Byggföretagen om nationella infrastrukturplanen 2022-2033 | Byggföretagen

Bygg­företagen om nationella infrastrukturplanen 2022-2033

Byggföretagen fortsätter att understryka betydelsen av ett systematiskt förebyggande underhåll av väg och järnväg i hela landet. – Den totala anslagna ramen på 799 miljarder kronor fram till år 2033 är inte tillräcklig för att få ett transportsystem som förbättrar Sveriges konkurrenskraft, säger Johan Deremar, ansvarig för infrastrukturfrågor, Byggföretagen.

Publicerad:

Sverige har en växande infrastrukturskuld som behöver åtgärdas.

Byggföretagen gör bedömningen att Sverige behöver fördubbla de genomsnittliga infrastrukturinvesteringarnas andel av BNP. Det innebär en ökning från 0,7 procent till drygt 1,5 procent.

– Sverige har råd att göra en sådan kraftsamling under ett antal år. Statsfinanserna är fortsatt starka med en väldigt låg statsskuld och ränta. Underfinansierade vägar och järnvägar har skapat en växande infrastrukturskuld som behöver åtgärdas, säger Johan Deremar, 

Återförstatligat underhåll kostar minst 10 miljarder kronor

Byggföretagen står fast vid sin tidigare bedömning att underhållet av järnvägen inte ska bedrivas av Trafikverket. Bedömningen är att ett återförstatligande av järnvägsunderhållet innebär att minst 10 miljarder kronor av underhållsanslaget försvinner i effektivitetsförluster

– Återigen satsar staten skattepengar på att utreda verksamhetsformen för järnvägsunderhåll när pengarna i stället kunde ha använts till nödvändiga underhållsåtgärder, säger Johan Deremar

Stambanor utanför nationell plan

När det kommer till byggandet av nya stambanor är skälen till att lyfta ur och finansiera dem utanför nationell plan fortfarande giltiga.

– Genomförs utbyggnaden av nya stambanor som ett sammanhållet projekt under kortare tid minimeras temporära lösningar. Detta ger förutsättningar för en effektivare utbyggnad till en mycket lägre kostnad, säger Johan Deremar.

I Trafikverkets förslag till nationell plan har 104 miljarder kronor avsatts för påbörjandet av nya stambanor för höghastighetståg.

– Dessa medel kan med fördel användas till många andra angelägna och samhällsekonomiskt lönsamma projekt inom infrastruktur, säger Johan Deremar.

Byggföretagens remissvar, nationella infrastrukturplanen 2022-2033