”Viktigt att skilja på bostadsbehov och efterfrågan” | Byggföretagen

”Viktigt att skilja på bostadsbehov och efterfrågan”

Hallå där! Anders Gärdsmark, regionchef för Sveriges Byggindustrier Syd, som tagit fram en ny modell för skattning av hushållens efterfrågan på nyproducerade bostäder i Skåne. Rapporten lanseras tillsammans med Region Skåne på Malmö Business Arena den 2 april.

Publicerad:

Varför är det inte tillräckligt att bedöma antalet nya bostäder som behövs utifrån befolkningsutvecklingen?

Det är viktigt att skilja på bostadsbehov och efterfrågan. Att det finns ett ökat behov av bostäder på grund av befolkningstillväxten innebär inte att det med automatik kan byggas X antal nya bostäder. Hur stor den reella bostadsefterfrågan är beror på hushållens köpkraft och hur/var de vill bo. Skåne består av flera lokala bostadsmarknader med olika förutsättningar. Planeringen av nya bostäder måste utgå från de marknadsvillkor som råder där.

Hur fungerar modellen som används i analysen?

Analysen omfattar upplåtelseformerna bostads- och äganderätt samt hyresrätt. Om vi tar hyresrätten så startar analysen med att man gör antagande av bostadsstorlek för viss hushållstyp och hur stor hyran är per kvadratmeter. Genom att matcha denna mot vilken boendeutgiftsandel hushållet kan ”bära” får man fram vilken minsta disponibel hushållet behöver för att kunna efterfråga en nyproducerad bostad. Därefter ser man på antalet hushåll i upptagningsområdet som klarar inkomstkravet. Genom att undersöka flyttmönster, flyttfrekvenser och vilken typ av bostad som efterfrågas får man en bra uppfattning av hur många nya bostäder som marknaden efterfrågar.

Vilka slutsatser kan vi dra utifrån modellen?

Rapporten är ett nödvändigt komplement till bilden av det demografiska bostadsbehovet. Den visar på vikten av att skilja på behov och efterfrågan. Den bekräftar också på ett intressant sätt hur politiska beslut såsom skärpta amorteringskrav och räntepolitik har stor inverkan på efterfrågan av bostäder. Med rapporten som grund kan Sveriges Byggindustrier tillsammans med andra aktörer föra en initierad och fördjupande dialog med politiska beslutsfattare.