Vad händer i branschen 2021? | Byggföretagen

Vad händer i branschen 2021?

Byggföretagens medarbetare gör en framtidsspaning om vad som sker i branschen och på våra olika fokusområden under det nya året.

Publicerad:

Catharina Elmsäter-Svärd, vd för Byggföretagen.

Vad kommer hända som är viktigt för branschen under 2021?

– Förhoppningsvis kommer vaccinet för Covid-19 även göra skillnad för vår bransch, så vardagen kan komma igång igen i det nya ”normala”. Alla branscher påverkas av varandra. Annars är regeringens arbete med fortsatta infrastruktursatsningar angelägna, de är även en viktig motor för bostadsbyggandet

Ett viktigt steg mot en säkrare och tryggare bygg- och anläggningsbransch är också att säkerhetsutbildningen blir obligatorisk under 2021.

Det positiva är att Corona-krisen inte bara ställt in, utan också ställt om mångas vanor och tankesätt. För oss kommer troligen fortsatta renoveringar av människors hem fortsätta, liksom ombyggnationer av lokaler, fastigheter för nya användningsområden.

Attraktiva kollektivavtal

Mats Åkerlind, vice vd, förhandlingschef, Byggföretagen

Vad händer under fokusfrågan Attraktiva Kollektivavtal under 2021?

Vi kommer att söka en nytändning i våra löne- och avtalsgrupper som innebär ett omtag och förnyelse av arbetet i samtliga grupper. Vi avser att införa en ny strategisk nivå av tongivande lokala företagschefer som ska ge förankring och legitimitet till den operativa nivån av företagens förhandlingsansvariga. Arbetsgivarguiden ska utvecklas till att vara en integrerad del av vår erfarenhetsåterföring och rådgivning.

De mindre företagens frågor och problem ska adresseras för att skapa ett positivt förändringstryck på våra kollektivavtal. Alla byggföreningar ska även ha minst en representant i en fungerande löne- och avtalsgrupp. Arbetet ska utvecklas med bland annat en förnyad uppföljning, mer av erfarenhetsutbyte och goda exempel mellan grupper och från olika delar av landet. Vi avser även att förbättra samverkan mellan sektorns olika bransch- och arbetsgivarorganisationer så att alla känner sig förenade av en gemensam värdegrund, ett gemensamt intresse och gemensamma målsättningar.

Vilket blir årets stora händelse?

Att arbetet i våra löne- och avtalsgrupper ska få en kraftfull nytändning. Att medverka i en sådan grupp ska kännas som ett privilegium att påverka och ett viktigt event för deltagarna. Vi avser att kröna detta med ett par större nationella målkonferenser under hösten.

Sund konkurrens

Claes Thunblad, nationell samordnare för sund konkurrens

Vad händer under fokusfrågan Sund Konkurrens under 2021?

Vi kommer att förstärka den systematiska kontrollen, bl.a genom att skapa en beställarportal för sunda och säkra affärer. Vi ser över frågan om branschinterna arbetsplatskontroller och i samarbete med ID06 och våra nordiska grannländer jobbar vi för att stärka kontrollen av utländska företag. Under våren skapar vi en kunskapsportal, där vi paketerar information och verktyg kring sund konkurrens som ett underlag för aktiviteter och workshops runt om i hela landet. Denna portal ska bli en digital mötesplats för alla aktörer i och kring byggsektorn.

Vilket blir årets stora händelse?

Vi planerar som tidigare år ett Forum för Sund Konkurrens efter sommaren, som vi genomför tillsammans med elva fack och arbetsgivarorganisationer. Sedan hoppas jag att Byggföretagens planerade kampanj får ett stort genomslag och att det ytterligare förstärker vårt arbete kring sund konkurrens.

Säkerhet

Berndt Jonsson, nationell arbetsmiljösamordnare

Vad händer under fokusfrågan Säkerhet under 2021?

– Vi kommer att arbeta strategiskt med våra frågor och fortsätta vår arbete för ett allt mer hållbart arbetsliv. Årets säkerhetsdag och arbetsmiljökonferens kommer att fokusera på organisatoriska, sociala och kognitiva frågor. Även i goda  arbetsmiljöer med bra relationer så finns det risker med allt för hög kognitiv arbetsbelastning.

Vilket blir årets stora händelse?

– Safe construction training blir obligatoriskt den 1 juli. Att branschen enats om en gemensam obligatorisk säkerhetsintroduktion är ett viktigt steg för att påverka attityder och för att säkerställa grundläggande arbetsmiljökunskaper.

