Kostnadsreglering till följd av nya regler om bygg- och rivningsavfall | Byggföretagen

Kostnadsreglering till följd av nya regler om bygg- och rivningsavfall

Den nya avfallsförordningen kan medföra ändringar i kontraktsarbetenas omfattning och sättet för deras utförande. Under vissa förutsättningar kan fördyringar påföras beställaren.

Publicerad:

Nu vässas informationen kring avfallshantering.

Den 1 augusti 2020 trädde den nya avfallsförordningen (2020:614) i kraft. De nya reglerna innebär att entreprenörer ska sortera ut obligatoriska avfallsslag redan vid källan. Entreprenören är vidare skyldig att tillse att de utsorterade avfallsslagen förvaras och transporteras åtskilda från annat avfall. Den 1 november 2020 införs också en skyldighet att rapportera antecknade uppgifter om farligt avtal till Naturvårdsverkets nya avfallsregister.

”Det är viktigt att enskilda medlemsföretag planerar utförandet av arbetena utifrån de nya bestämmelserna samt tar höjd för eventuella kostnadsökningar i sin prissättning inför anbudsgivning. I pågående entreprenader kan de nya reglerna påverka både kontraktsarbetenas omfattning och sättet för deras utförande. Detta kan i sin tur leda till kostnadsökningar och att tidplanen rubbas”, säger Sanna Wallerstedt, affärs- och entreprenadjurist, Byggföretagen.

I pågående entreprenader där antingen AB 04 eller ABT 06 är avtalat kan det under vissa förutsättningar vara möjligt att föra vidare kostnaden på beställaren samt erhålla tidsförlängning. Läs mer om vad den nya avtalsförordningen innebär – samt möjligheten till kostnadsreglering och tidsförlängning – i bifogat dokument.

Byggföretagens miljöexpert Marianne Hedberg samt våra entreprenadjurister finns tillgängliga via mejl för att svara på eventuella frågor.