Samförståndsanda kan trygga svensk infrastruktur | Byggföretagen

Samförståndsanda kan trygga svensk infrastruktur

Idag växlar Byggföretagen och Seko avtalsyrkanden. Yrkandena berör det sista avtalsområdet av tre på vilka Byggföretagen är avtalspart. Byggföretagens målsättning för alla de tre avtalsområdena i byggbranschen är att utveckla kollektivavtalen i samförståndsanda så att jobben tryggas så att fler väljer att arbeta i byggbranschen, än mer ordning och reda skapas samt att vi kan fortsätta det konstruktiva partsgemensamma arbetet för att gemensamt komma fram till långsiktiga konstruktiva lösningar.

Publicerad:

– Idag växlar vi yrkanden på vårt sista avtalsområde och vi hoppas att avtalsförhandlingarna kan genomföras i samma konstruktiva anda som 2017, när vi senast genomförde avtalsförhandlingar. Dessa år har präglats av samförstånd och en gemensam vilja att skapa bättre villkor i vår bransch. Vi vill få fler företag att omfattas av kollektivavtalen eftersom det kan stärka förutsättningarna för en bransch med sund konkurrens och bra villkor, säger Martin Ulfving, huvudförhandlare för Väg- och banavtalet hos Byggföretagen.

Även om den övergripande målsättningen för Byggföretagen är att fortsätta det konstruktiva partsgemensamma arbetet för att hitta fler långsiktigt hållbara lösningar för branschen innehåller yrkandena en rad konkreta önskemål, exempelvis:

  • På flera arbetsplatser utför en och samma medarbetare arbetsuppgifter som faller in under olika kollektivavtal. Mot den bakgrunden vill Byggföretagen att en partsgemensam arbetsgrupp tillsätts i syfte att skapa ändamålsenliga och praktiska regler för dessa situationer.
  • Förändrade arbetstidsregler för att skapa bättre anpassningar till verksamheten. Exempelvis genom att den ordinarie arbetstiden ska vara 40 timmar i genomsnitt per helgfri vecka under en beräkningsperiod om högst fyra veckor.
  • Öka möjligheterna till individuell lön genom att ta bort nuvarande regler som gör att företag som tillämpar företagsvis lönebildning endast får fördela halva höjningen av utgående lön individuellt istället för hela.

Väg- och banavtalet omfattar mer än 2 000 medlemsföretag och dess medarbetare som arbetar med att bygga och underhålla vägar och järnvägar, spårvägar och tunnelbanor, mark- och ledningsarbeten och med dessa sammanhängande arbeten.

– En fungerande infrastruktur är nödvändig för att människor ska kunna pendla till och från jobbet och för att vi ska kunna transportera varor. Genom en utbyggd och förbättrad infrastruktur skapas möjligheter för människor att hitta nytt jobb, för företag att rekrytera ny personal och för studenter att utbilda sig. Därför måste vi tillsammans med våra avtalsparter ta vårt ansvar genom att bedriva avtalsförhandlingarna i samförstånd och ta sikte på de långsiktiga samhällsutmaningarna, avslutar Martin Ulfving.

Det nya Väg- och banavtalet ska vara på plats den 30 april. Vid sidan av Väg- och banavtalet förhandlar Byggföretagen även Byggavtalet med Byggnads där yrkandena lämnades den 13 februari samt Tjänstemannaavtalet med Ledarna, Sveriges Ingenjörer och Unionen där yrkandena lämnades den 6 februari.