Så påverkas byggbranschen av kriget i Ukraina | Byggföretagen

Så påverkas byggbranschen av kriget i Ukraina

Rysslands invasion av Ukraina är i första hand en tragedi för alla de människor som nu berörs; både de som befinner sig direkt i krigszonen och de som finns i närområdet och på olika sätt påverkas av kriget.

Publicerad:

Tanja Rasmusson, näringspolitisk chef, Byggföretagen.


För Byggföretagens del konstaterar vi att det finns yrkesarbetare från Ukraina, Ryssland och andra närliggande länder i Sverige, som nu tvingas resa hem för att delta i kriget eller på annat sätt hantera krisen. Våra tankar går främst till dem och deras familjer.

Sedan Rysslands invasion har det också kommit många frågor om hur svensk byggbransch kan komma att påverkas. Läget är svårbedömt, konstaterar Byggföretagens näringspolitiska chef Tanja Rasmusson.

-Den mänskliga tragedin av kriget är långt mer oroande än dess påverkan den svenska byggmarknaden. Situationen ändras dock timme för timme och vi följer utvecklingen noga. Vi råder samtliga medlemsföretag att se över sin exponering mot de berörda länderna och vidta de åtgärder som bedöms nödvändiga, inte minst avseende cyber- och IT-säkerhet, säger Tanja Rasmusson.

Frågor och svar

Hur kommer byggandet i Sverige att påverkas?
En första analys av effekterna på byggindustrin visar inte att kriget kommer att medföra några allvarliga direkta effekter på byggandet i Sverige. Däremot kan kriget komma att medföra indirekta effekter till följd av den makroekonomiska utvecklingen. Osäkerheter kommer att påverka investeringsviljan i såväl Europa som Sverige: Vi förväntar oss en ökad försiktighet, vilket ger en indirekt påverkan på vår sektor.

Hur kommer byggmaterialpriserna att påverkas?
Byggmaterialpriserna kommer sannolikt att påverkas. Det avser främst de råvaror som redan under pandemin steg kraftigt, såsom trä, järn och stål samt drivmedel och energi. Bedömningen är att priser på insatsvaror tillverkade av dessa material inte kommer att falla tillbaka till de nivåer som rådde före pandemin. De höga byggmaterialpriserna bidrog under sensommaren 2021 till en inbromsning i påbörjandet av bostäder. Att priserna nu väntas ligga kvar på höga nivåer kan komma att hämma framför allt byggandet av bostadsrätter. Även infrastrukturprojekt kan påverkas genom att kostnadsramarna är satta utifrån andra prisnivåer, vilket medför att kostnadskalkylerna för planerade projekt riskerar att skjuta i höjden.

Vilken betydelse kan kriget komma att få för cementkrisen?
Redan innan invasionen av Ukraina varnade Byggföretagen för allvarliga konsekvenser till följd av den cementbrist som väntar under slutet av året. Att importera ytterligare prefabricerade element från andra sidan Östersjön, eller cement från länder som Algeriet, Turkiet och Kina för att mildra konsekvenserna, framstår nu som än mer avlägset. Cementkrisen riskerar att förstärkas och förlängas: Byggföretagen uppmanar regeringen att skyndsamt ta fram en råvaruförsörjningsstrategi som tar hänsyn till geopolitiska risker.

Hur stor är Sveriges import av råvaror från Ryssland?
Rysslands BNP utgör knappt två procent av den globala ekonomin, och är drygt tre gånger högre än Sveriges. EU:s export till Ryssland utgör under 1 procent av EU:s BNP. Exporten är mycket viktig för rysk ekonomi och står för en tredjedel av landets BNP. Främst exporteras icke-förädlade råvaror: Ungefär hälften av exporten består av råolja, kol, petroleumprodukter och gas. En sjundedel består av stål och metaller. Ryssland är också en av världens största exportörer av virke, varav merparten säljs till Asien. Sveriges import av varor från Ryssland är begränsad: Det rör sig i huvudsak om ovan nämnda råvaror – främst råolja, men även i viss mån gas och metaller.

Vilka finanspolitiska styrmedel kan Europa och Sverige använda sig av?
Europas och Sveriges möjligheter att stötta den ekonomiska utvecklingen genom expansiva finans- eller penningpolitiska åtgärder är centralt för bedömningen. Räntehöjningar skulle kunna skjutas på framtiden, om man tolererar en något högre inflation under en period till följd av stigande energi- och livsmedelspriser. Finanspolitiska åtgärder för att dämpa effekten av stigande energi- och drivmedelspriser har redan genomförts under vintern och skulle kunna användas även nu. Ett stort ansvar vilar på regeringen att skyndsamt stärka den svenska energi- och råvaruförsörjningen.

Mer information

Mer information hittar du på Svenskt Näringslivs samlingssida.