Bostadsexperten kräver modernare byggregler | Byggföretagen

Bostadsexperten kräver modernare byggregler

Kommittén för modernare byggregler har lämnat in sitt slutbetänkande till finansmarknads- och bostadsminister Per Bolund (MP). Sveriges Byggindustriers bostadspolitiska expert Anna Broman har läst förslagen.

Publicerad:

Det förslås bland annat bli enklare att bygga om och en ny myndighet, Byggkravsnämnden, bör inrättas för att underlätta industrialiserat byggande. Dessutom bör allmänna råd och hänvisningar till standarder i BBR tas bort, vilket är i linje med det uppdrag Boverket fått om att se över förordningen.

– Det senaste decenniet har vi sett en växande bostadsbrist i stora delar av landet. Det finns ett starkt stöd för att Boverkets byggregler ska uttryckas som funktionskrav. Det innebär att staten fastställer vilka egenskaper en byggnad ska ha, men överlåter till byggherren att välja lösning, skriver utredarna Kurt Eliasson och Anna Sander i Dagens Nyheter (19/12).

Positiv inriktning

Nu väntar remissrunda för kommitténs förslag. Anna Broman, bostadspolitisk expert på Sveriges Byggindustrier, har följt kommitténs arbete sedan den tillsattes. Hon är positiv till inriktningen på förslagen som lagts fram till Per Bolund.

– Kommittén har haft en ambitiös ansats med många mötestillfällen med aktörer inom samhällsbyggnadssektorn. De försöker svara på många av problemen som branschen länge har kritiserat. Trots förbudet mot kommunala särkrav på byggnaders tekniska egenskaper förekommer särkraven fortfarande. Därför är det intressant med bindande förhandsavgörande kring om en lösning är godkänd, säger Anna Broman.

Främja ökat bostadsbyggande

Kommittén för modernare byggregler tillsattes 2017 med uppdrag att modernisera och förenkla regelverket, främja ökat bostadsbyggande och ökad konkurrens, utan att äventyra hälsa, säkerhet, gestaltningskvalitet, en god livsmiljö och ett långsiktigt hållbart byggande.

-– Förslaget om att endast den del som ändras eller byggs om ska omfattas av dagens bestämmelser skulle kunna bidra till fler bostäder. Blir det enklare att dela en lägenhet till flera eller konvertera kontorslokaler till bostäder kan vi få till ett bättre utnyttjande av det befintliga beståndet. Även förslaget om att tillåta större frihet i planlösningen kan göra att vi kan bygga mer flexibelt och för fler plånböcker än vad dagens lagstiftning tillåter. Samtidigt är det många detaljer i förslagen som vi behöver titta närmare på, avslutar Anna Broman.