Så påverkas ditt företag av det nya Byggavtalet | Byggföretagen

Så påverkas ditt företag av det nya Byggavtalet

Den 26 november kom Byggföretagen och Byggnads överens om ett nytt Byggavtal för närmare 70 000 personer anställda i bygg- och anläggningsbranschen. Nedan har vi samlat dom viktigaste förändringarna som berör dig.

Publicerad:

För medlemsföretag, se Byggföretagens Arbetsgivarnytt om den slutgiltiga överenskommelsen.

Löneökning enligt märket

Den totala avtalsperioden är från och med den 26 november 2020 till och med den 30 april 2023. Avtalsperioden är uppdelad i två revisionsperioder. Revisionsperiod 1 löper mellan 1 december 2020 till den 30 april 2022. Revisionsperiod 2 löper mellan 1 maj 2022 till den 30 april 2023.

Den ekonomiska ramen för uppgörelsen är i enlighet med det så kallade ”märket”, vilket sätts av parterna inom exportindustrin, och innebär sammantaget ett avtalsvärde om 5,4 procent under avtalsperioden.

Löneförhöjningar avseende prestationslön, tidlön och ersättningar sker från och med den löneperiod som börjar närmast efter den 30 november 2020 respektive den löneperiod som börjar närmast efter den 30 april 2022.

Prestationslönereglerna förändras

Från och med den 1 maj 2021 kommer delar av prestationslönebestämmelserna i Byggavtalet § 3 att ändras. Byggföretagen avser att både på egenhand och tillsammans med vår motpart informera om bakgrunden, syftet och tillämpningen av de nya reglerna. I korthet kommer följande förändringar införas i avtalet:

Arbetsgivare medlemmar i Byggföretagen och arbetslaget är lokala parter vid prestationslöneförhandlingar vid arbeten som i sin helhet beräknas uppgå till högst 2500 timmar. Den nuvarande tidsgränsen för då Byggnads berörda region är part i prestationslöneförhandling är 900 timmar.

Förhandlingsordningen vid prestationslön förändras genom att tidsgränserna, såvitt ingen överenskommelse om annat träffats, blir tydligare och kortare. Närmare information om den nya förhandlingsordningen kommer i separat information i god tid före ikraftträdandet den 1 maj 2021.

Utökad tillträdesrätt för regionala skyddsombud

Till Byggavtalet Bilaga K tillförs en ny punkt 6 om regionala skyddsombud. Bestämmelsen ger Byggnads olika regioner rätt att var för sig utse upp till sex Regionala skyddsombud med utökad tillträdesrätt. Byggnads region ska informera berört regionkontor hos Byggföretagen om vilka regionala skyddsombud som har utökad tillträdesrätt.

Ett regionalt skyddsombud med utökad tillträdesrätt har rätt till tillträde och att verka såsom skyddsombud på alla arbetsplatser som omfattas av Byggavtalet såtillvida denne är utsedd i behörig ordning och att underrättelse skett till berörd arbetsgivare om att denne är utsedd.

De regionala skyddsombud som har utökad tillträdesrätt bör ha nära samverkan med Byggföretagens arbetsmiljörådgivare och arbetsmiljöorganisationen på medlemsföretagens arbetsplatser där sådan finns.

Utökat huvudentreprenörsansvar med uppsnabbat granskningsförfarande

Byggnads region kan i vissa situationer kontrollera underentreprenör bunden av Byggavtalet, som har sitt säte i annat land än Sverige eller som har arbetstagare som är bosatta i annat land, för det fallet denne inte svarat upp mot Byggnads skriftliga begäran om att ta del av granskningsunderlag enligt §3 p. 10.2 sista stycket inom tre veckor från underrättelsen.

Byggnads region kan av huvudentreprenören begära att denne organiserar ett granskningsmöte på berörd arbetsplats. Mötet skall hållas inom fyra arbetsdagar från att sådan begäran skriftligen tillsänds huvudentreprenören och berörd underentreprenör om inget annat överenskommes. Regeln träder i kraft 1 maj 2021.

Graviditetslön

Nuvarande regel om havandeskapslön i Byggavtalet § 4 punkten 2 utmönstras i sin helhet och ersätts med en reglering om graviditetslön.

Enligt de nya reglerna har gravid arbetstagare, som har beviljats graviditetspenning från Försäkringskassan, rätt till graviditetslön från arbetsgivaren om hon har varit anställd hos arbetsgivaren under minst ett (1) år.

Graviditetslön uppgår till 10 procent av utgående lön enligt § 3 punkten 6.2. Graviditetslön utges i samband med ordinarie löneutbetalningstillfälle under aktuell period. Regeln gäller från och med 26 november 2020.

Lönespecifikation

Arbetstagaren ska i anslutning till avlöningsdagen för varje löneperiod erhålla en lönespecifikation med uppgifter om företagets namn och organisationsnummer, arbetstagarens namn, löneperiod, all arbetad tid, samtliga lönedelar, övriga ersättningar och avdrag samt lönesumma.

Ny reglering enligt ovan ska införas som en ny § 7 punkt 2 med ikraftträdande den 1 januari 2022.

Nya arbetsgrupper

Byggföretagen och Byggnads har initierat nya arbetsgrupper, bland annat hur branschen ska dra nytta av digitaliseringens möjligheter och hur vi kan attrahera fler kvinnor och öka mångfalden. Lämpliga direktiv till arbetsgrupper utformas mellan parterna.