Trafikverkets förhållningssätt kopplat till covid-19 | Byggföretagen

Trafikverkets förhållningssätt kopplat till covid-19

Fredagen den 13 mars hölls ett extra styrgruppsmöte i Anläggningsforum för att informera om Trafikverkets förhållningssätt med anledning av Covid-19. Nedan hittar du minnesanteckningar från mötet.

Publicerad:

‒ Arbete och projekt fortgår som vanligt. Är man inte frisk ska man däremot inte gå till jobbet.
‒ Trafikverket följer fortsatt Folkhälsomyndighetens rekommendationer avseende hantering av Covid-19 samt tillämpar försiktighetsprincipen. Det innebär att behovet av ytterligare åtgärder än de rekommenderade av berörda myndigheter bedöms kontinuerligt.
‒ Trafikverket tar inte längre emot några externa besökare, utom de som är verksamhetskritiska. Ett exempel på verksamhetskritiska externa besök är våra resultatenheters kundmöten. Vilka dessa är i övrigt beslutas av avdelningschef.
‒ Trafikverket inför nu stopp för alla tjänsteresor som inte är verksamhetskritiska. Det innebär att medarbetarna enbart kommer att kunna delta på fysiska möten, som kräver en tjänsteresa, om de är verksamhetskritiska. Skypemöten är utgångspunkten.
‒ Anläggningsforum blir ett forum för att hantera frågor om Covid-19 för branschen.
‒ Information har gått ut till leverantörsteamen för A- och B-leverantörer.
‒ Det är angeläget att leverantörer snarast påtalar om det uppstår hinder i ett projekt samt be-skriver situationen.
‒ Om det erfordras prioriteringar i och mellan projekten kommer beslut tas när de uppstår.
‒ Nationell kriskoordinering i Trafikverkets ledningsgrupp sker kl. 12.00 varje dag.
‒ Uppdaterad information finns på Trafikverkets hemsida under ”För dig i branschen”.