ABSE 2002 har reviderats och blivit STÄLLNING 19 | Byggföretagen

ABSE 2002 har reviderats och blivit STÄLLNING 19

Publicerad:

Sveriges Byggindustrier har tillsammans med Ställningsentreprenörerna, STIB, reviderat det branschspecifika tillägget ABSE 2002. Det nya branschspecifika tillägget heter nu STÄLLNING 19. Tillägget är främst utformat efter utförandeentreprenader där AB-U 07 och därmed AB 04 utgör avtalsinnehåll men kan användas vid totalentreprenader där ABT-U 07 och ABT 06 utgör avtalsinnehåll.

Skulle parterna av någon anledning överenskomma att ABT-U 07 och därmed också ABT 06 ska gälla för det enskilda projektet men också STÄLLNING 19, är det viktigt att på lämpligt sätt hänvisa till bakomliggande standardavtal ABT-U 07 och ABT 06. Sveriges Byggindustrier rekommenderar följande skrivning vid totalentreprenader ”I övrigt  gäller STÄLLNING 19 och till följd därav ABT-U 07 och ABT 06 i alla tillämpliga delar istället för AB-U 07 och AB 04”.

STIB har sedan tidigare tagit fram en handling ”Fakta om ställningen/Egenkontroll ställning”. Denna handling kan användas som bilaga till förfrågan, anbud eller avtal. Bilagans utformning bygger förstås på att den anpassas till det enskilda projektet men den är ett lämpligt hjälpmedel för parterna för dokumentation, kontroll och godkännande av ställningen för att säkerställa att ställningen är korrekt byggd och fungerar väl.

Förändringarna i Ställning 19 är bl.a. följande: Dokumentet inleds med ett förord där det uttryckligen anges att en ställningsentreprenad inte är föremål för slutbesiktning. Det nya är att det istället finns en möjlighet till gemensam slutkontroll efter ställningsarbetenas avslutande som kan resultera i ett godkännande som har vissa rättsverkningar. Slutkontrollen har fokus på att skador inte föreligger. Det ska då upprättas ett protokoll där tex. synliga skador kan antecknas och frister för avhjälpande anges.

 I dokumentet anges vidare att Ställningsentreprenaden omfattar, om inget annat föreskrivs, transport, montering, uthyrning och demontering av avtalad ställning. Begreppet ställning innefattar även väderskydd. Det finns också ett antal klargörande dimensionerande förutsättningar angivna angående tex. montageplatsens beskaffenhet, infästningsmaterial, redovisning av krafter, bärighet, infästningspunkter, dragprov m.m.. Även frågor om återlagning beaktas. Ett viktigt moment under revideringen och nu också i dokumentet har varit att tydliggöra respektive parts ansvar ur ett arbetsmiljöperspektiv, t ex gällande ansvar för avspärrningar av arbetsplatsen.

Därutöver har reglerna om hyrestiden blivit klarare jämfört med tidigare dokument. Samma sak gäller att frågor om ansvar och avhjälpande nu följer AB-systemet med de specifika anpassningar som gäller för en ställningsentreprenad. Ställningsentreprenörens försäkringsplikt har också anpassats i enlighet därmed och följer nu AB-systemet. En nyhet till är också ökat fokus på den gemensamma kontrollen av ställningen vilket som tidigare kan ske genom ”Fakta om ställningen/Egenkontroll ställning”. Denna handling kan användas som bilaga till förfrågan, anbud eller avtal. På samma tema hänvisas också till den viktiga bestämmelsen i AFS 2013:04 § 61.”