Privat initiativrätt i PBL – framgång för Byggföretagen | Byggföretagen

Privat initiativrätt i PBL – framgång för Bygg­företagen

För att förenkla arbetet med att ta fram detaljplaner föreslår regeringen förtydliganden i plan- och bygglagen. Byggföretagen har lyft fram frågan om privat initiativrätt under flera år och välkomnar reformerna.

Publicerad:

Anna Broman, bostadspolitisk expert, Byggföretagen.

Enligt PBL ska alla större byggprojekt prövas genom en detaljplan. Men många kommuner har idag kö för att ta fram detaljplaner. Det leder till att det tar för lång tid innan nya planer påbörjas – vilket sänker byggtakten och påverkar nyproduktionen av t ex bostäder negativt.   

 – Byggföretagen arbetar ständigt för regelförenklingar och här har vi fått gehör för våra medlemmars synpunkter. Vill man dra igång ett projekt får man nu rätt att få veta om kommunen tänker inleda planläggning, säger Anna Broman, bostadspolitisk expert, Byggföretagen. 

Redovisa planeringsunderlag

Regeringen föreslår att kommunen vid ett positivt plan­besked ska redo­visa vilket planeringsunderlag som kan behövas vid en detaljplane­lägg­ning om en intressent – fastighetsägare, byggherre eller någon annan som tar initiativ till en planläggning – har begärt det. Det kan handla om att kommunen i planbeskedet anger att det finns behov av en arkeologisk utredning, eller en utredning om förutsättningarna för att ordna vatten och avlopp.  

– Byggföretagens medlemsföretag får också möjlighet att begära yttranden direkt från länsstyrelsen så att kommunens tjänstemän slipper agera mellanhand. Hela byggprocessen snabbas upp när förutsägbarheten kring vilka utredningar som kommer att behövas på vägen ökar. Nu kommer man kunna dra igång arbetet med planeringsunderlagen redan innan kommunen börjar jobba med planläggningen, säger Anna Broman. 

Den bilden delas av Nancy Mattsson, projektutvecklingschef på JM, som har ett långt engagemang gällande regelförenklingar i byggprocessen.

– Nu bekräftar lagen att vi som vill och kan också får ta en aktiv och stor del i detaljplanearbetet. Och att vi tillsammans med kommunen får bestämma en effektiv ordning för framtagande av planunderlag. Äntligen! säger Nancy Mattsson.

Säkerställa lämplighet

I regeringens lagrådsremiss föreslås även att intressenten ska kunna begära ett yttrande från länsstyrelsen över vilket planer­ings­underlag som kan behövas för att läns­styrelsen ska ta ställning till hur den avsedda plan­läggningen för­håller sig till de intressen som myndigheten har tillsyn över. Det handlar om underlag som kan behövas för att säkerställa att detaljplanen är lämplig i förhållande till t ex förekommande riksintressen, miljö­kvali­tets­normer, och strand­skydd.   

Reformerna har tagits fram av regeringen, Centerpartiet och Liberalerna inom ramen för Januariavtalet. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 augusti 2021.  

Läs mer på regeringens hemsida