Nya besked rörande koncernbidrag och korttidsarbete | Byggföretagen

Nya besked rörande koncernbidrag och korttidsarbete

Tillväxtverket lämnade den 12 juni det efterlängtade beskedet att koncernbidrag inte automatiskt diskvalificerar bolag från att ta emot stöd för korttidsarbete.

Publicerad:

Sofie Wilhelmsson, skatteexpert, Byggföretagen.

Tillväxtverket ändrar sin tidigare ståndpunkt och anför att koncernbidrag avseende verksamhetsår 2019 normalt sett inte ska påverka möjligheten att erhålla stöd 2020. Nu är det alltså tillåtet för samtliga företag vars räkenskapsår slutar innan den 16 mars att lämna koncernbidrag i det bokslut som avser räkenskapsår 2019 och samtidigt erhålla stöd. Det gäller oavsett om bokslutet upprättas och bolagsstämma hålls efter den 16 mars.

Turerna kring korttidsstöd och koncernbidrag har under våren varit många. Tillväxtverket meddelade den 18 maj att företag inte bör göra aktieutdelningar under någon del av året då stöd för korttidsarbete erhålls – bortsett från utdelningar som skett innan den 16 mars 2020.

I detta inkluderades även koncernbidrag eftersom dessa formellt sett utgör en utdelning (eller aktieägartillskott). Bakgrunden till uttalandet är att en grundläggande förutsättning för att få stöd för korttidsarbete är att företaget har allvarliga ekonomiska svårigheter. Tillväxtverket har ansett att företag inte kan anses vara i ekonomiska svårigheter samtidigt som värdeöverföringar, såsom utdelningar och koncernbidrag, genomförs.

***  

Anledningen till att Tillväxtverket nu ändrar ståndpunkt är effekterna som den tidigare hållningen får. För att företag inte skulle diskvalificera sig från stöd, kunde det krävas förändringar i bokslutsdispositioner avseende både givare och mottagare av koncernbidrag, något som i sin tur kunde leda till felaktiga skatteberäkningar och skatter. Dessutom är det inte möjligt att ändra en årsredovisning som redan är inlämnad till Bolagsverket.    

Värdeöverföringar i form av aktieutdelningar tillåts dock fortsatt inte om bolaget samtidigt erhåller stöd. Det gäller enligt Tillväxtverket för hela det räkenskapsår som stödet erhålls. Undantag görs för utdelningar som skett innan den 16 mars 2020.

Tillväxtverket anser att det är utbetalningen som styr när utdelningen anses lämnad – men i vissa fall kan även det bakomliggande stämmobeslutet påverka rätten till stöd. Till exempel kan ett företag inte anses ha allvarliga ekonomiska svårigheter om bolagsstämman fattar beslut om aktieutdelning under en period när bolaget får stöd för korttidsarbete – även om den faktiska utdelningen planeras till en senare tidpunkt.

Byggföretagens kommentar:

Det är mycket positivt att Tillväxtverket ändrar sin tidigare inställning. Beskedet är mycket viktigt och efterlängtat för alla företag som sökt stöd för korttidsarbete. Nu kan företagen utgå ifrån att koncernbidrag avseende verksamhetsår 2019 inte bör påverka möjligheten att erhålla stöd 2020.

Tyvärr är det en hel del företag som redan har vidtagit åtgärder genom att riva upp boksluten i syfte att ”backa” koncernbidrag. Dessa bolag hade sannolikt agerat annorlunda om de hade haft den här informationen tidigare. Backade koncernbidrag kan i sin tur innebära att bolagen drabbats negativt rent likviditetsmässigt – eftersom de nu kan tvingas betala en högre bolagsskatt än vad som blivit fallet om de tillåtits lämna koncernbidrag.

***

Företagen behöver veta vad som gäller och kunna fokusera på att rädda sina verksamheter istället för att bli insnärjda i administrativt krångel. Tillväxtverkets hantering av frågan har sannolikt inneburit extra administration – och ytterligare kostnader för de drabbade företagen. Det hade varit betydligt bättre om Tillväxtverket inhämtat relevant information från början, istället för att komma med olika besked. 

Det finns också ett flertal kvarstående frågor kring koncernbidrag och korttidsstöd. Hur Tillväxtverket ser på koncernbidrag för brutna räkenskapsår som avslutas efter den 16 mars 2020 – samt för räkenskapsåret 2020? Här hoppas vi på tydliga besked inom kort.   

Här hittar du mer information på Tillväxtverkets hemsida.