Ny kartläggning visar hög trivsel men bristande återhämtning bland yrkesarbetare | Byggföretagen

Ny kartläggning visar hög trivsel men bristande återhämtning bland yrkesarbetare

Publicerad:

Mindre fel ska inte längre behöva leda till utvisning.

Bygg- och anläggningsbranschen upplever just nu en ökning av psykisk ohälsa i arbetet. När det gäller yrkesarbetare har det saknats en tydlig branschgemensam bild av läget då ingen generell kartläggning gjorts på området. Martin Andersson och Charlotta Dieden på Byggföretagen har medverkat i projektet Kartläggning av psykisk ohälsa bland yrkesarbetare.

Vad är syftet med kartläggningen?

– Projektets syfte har varit att genom en enkät kring psykisk hälsa bland yrkesarbetare få fram en branschgemensam bild av läget och utifrån den lyfta frågorna högre upp på arbetsmiljöagendan både generellt i branschen och i medlemsföretagen. På lång sikt är målet att öka medvetenheten och kunskapen i branschen om frågorna så att allt fler arbetsgivare i god tid kan upptäcka signaler på psykisk ohälsa och på så sätt arbeta mer med förebyggande åtgärder så att fler arbetstagare mår bättre och färre måste sjukskrivas, säger Martin Andersson.

Hur utbredd är den psykiska ohälsan i branschen?

– När vi sammanställde enkätsvaren framkom glädjande nog att generellt sett är trivseln med arbetsuppgifterna hög och förutsättningarna för arbetets utförande bra samt samarbetsklimatet, bemötandet och tryggheten i arbetet överlag bra. Trots detta finns det oroväckande tecken bland enkätsvaren om att arbetsklimat, arbetstempo, bristande planering och arbetets natur i vissa fall orsakar upplevelse av arbetsrelaterad stress. Detta i kombination med livsstilsrelaterade faktorer så som otillräcklig vila, sömn, fysisk aktivitet utanför arbetet, kost med mera resulterar i bristande återhämtning och försämrar förmågan att kunna hantera stress.

Hur kan medlemsföretagen skapa en bättre arbetsmiljö?

– Enkätsvaren visade tre konkreta förbättringsområden för branschen att fokusera på framöver. Upplevelse av stress och bristande återhämtning. Oro rörande den fysiska arbetsmiljön på arbetsplatserna samt arbetsklimat, ledarskap, konflikter och avsaknad av bekräftelse och uppskattning från den närmsta chefen.

Kartläggningen har gjorts i ett gemensamt projekt med Byggföretagen, Byggnads, Seko, Ledarna, Galaxen Bygg och sakkunnig konsult från företagshälsovården. Läs slutrapporten här.

– Projektets syfte har varit att genom en enkät kring psykisk hälsa bland yrkesarbetare få fram en branschgemensam bild av läget och utifrån den lyfta frågorna högre upp på arbetsmiljöagendan både generellt i branschen och i medlemsföretagen, säger Martin Andersson.