Stor risk för överklagan - frågor och svar om cementkrisen | Byggföretagen

Stor risk för överklagan – frågor och svar om cementkrisen

När kan regeringen fatta beslut om den tillfälliga lagändringen? Vilka är riskerna för överklagan? Varför är cementkrisen så allvarlig för Sverige? Här samlar vi aktuella frågor och svar om cementkrisen.

Publicerad:

Bygg- och anläggningsbranschen är beroende av en pålitlig råvaruförsörjning.

Vad sker i politiken?

Riksdagen röstade den 29 september enhälligt för propositionen som gör det möjligt för regeringen att bevilja Cementa att fortsätta med kalkbrytning i Slite på Gotland efter den sista oktober.

Den tillfälliga lagändringen bygger på att nuvarande kvot för brytning ännu inte är uppfylld.

Kalkstenen som finns kvar att bryta inom nuvarande tillstånd motsvarar cirka åtta månaders heltidsbrytning.

Cementa vill bryta ur mängden under tre år enligt ansökan till regeringen för att t ex kunna fasa in kalksten från Nordkalk.

När kan regeringen fatta beslut om lagändringen?

Formellt är första dag som regeringen kan fatta ett beslut om förlängt tillstånd den 15 oktober – det är dagen som lagen börjar gälla. Samtidigt har regeringen en remissrunda med deadline 14 oktober för myndigheter och 18 oktober för övriga.

Första planerade regeringssammanträdet är 21 oktober. Men regeringen har alltid möjlighet att kalla till extra regeringssammanträde för att fatta beslut.

Bedömningen är att beslut tas lite senare i oktober. Det finns även risk för regeringsbeslut en bit in i november beroende på remissrunda och politiska förhandlingar.

Lagändringen gäller fram till 1 januari 2022 – vilket är lagens tidsgräns, inte slutdatum för själva tillståndet.

Vad händer efter regeringsbeslut?

Cementa ges möjlighet att bryta den kalk som man ännu inte hunnit bryta.

Vilka är riskerna för överklagan?

Risken för överklagan är stor. Flera organisationer förväntas överklaga beslutet till Högsta förvaltningsdomstolen.

Naturskyddsföreningen har redan gått ut med att man kommer överklaga lagändringen.

Greenpeace menar att regeringens hantering av Cementa ”strider mot grundlagen och grunderna för Sveriges demokrati”.

Fältbiologerna har samlat in drygt 3 000 namnunderskrifter mot regeringens förslag på en undantagslag för Cementas kalkbrytning. 

Vad händer om högsta förvaltningsdomstolen beslutar om inhibering?

Då fryses regeringens beslut tills domstolen fattat ett beslut.

Den juridiska processen kommer sannolikt pågå i månader med stor risk för byggstopp innan året är slut.

Vad betyder ett byggstopp för byggbranschen?

Produktionsstopp i cementtillverkningen i Slite kommer att leda till ett akut byggstopp. Bygg- och anläggningsbranschen står då inför en djupare kris än 90-talskrisen.

Enligt Byggföretagens konsekvensanalys hotas ett av fyra byggjobb vid ett akut byggstopp till följd av ett produktionsstopp i Slite. Så många som 280 000 arbetstillfällen kan komma att påverkas.

Tre av fyra nya bostäder kommer inte att kunna byggstartas och stora infrastrukturprojekt stoppas eller fördröjs.

Huvudalternativet till brytning av kalksten på Gotland är import av mer klimatskadlig cement från länder som Kina.

Att undvika ett byggstopp är först och främst ett politiskt ansvar.

Varför är cementkrisen så allvarlig för Sverige?

Cement behövs till alla former av nybyggnation.

Importberoende av råvaror från länder som varken respekterar mänskliga rättigheter eller uppsatta miljömål är inte hållbart.

Byggföretagen står bakom en grön omställning av samhällsbyggnadssektorn med t ex ökad kapacitet på järnvägen.

Reformer som byggnation av fler bostäder, vindkraftverk och en utbyggnad av stambanorna är direkt beroende av en pålitlig råvaruförsörjning.