Chefekonom Fredrik Isaksson om nya konjunkturprognosen | Byggföretagen

Chefekonom Fredrik Isaksson om nya konjunkturprognosen

Hallå där! Fredrik Isaksson, chefekonom på Sveriges Byggindustrier, som precis tagit fram höstens stora konjunkturprognos över bygginvesteringarna i bostäder, infrastruktur och lokaler.

Publicerad:

Hur mår Sveriges ekonomi i oktober 2019?

 – Mycket i vår omvärld utvecklas i negativ riktning just nu. Trots att svensk ekonomi än så länge kännetecknas av relativt hög aktivitetsnivå är det tydligt att vi är på väg mot lågkonjunktur. Exporttillväxten bromsar in och vi bedömer att BNP inte växer med mer än en procent i år och lite knappt det nästa år.

 På vilket sätt påverkas byggandet av avmattningen?

– Svagare tillväxt i ekonomin hämmar alltid byggandet. Den här gången kan vi dessutom konstatera att bostadsbyggandet minskat kraftigt redan medan vi befunnit oss i högkonjunktur – vilket är historiskt unikt. Även byggandet av andra hus, som kontor, affärslokaler och skolor, trycker nu på bromsen efter att ha gasat på ordentligt senaste åren. Offentliga investeringar i väg och järnväg är det som fortsätter gå bra nästa år – men det är inte tillräckligt för att undvika två år i följd med sjunkande bygginvesteringar totalt sett.

Vad betyder det minskade bostadsbyggandet för antalet sysselsatta i bygg- och anläggningsbranschen?

– Vi kan se att anställningsplanerna har minskat bland bostadsbyggarna och räknar med en viss minskning av antal sysselsatta i byggindustrin nästa år. Samtidigt kvarstår bristen på personal med rätt utbildning och kompetens – inte minst på anläggningssidan där sysselsättningsutvecklingen är fortsatt stark.