Så får du ansökan om korttidsarbete beviljad | Byggföretagen

Så får du ansökan om korttidsarbete beviljad

Från och med den 7 april gäller lagen om korttidsarbete. Stödet kan godkännas retroaktivt från den 16 mars.

Publicerad:

För att stöd ska beviljas krävs det att en arbetsgivare kan bevisa att följande förutsättningar är uppfyllda: 

1. arbetsgivaren har fått tillfälliga och allvarliga ekonomiska svårigheter,  

2. de ekonomiska svårigheterna har orsakats av något förhållande utom arbetsgivarens kontroll,  

3. de ekonomiska svårigheterna hade inte rimligen kunnat förutses eller undvikas,  

4. arbetsgivaren har använt sig av andra tillgängliga åtgärder för att minska kostnaden för arbetskraft, och, 

5. arbetsgivaren har inte skatte- och/eller avgiftsskulder som överlämnats till Kronofogdemyndigheten. 

Det är alltså endast arbetsgivare som uppfyller de ovanstående kraven som kan beviljas stöd för korttidsarbete.

I nuläget är det inte helt klart hur dessa krav kommer att tillämpas, men exempelvis kan nämnas att kravet på andra tillgängliga åtgärder för att minska kostnaden för arbetskraft ska ha använts innebär att personal som inte är tillsvidareanställd och som inte bedöms verksamhetskritisk, till exempel konsulter, inhyrd personal eller tillfälligt anställd personal, ska ha sagts upp. Stödet är dessutom endast avsett att utbetalas till långsiktigt konkurrenskraftiga företag som har för avsikt att återgå till full produktion och ordinarie arbetstider efter perioden med korttidsarbete.  

Ett ytterligare krav för att kunna söka stöd för korttidsarbete är att arbetsgivare vid tidpunkten för ansökan inte är på obestånd, är skyldig att upprätta kontrollbalansräkning eller är föremål för företagsrekonstruktion.   

Ansökningsförfarandet 

I samband med att ansökan om stöd lämnas in till Tillväxtverket är en arbetsgivare som ansöker om stöd skyldig att svara på sju frågor som motsvarar de krav som angivits ovan. Vid behov kommer Tillväxtverket att kräva in uppgifter som styrker de svar som lämnats. Till exempel kan balans- och resultaträkning, historisk orderingång, aktuell orderingång komma att krävas in för att en arbetsgivare ska kunna bevisa att nu aktuell kris har ett samband med det pågående coronaviruset.

I företag med färre än 50 anställda ska en av Tillväxtverket särskilt framtagen blankett användas för beräkning av det belopp som en arbetsgivare söker stöd för. För företag med fler än 50 anställda kan blanketten användas men det är valfritt.  

Om stöd beviljas utgör detta ett preliminärt stöd. I beslutet från Tillväxtverket kommer även information om den slutliga avstämningen att inkluderas.

Här hittar du fler guider och hjälpmedel kopplat till coronaviruset.