Här är budgetnyheterna som berör bygg- och anläggningsbranschen | Byggföretagen

Här är budgetnyheterna som berör bygg- och anläggningsbranschen

Byggföretagen har samlat viktiga budgetnyheter på ett och samma ställe.

Publicerad:

Företagande:

Nedsatta arbetsgivaravgifter för unga  

Tillfällig nedsättning med 37 procent av arbetsgivaravgifterna för 19–23-åringar 1 april 2021 till 31 mars 2023. Förslaget innebär en nedsättning med 11,66 procentenheter och en avgiftsnivå om sammantaget 19,76 procent, jämfört med normala 31,42 procent, för de avgifter som betalas på ersättning till personer som vid årets ingång har fyllt 18 men inte 23 år.

Nedsatta arbetsgivaravgifter för upp till två anställda

Företag som inte har någon anställd och som anställer en eller två personer, samt företag med en anställd och som anställer ytterligare en person, ges rätt till nedsättning av arbetsgivaravgifterna. Nedsättningen gäller för anställningar under perioden 1 juli 2021–31 december 2022.

Justerade förmånsvärden för personbilar

Schablonen som används för att beräkna värdet av bilförmån justeras. Förslaget innebär att två delbelopp i beräkningsschablonen – det ränterelaterade beloppet och det prisrelaterade beloppet – ändras. Däremot föreslås ingen ändring i nedsättningen som innebär att nybilspriset för miljöanpassade bilar vid beräkningen ska sättas ned till jämförbar konventionell bil. Exakt utformning presenteras hösten 2020.

Bostäder:

Energieffektivisering av flerbostadshus

Stödet till energieffektivisering och renovering i flerbostadshus höjs. Stödet är främst avsett att gå till merkostnader för energieffektiviserande åtgärder och omfattar 900 miljoner kronor 2021, 2 400 miljoner kronor 2022 och 1 000 miljoner kronor 2023.

Investeringsstöd för hyresbostäder

Investeringsstödet för hyresrätter förstärks från nuvarande 7,5 till 9,3 miljarder kronor 2021 och anslaget ökas med 1,1 miljarder kronor 2022 och med 1,9 miljarder kronor 2023.

Avskaffad schablonintäkt på uppskovsbelopp

Uppskovsräntan för uppskjuten skatt på vinst vid bostadsförsäljning tas bort. Både befintliga och framtida uppskov omfattas. De nya reglerna föreslås träda i kraft den 1 januari 2021 och tillämpas på beskattningsår som börjar efter den 31 december 2020.

Gröna avdrag

Privatpersoner som installerar grön teknik som till exempel solceller, energilagring och laddboxar ska kunna göra ett avdraget på liknande sätt som rot- och rutavdraget. Skattereduktionen föreslås träda i kraft den 1 januari 2021.

Infrastruktur:

Järnvägsunderhåll

500 miljoner kronor satsas årligen mellan 2021-2023 för bättre underhåll av statliga järnvägar i hela landet. Åtgärderna ska även främja sysselsättning inom bygg- och anläggning.

Elektrifiering av vägnätet

500 miljoner kronor för 2021 och 550 miljoner för 2022 ges till utbyggnaden av laddinfrastruktur för elektrifiering av tunga vägtransporter.

Elnätsutbyggnad

15 miljoner kronor tillförs under 2021 för en snabbare utbyggnad av Sveriges elnät.

Miljö:

Avfallsstatistik

Naturvårdsverket får 10 miljoner kronor 2021 särskilt för att kunna få ett system för avfallsstatistik och spårbarhet.

Giftfria kemikalier

Kemikalieinspektionen får 25 miljoner per år 2021 och 2022 för en särskild satsning på att varor och produkter ska vara giftfria från början. Anslaget för bilateralt miljösamarbete inom områdena kemikalier och avfall förstärks också med 5 miljoner kronor per år under åren 2021 och 2022.

Kompetensförsörjning:

Yrkesvux

Yrkesvux tillförs 1 miljard kronor vilket innebär att kommunerna kan erbjuda 63 500 nya platser.

Yrkeshögskolan

Yrkeshögskolan får medel motsvarande 1 100 nya platser.

Introduktionsjobb

500 miljoner kronor till introduktionsjobb för att stärka nyanlända och långtidsarbetslösa.