Skatteexperten: Detta betyder regeringens krispaket | Byggföretagen

Skatteexperten: Detta betyder regeringens krispaket

Regeringen föreslår att företag ska få möjlighet till anstånd med vissa skatteinbetalningar för att stärka sin likviditet. Under finanskrisen 2008–09 infördes ett system med tillfälliga anståndsmöjligheter och regeringen avser att återuppliva denna lagstiftning.

Publicerad:

Sofie Wilhelmsson, skatteexpert, Byggföretagen.

Skatteverket ges möjlighet att bevilja anstånd med skatteinbetalningar i form av arbetsgivaravgifter, preliminärskatt på lön och moms. Anstånd kan beviljas för maximalt tre månaders skatteinbetalningar och anståndet lämnas under längst 12 månader. Företag kan själva, under anståndsperioden, begära att anståendet ska upphöra och betala in skattebeloppet, säger Sofie Wilhelmsson, skatteexpert, Byggföretagen.

Det föreslås också att anståndsbeloppen ränte- och avgiftsbeläggs. Från och med den ursprungliga förfallodagen kommer anståndsbeloppet att beläggas med kostnadsränta – för närvarande 1,25 procent – samt en anståndsavgift. Anståndsavgiften tas ut med 0,3 procent per påbörjad kalendermånad på beviljat anståndsbelopp fram till och med förfallomånaden.

– Det är Skatteverket som kommer att bevilja anstånd och en prövning ska då ske i varje enskilt fall. Anstånd ska kunna beviljas om inte särskilda skäl talar emot det – ett sådant skäl skulle kunna vara icke försumbara skatteskulder, säger Sofie Wilhelmsson. 

Anståndet föreslås inledningsvis gälla för skatt och avgift som gäller redovisningsperioderna januari–september 2020. Samtidigt avser Regeringen att följa utvecklingen framöver nog om det krävs kan möjligheten till anstånd komma att förlängas. De nya reglerna föreslås träda ikraft den 7 april 2020, men kan tillämpas retroaktivt från 1 januari 2020. Det innebär att företag som har betalat in skatt på sitt skattekonto i februari och mars kan få den skatten återbetald från Skatteverket.

Byggföretagen välkomnar regeringens åtgärder för att rädda företagen och jobben. Just detta förslag innebär en temporärförstärkning i likviditet som har betydelse för många företags fortlevnad. Hanteringen direkt via skattekontot bör ge en omedelbar likviditetseffekt. Det är emellertid viktigt att ha i minnet att de skatteinbetalningar som nu kan bli föremål för anstånd kommer att behöva betalas in till Skatteverket – och att den kredit som anståndet innebär inte är kostnadsfri, säger Sofie Wilhelmsson. 

Här kan ni läsa mer om regeringens krispaket på Svenskt Näringslivs nyhetssajt F-plus.