Partnering sparar miljarder åt svenska skattebetalare | Byggföretagen

Partnering sparar miljarder åt svenska skattebetalare

Under 2017 köpte svenska kommuner, landsting och andra offentliga aktörer varor och tjänster för mer än 1 000 miljarder kronor – vilket motsvarar drygt 25 procent av Sveriges BNP. Byggbranschen dominerar, med omkring 125 miljarder kronor av inköpen.

Publicerad:

Ser vi till 2017 års offentliga upphandlingar var NCC Sverige AB den största privata leverantören sett till beloppet, med 10,7 miljarder kronor. Det borde ligga i allas intresse att skattebetalarnas pengar används så effektivt som möjligt. Tyvärr är det inte alltid fallet när det gäller byggupphandlingar.   

Grundproblemet är att viktiga perspektiv inte tas tillvara i de tidiga skedena och att kortsiktig prispress premieras framför mer långsiktiga helhetslösningar. Resultatet är att de värden som skulle kunna skapats i samband med byggprojektet uteblir, något som i slutändan riskerar att bli långt dyrare för skattebetalarna.

Vi anser att stora byggprojekt istället borde ses utifrån ett helhetsperspektiv och bedrivas i samverkan – så kallad partnering – mellan beställare, byggentreprenörer och andra nyckelintressenter.

I korthet innebär partnering att samtliga nyckelaktörer bildar en gemensam organisation med en gemensam ekonomi och gemensamma, långsiktiga målsättningar. Fördelarna med detta är flera.

Fokus flyttas från kortsiktiga egenintressen till att hitta de bästa lösningarna för de som ska bedriva verksamhet i fastigheten, de som ska besöka den och samhället runtomkring den. Det innebär att vi gör rätt val från början och investerar pengarna där de gör störst nytta.

I praktiken betyder det till exempel att en operationssal eller ett patientrum utformas efter inspel från läkare och patienter och att interiöra materialval görs efter samråd med lokalvårdare. På så sätt kan det vi bygger bidra till ett snabbare tillfrisknande och mer kostnadseffektivt underhåll för att nämna några saker. Dessutom ger partnering fördelar även under projekttiden där vi har effektivare leverans av projekten, säkrare ekonomi och nöjdare medarbetare hos alla aktörer.

Marknadens storlek gör att det finns en oerhörd potential att skapa ett ökat värde för de investerade skattemedlen. Låt oss använda dessa pengar på ett effektivare och mera värdeskapande sätt.

Skattebetalarna ska inte behöva ta notan för undermåliga upphandlingar som ställer motstridiga egenintressen mot varandra. Istället borde upphandlande beställare ställa uttalade krav på samverkan mellan olika aktörer som vill vara med och bygga Sverige – med den gemensamma målsättningen att skapa långsiktiga värden för samhället.

Henrik Landelius, affärsområdeschef NCC Building Sverige