Skatteexperten: Så fungerar det nya omställningsstödet | Byggföretagen

Skatteexperten: Så fungerar det nya omställningsstödet

Den 30 april presenterade regeringen en ytterligare stödåtgärd riktad till företagen, s.k. omställningsstöd. Detaljerna i förslaget var då inte klara men den 15 maj remitterade Finansdepartementet ett förslag till lagstiftning om införande av omställningsstöd för företag.

Publicerad:

Sofie Wilhelmsson, skatteexpert, Byggföretagen.

Vad innebär omställningsstöd? 

Omställningsstödet ska göra det möjligt för företag att överbrygga den akuta krisen och samtidigt underlätta för företag att ställa om och anpassa sin verksamhet. Stödet är ett komplement till tidigare presenterade åtgärder och bör därför kunna nyttjas av företag som redan erhåller stöd för korttidsarbete, sänkta arbetsgivaravgifter eller har erhållit anstånd med skatteinbetalning. 

För närvarande omfattar stödet enbart omsättningstapp under mars och april 2020. Stödet ges för bolagets fasta kostnader, exklusive personalkostnader, för dessa månader.

I det lagförslag som nu presenterats förtydligas att fasta kostnader avser kostnader för hyra och leasing, elektricitet, vatten, avlopp, internet, försäkringar, licensavgifter för immateriella rättigheter och royalties, franchiseavgifter, värdeminskning vid anläggningstillgångar och behövliga reparationer av tillgångarna ifråga. Som fasta kostnader räknas dock inte kostnader som är möjliga för företaget att undvika genom sådana åtgärder som skäligen kan krävas vid en plötslig nedgång i produktionen eller omsättningen av varor eller tjänster. Som fasta kostnader räknas inte heller kostnader som motsvaras av en intäkt hos någon som ingår i samma koncern.

Vilka företag kommer kunna ta del av omställningsstödet? 

För att kvalificera sig för att erhålla stöd måste företaget ha F-skatt och ha omsatt minst 250 000 kr under det senaste räkenskapsåret. Det krävs också att företaget haft ett omsättningstapp om minst 30 procent under mars och april 2020. Omsättningstappet beräknas genom att bolagets nettoomsättning i mars och april 2020 jämförs med nettoomsättningen i mars och april 2019. 

Företag som är på obestånd, har förfallna skatteskulder, är skyldigt att upprätta kontrollbalansräkning, har näringsförbud eller är under företagsrekonstruktion kan inte komma i fråga för stödet. Detsamma gäller företag som verkställer eller beslutar om utdelning under tidsperioden mars 2020 till juni 2021. Enligt regeringen gäller detta emellertid inte koncernbidrag. Koncernbidrag ska alltså inte diskvalificera företag från att erhålla omställningsstöd. Ett revisorsyttrande kommer att krävas om stödet överstiger 100 000 kronor.

Vilken ersättning kommer företag att kunna få? 

Storleken på stödet varierar med omsättningstapp, mellan 22,5 och 75 procent av företagets fasta kostnader, exempelvis kostnader för hyra och leasing, exklusive personalkostnader. Ersättningen ökar ju högre omsättningstappet är – den högsta ersättning erhålls vid 100 procent tapp i omsättning. Ett företag kan erhålla maximalt 150 miljoner kronor i stöd.

Var, hur och när kan företag ansöka för att ta del av omställningsstödet?

Beslut om omställningsstöd fattas av Skatteverket och betalas ut genom kreditering av skattekontot. Skatteverket ges omfattande möjligheter till utredning och kontroll, däribland revision. Vidare införs ett särskilt brott kallat omställningsstödsbrott.

Omställningsstödsbrott aktualiseras då någon lämnar oriktiga uppgifter, alternativt inte anmäler ändrade förhållanden och därmed riskerar att omställningsstödet betalas ut felaktigt eller med ett för högt belopp.

Ansökan om omställningsstöd ska ha inkommit till Skatteverket senast den 31 augusti 2020. På Skatteverkets hemsida anges att företag kommer att kunna ansöka om omställningsstöd via en ny tjänst i Mina sidor på skatteverket.se. När ansökan öppnar publiceras en detaljerad vägledning.

Reglerna föreslås träda i kraft den 1 juli 2020.