Skatteexperten: Frågor och svar om företrädaransvar | Byggföretagen

Skatteexperten: Frågor och svar om företrädaransvar

Reglerna om företrädaransvar innebär att företrädare för ett företag – under vissa förutsättningar – kan bli personligt betalningsansvariga för företagets obetalda skatter och avgifter. Till följd av det allvarliga ekonomiska läge som många företag nu befinner sig i är det särskilt viktigt för företrädare att känna till regelverket. Sofie Wilhelmsson, skatteexpert på Byggföretagen, svarar på vanliga frågor.

Publicerad:

Sofie Wilhelmsson, skatteexpert, Byggföretagen.

Vad innebär regelverket?  

Regelverket om företrädaransvar innebär att företrädarna för ett företag har ett mycket långtgående ansvar för företagets betalning av skatter och avgifter. De kan – tillsammans med företaget – bli skyldiga att betala företagets skatter och/eller avgifter. Företrädaransvaret blir aktuellt då ett företags skatter och avgifter, uppsåtligen eller av grov oaktsamhet, inte betalas i tid. 

Vem är företrädare? 

Med företrädare avses normalt sett styrelseledamöter och verkställande direktör. Det kan även handla om en person som utövar ett bestämmande inflytande i företaget – utan att ha ett officiellt uppdrag i företaget. Vanligtvis kan en styrelseledamot eller verkställande direktör inte undkomma företrädaransvar genom att hävda att uppdraget endast varit formellt, det vill säga att detta bara innehafts ”på pappret”. 

Vad menas med krav på uppsåt eller grov oaktsamhet?

För att företrädaransvar ska bli aktuellt krävs det att företrädaren agerat uppsåtligen eller grovt oaktsamt när skatten eller avgiften inte betalats. Frågan är alltså vad en företrädare vidtagit, eller inte vidtagit, för åtgärder för att se till att skatten eller avgiften betalas. Har företrädaren exempelvis använt pengar som skulle gå till skatteinbetalningar för att driva verksamheten vidare kan detta anses grovt oaktsamt. 

Bedömningen av om en företrädare agerat uppsåtligen eller grovt oaktsamt är mycket strikt, det krävs i princip att företrädaren senast på förfallodagen har vidtagit vad man kallar för ”verksamma åtgärder för att avveckla företagets skulder”. Med ”verksamma åtgärder för att avveckla företagets skulder” avses att ansöka om konkurs eller företagsrekonstruktion eller, under vissa speciella förutsättningar, betalningsinställelse i syfte att inleda ackordsförhandling. 

Att som företrädare för ett företag vara passiv och inte sätta sig in i företagets ekonomi är ingenting som befriar från företrädaransvar. Det går alltså inte att ursäkta sig med att man inte visste hur illa det var. Tvärtom finns ett mycket långtgående ansvar för företrädarna att sätta sig in i företagets ekonomi – och att se till att skatter och avgifter betalas senast på förfallodagen. 

Från och med vilken tidpunkt kan företrädaransvar aktualiseras? 

Företrädaransvar kan aktualiseras först efter den tidpunkt då skatten och avgiften ursprungligen skulle ha betalats. Denna tidpunkt kan påverkas av att Skatteverket medger anstånd med betalningen. I samband med den nya möjligheten till tillfälligt anstånd som kommer att införas inom kort (ytterligare information finner du här) har Skatteverket informerat om att företrädaransvar som huvudregel inte bör komma i fråga för skatter som omfattas av sådant tillfälligt betalningsanstånd. Detta är dock inget hinder för Skatteverket att ansöka om företrädaransvar avseende skatter och avgifter som inte omfattas av det tillfälliga anståndet. 

Kommentar:

Regelverket om företrädaransvar är väldigt långtgående, och tyvärr också snårigt. Det är väldigt viktigt att som företagare känna till reglerna, och vad dessa innebär. Tror du att ditt företag kan komma att få problem eller redan har problem med att betala skatter och avgifter är det mycket viktigt att du så snabbt som möjligt vidtar åtgärder och söker relevant hjälp. Ett tips är att börja med att informera din revisor, om du har en sådan, samt att snabbt ta kontakt med en skattekonsult eller advokat som kan hjälpa dig att undersöka hur just din situation ser ut.