Så ska hållbarhetsarbetet lyftas | Byggföretagen

Så ska hållbarhetsarbetet lyftas

När Hållbarhet ska ta steget från vision till konkreta mål för Byggföretagen är det Anna Lönn Lundbäck, regionchef i väst, som fått uppdraget att utforma förslaget. Det ska presenteras ihop med övriga fokusområden till ledningen och förbundsstyrelsen för fortsatt genomarbetning.

Publicerad:

Anna Lönn Lundbäck, nationell hållbarhetssamordnare, Byggföretagen.

Varför är det så angeläget att lyfta hållbarhet på Byggföretagens agenda?

Generellt behöver alla hjälpas åt för att förverkliga FN:s globala mål för hållbar utveckling – Agenda 2030. Ur ett klimatperspektiv så befinner vi oss mitt i en klimatkris där byggbranschen har stor påverkan och därmed ett stort ansvar och möjlighet att göra skillnad. Det är en av de mest allvarliga och omfattande utmaningarna vi har framför oss, och omställningen till ett klimatneutralt samhälle kommer att prägla vårt arbete under en lång tid. Det har vi också formulerat i vårt förslag. Även i arbetet med att vara en attraktiv, sund och säker bransch är arbetet med hållbarhet en förutsättning.

Ditt uppdrag har pågått sedan i våras. Vilket är det slutliga syftet?

Byggföretagen har länge arbetat med hållbarhetsfrågor inom ramen för våra fokusområden. Men nästa års verksamhetsplan ska tydligare koppla Byggföretagens hållbarhetsarbete med vårt bidrag till Agenda 2030.  Ska vi verka för Ett hållbart samhällsbyggande i världsklass bör vi bidra till ett samhälle där byggnader och infrastruktur är uppförda med låg påverkan på människa och miljö.

Kan du berätta mer om förslaget?

Förslaget innebär att vi ska arbeta och sätta mål för alla de tre dimensionerna inom hållbarhet; socialt, ekologiskt och ekonomiskt. 

  • Byggföretagen bidrar till social hållbarhet genom att bygga inkluderande, trygga och attraktiva samhällsstrukturer. 
  • Den ekologiska dimensionen handlar om att minska miljö och klimatpåverkan från byggverksamhet.
  • Ekonomisk hållbarhet innebär att bedriva verksamhet på ett långsiktigt lönsamt sätt och där sektorns lönsamhet bidrar till finansiering av samhällets välfärd. Vi vill att det ska löna sig att arbeta med sund konkurrens där hållbar tillväxt åstadkoms genom uthållig användning av alla resurser. 

Arbetsprocessen

I arbetet för att ta fram förslaget har Anna Lönn Lundbäck involverat experter inom Byggföretagen såväl som olika grupperingar inom medlemsföretagen som fått möjlighet att lämna synpunkter och förslag. Som en del av arbetet skickades ett antal frågeställningar ut till det nationella SME-utskottet, Miljöutskottet i region Väst, delar av Färdplansgruppen, Teknik och Miljöutskottet i region Öst.