till beslutsfattande i frågan, som bör vara en fråga för den kommunala planeringen. Men brasklapparna redan i överenskommelsen oroar.