Byggföretagen välkomnar Riksrevisionens tydlighet | Byggföretagen

Bygg­företagen välkomnar Riksrevisionens tydlighet

I dag presenterar Riksrevisionen sin rapport där de granskat statens insatser mot arbetskraftsexploatering. Riksrevisionen riktar hård kritik gällande brister i regelverk, kontroller och kunskap, avsaknad av mandat och tydliga uppdrag till de berörda myndigheterna. I rapporten efterlyses också en nationell handlingsplan för att motverka problemen med arbetslivskriminalitet och arbetskraftsexploatering, där i första hand utländsk arbetskraft drabbas.

Publicerad:

Med anledning av granskningen gör Claes Thunblad, nationell samordnare för sund konkurrens på Byggföretagen, följande kommentar:

– Vi välkomnar tydligheten i Riksrevisionens granskning och instämmer i slutsatsen att de statliga myndigheterna måste ges betydligt bättre förutsättningar och ökade resurser att agera mot de aktörer som ska stängas ute från den svenska arbetsmarknaden.

– Vi aktörer i och kring bygg- och anläggningsbranschen ska också fullfölja och intensifiera det arbete som pågår för sund konkurrens, med nolltolerans mot arbetskriminalitet och fusk i branschen. I grunden handlar det om tydligt ansvarstagande i alla beställarled, stärkt systematisk kontroll, ökad kunskap och ökad transparens.

– Vi måste också få fler aktörer i branschen att bli medlemmar i våra arbetsgivarorganisationer, med krav på kollektivavtal, utbildningar och kompetenser, som förbinder sig att följa etiska uppförandekoder, lagar och regler. Att få bort oseriösa aktörer från bygg- och anläggningssektorn är en ödesfråga för branschens och landets utveckling, säger Claes Thunblad. 

Riksrevisionen slår fast att riskmiljöer för arbetskraftsexploatering är inom sektorerna bygg, städ, hotell och restaurang, handel, skönhet, jord- och skogsbruk, transport, bilverkstad, service, bemanning och personlig assistans, samt vård och omsorg.