Kompetensförsörjning

Elin Kebert, expert kompetensförsörjning, Byggföretagen.

Vad händer under fokusfrågan Kompetensförsörjning under 2021?

– Vi arbetar strategiskt för att fler ska få tillgång till utbildningar till våra yrken samt att vi får en större mångfåld av sökande på branschen. Årets fokus är att möjliggöra för såväl unga som vuxna att yrkesväxla till yrkesroller inom bygg, anläggning och järnväg via kortare utbildningar på yrkesvux och yrkeshögskolan.

Vilket blir årets stora händelse?

– Det blir flera stora händelser under 2021! Redan vecka 3 släpps resultaten av vilka nya yrkeshögskoleutbildningar – utbildningar runt om i landet till t ex arbetsledare, mättekniker, bantekniker m fl. Coronakrisen inbär satsningar från politiken på yrkesutbildning där kommer vi jobba på alla nivåer för att dessa satsningar leder till fler i jobb inom sektorn och tryggad kompetensförsörjning för våra medlemsföretag – med särskild fokus på de yrken där det är idag svårt att få tag på rätt kompetenser.  

Näringspolitik

Tanja Rasmusson, näringspolitisk chef

Vad händer inom politiken som kommer att påverka Byggföretagens medlemmar?

Just nu pågår det arbete på en mängd olika områden som berör Byggföretagens medlemmar. Ett exempel ärt typhusutredningen som syftar till att det ska bli enklare att bygga mer standardiserat. Ett annat är utredningen om fri hyressättning i nyproduktion som, rätt utformad, kan ge bättre förutsättningar för hög och jämn byggtakt. Byggföretagen är aktiva i båda processerna, som vi ser har stor medlemsnytta. Även infrastrukturfrågorna är centrala, som till exempel Trafikverkets inriktningspromemoria inför kommande infrastrukturproposition. Det är viktigt att regeringen nu vågar satsa på infrastrukturen, inte minst eftersom den driver bostadsbyggande.

Hur kommer påverkansarbetet att bedrivas under 2021?

Vi befinner oss i en formativ politisk period, mitt i en pandemi, och mittemellan två riksdagsval. Vi ser framför oss att påverkansarbetet nu ska drivas med ännu större intensitet, utifrån våra medlemsföretags behov och vår ambition om en hög och jämn byggtakt i hela landet. Vi vill påminna beslutsfattarna om vilken betydelse byggbranschen har för sysselsättning och välfärd. Vi vill samtidigt varna för negativa effekter av förslag som en snabb och kraftig höjning av fastighetsskatten, en snabb sänkning av ränteavdragen och ytterligare kreditrestriktioner. Sverige har inte råd med att byggsektorn ska bromsa in efter coronakrisen.

Byggföretagen i norra Norrland

Johan Hallberg, regionchef för Byggföretagen i norra Norrland

Vad händer hos Byggföretagen i nord under 2021?

Den stora utmaningen är kompetensförsörjning och befolkningsutveckling som följer de stora investeringar som sker inom regionen, samt att det byggs sunt och säkert. Vårt mål är att etablera en regiongemensam befolkningsvision för norra Sverige på kort sikt samt en 2070 vision. Vi kommer att verka för samsyn mellan kommuner, regioner samt näringsliv om vilken utveckling man skall sträva efter. Ökat bostadsbyggande samt bättre infrastruktur blir avgörande i den attraktiva helhetsbild som krävs.

Vilket blir årets stora händelse?

När vi får ses igen under mer normala förhållanden!

Byggföretagen i syd

Anders Gärdsmark, regionchef Byggföretagen i syd

Vad händer hos Byggföretagen i syd under 2021?

Självklart jobbar vi vidare så att våra medlemmar skall känna sig fortsatt nöjda med medlemskapet. Väldigt mycket har ju under 2020 antingen ställts in, ställts om eller skjutits fram. Det finns ett uppdämt behov av mer fysiska informationsträffar och seminarier även om vi omfamnar den nya tekniken och nu gör betydligt mer digitalt än vad vi vågat hoppas på för ett år sedan.

Vilket blir årets stora händelse?

Covid-19 vaccinets befriande verkan först och främst, men sen blir de stora händelserna i Syd att det tas ytterligare fler steg mot dels höghastighetsbanor men även fler Öresundsförbindelser.

Kastrup och den kommande Fehmarn Bält-förbindelsen ska ju ses som möjligheter, snarare än ett hot mot Sveriges utveckling och konkurrenskraft.