Branschanpassad utbildning som omfattar alla heta arbeten | Byggföretagen

Branschanpassad utbildning som omfattar alla heta arbeten

Sveriges Byggindustrier och SVEBRA, har tillsammans tagit fram en ny utbildning: Brandfarliga Arbeten. Det är en branschanpassad utbildning för det arbete bygg- och anläggningsföretag utför som också ger fördjupad kunskap om riskerna som finns i det dagliga arbetet. Utbildningen uppfyller försäkringsbolagens krav och är ett alternativ till Brandskyddsföreningens Heta arbeten.

Publicerad:

I många branscher förekommer tillfälliga arbeten som på något sätt orsakar uppvärmning, till exempel svetsning, lödning, torkning. De som utför dessa arbeten där det finns risk för brand måste gå en utbildning för att få det tillstånd som krävs.

Sveriges Byggindustriers medlemsföretag och medlemmar i branschorganisationen SVEBRA, Svenska Brandsäkerhetsföretag, tillsammans med andra branschorganisationer har under lång tid önskat en mer branschanpassad utbildning för arbeten som på något sätt orsakar uppvärmning på en tillfällig arbetsplats, så kallade heta eller brandfarliga arbeten. Därför beslutade Sverige Byggindustriers förbundsstyrelse under hösten 2018 att utveckla en sådan utbildning tillsammans med SVEBRA.

Målsättningen med en ny utbildning i arbetsmomentet heta arbeten

Utbildningen skulle uppfylla försäkringsbolagens försäkringsvillkor för alla heta arbeten. Detta har vi säkerställt genom att låta jurister och andra experter granska lagar, regler, försäkringsvillkor och utbildningsplaner. 

Den nya utbildningen skulle vara relevant, innehållsrik och anpassningsbar till bransch, arbetsplats och företag och fick namnet Brandfarliga Arbeten och omfattar alla heta arbeten (svetsning, lödning, slipning osv.).

Kvalitetssäkring i många led

Utbildningens innehåll och utformning är framtagen och granskad av några av Sveriges mest meriterade experter rörande tillfälliga brandfarliga arbeten. Varje instruktör kvalitetssäkras årligen för att bibehålla sin behörighet som instruktör. Alla deltagare gör ett digitalt certifieringstest efter genomförd utbildning samt en obligatorisk utvärdering av utbildningens innehåll, upplägg och instruktören.

Ständig förbättring genom uppföljning av utvärderingar, kvalitetskontroller av arrangörer/instruktörer tillsammans med den referensgrupp för de intressenter av utbildningen som håller på att bildas. Utbildningen Brandfarliga Arbeten kommer ständigt utvärderas och utvecklas efter gällande regler, resultat och forskning inom brandsäkerhetsområdet. 

Godkänd utbildning och försäkringsbolagens villkor

Utbildningen Brandfarliga Arbeten ger ett giltigt certifikat enligt försäkringsbolagens villkor.

Om en brand uppstår vid ett tillfälligt brandfarligt arbete kontrollerar försäkringsbolagen om den som utfört arbetet har följt försäkringsvillkoren, bl.a. om man har nödvändiga tillstånd, att man städat undan etc. samt att den som utförde arbetet har genomgått nödvändig behörighetsutbildning. Eftersom Brandfarliga Arbeten följer den av försäkringsbolagens beslutade utbildningsplanen och därmed kraven om nödvändig behörighetsutbildning.

Om det finns ett villkorskrav att försäkringstagaren ska ha genomgått just brandskyddsföreningens kurs Heta Arbeten och försäkringstagaren istället gått SVEBRA:s utbildning Brandfarliga Arbeten, ska försäkringsersättning ändå betalas ut vid brand om det inte kan antas att brand inte skulle ha inträffat om företaget genomgått just Brandskyddsföreningens utbildning istället för SVEBRA:s. Detta innebär att ett eventuellt krav på att utbildningen ska vara just Brandskyddsföreningens i praktiken inte får någon verkan. Om ett sådant villkor finns är det dessutom med stor sannolikhet konkurrensbegränsande och därmed ogiltigt.

Läs mer om utbildningen på Byggbranschens Utbildningscenters hemsida.