Byggföretagen har tillsammans med Swedish Rental (SRA) reviderat standardavtalet SRAH 03 | Byggföretagen

Bygg­företagen har tillsammans med Swedish Rental (SRA) reviderat standardavtalet SRAH 03

SRAH 19 är bygg- och rentalbranschens nya standardvillkor för uthyrning av utrustning, maskiner och […]

Publicerad:

SRAH 19 är bygg- och rentalbranschens nya standardvillkor för uthyrning av utrustning, maskiner och lyftutrustning utan förare. Villkoren är avsedda att användas som ett komplement till det hyresavtal som ingås mellan parterna – uthyrare och hyrestagare.

För att standardavtalet ska bli en del av parternas hyresavtal måste parterna på något sätt inkludera det i hyresavtalet. Inkludering, som måste ske innan eller samtidigt som hyresavtalet ingås, kan ske på olika sätt men den rekommenderade lösningen är att SRAH 19 trycks på baksidan av offerter eller bifogas hyresavtalet.

SRAH 19 är i första hand avsett att användas mellan professionella parter i bygg- och anläggningsbranschen men det finns givetvis inget som hindrar parter att använda avtalet även i andra sammanhang och i andra branscher. Vid uthyrning till konsument bör villkoren kompletteras med individuella lösningar.

Uppdateringen till SRAH 19 avser främst modernisering och förtydliganden av SRAH 03. Den som tidigare tillämpat SRAH 03 kommer därför i stora delar att känna igen sig i SRAH 19. Det finns dock vissa ändringar och förtydliganden som särskilt ska uppmärksammas. Följande är en sammanfattning av de viktigaste:

1.1 SRAH 19 tillämpas numera även för lyftanordningar.

1.2 Det har införts en ny punkt där det förtydligas att parterna, för transport, montage och service, kan behöva komma överens om särskilda villkor.

2.3. Uthyraren ska numera hålla instruktioner för handhavande samt för tillsyn och skötsel av hyresobjektet tillgängligt. Tidigare gällde att det bara behövde tillhandahållas vid förfrågan därom.

3.4. Det har införts en ny punkt där det förtydligats att hyresobjektet endast får används av behörig och kvalificerad personal samt att hyresobjektet inte, utan tillstånd från uthyraren, får flyttas till annan arbetsplats än som avtalats.

3.5. Det har införts en ny punkt om att hyresobjektet inte får vidareuthyras eller på annat sätt upplåtas till annan part eller i övrigt användas på sådant sätt att uthyrarens äganderätt äventyras.

5.2 Det har förtydligats att, om hyresobjektet används, ska hyra utgå även på helger och andra dagar som normalt är hyresfria.

6.4 och 6.5 Ansvarsbegränsningen för indirekt skada som uppkommer till följd av leveransförsening, stillestånd, eller driftsavbrott har flyttats till en egen punkt och utvidgats till att gälla även för annat som uthyraren inte rimligen kunnat förutse.

6.6 Hyrestagaren ska numera som utgångspunkt hålla hyresobjektet försäkrat under hyrestiden med allriskförsäkring motsvarande återanskaffningskostnaden. Tidigare fanns sådan skyldighet enbart om uthyraren krävde det.

6.8 Uthyraren ska numera alltid hålla hyresobjektet trafikförsäkrat.

7.1 Det har förtydligats att uthyraren har rätt att omedelbart återta hyresobjektet om avtalet hävs och att detta gäller oavsett vilken part som häver avtalet.

De nya bestämmelserna SRAH 19 

Alla våra standardavtal

För mer information kontakta Leena Haabma Hintze eller Erik Lindtorp