Byggföretagen välkomnar utredning om ökad krisberedskap | Byggföretagen

Bygg­företagen välkomnar utredning om ökad krisberedskap

Regeringen har beslutat att ge en särskild utredare i uppdrag att kartlägga vilka varor och tjänster från industrin som har väsentlig betydelse för upprätthållandet av samhällsviktig verksamhet.

Publicerad:

Catharina Elmsäter-Svärd, vd för Byggföretagen.

– Byggföretagen ser positivt på regeringens initiativ. Bygg- och anläggningsbranschen behöver en fungerande beredskap även i kris. Reformer som byggnation av fler bostäder, vindkraftverk och en utbyggnad av stambanorna är direkt beroende av en pålitlig råvaruförsörjning, säger Catharina Elmsäter-Svärd, vd för Byggföretagen.

Delbetänkande ska lämnas senast den 30 december 2022 i delen som avser uppdraget om miljötillstånd för samhällsviktig verksamhet. Övriga delar av uppdraget ska redovisas senast den 31 oktober 2024.

Utredningen ska bland annat analysera:

• Utreda hur ansvaret som Tillväxtverket och Sveriges geologiska undersökning (SGU) har i dag behöver förändras för att möta näringslivets och det övriga samhällets behov av stöd för att säkerställa tillgång till samhällsviktiga varor och tjänster i kris eller höjd beredskap.


• Utreda huruvida ett ytterligare samhällsuppdrag för RISE Research Institutes of Sweden AB med målsättning att säkerställa att bolagets verksamhet inom industriforskning, provning och certifiering kan upprätthållas under kris eller höjd beredskap, är en kostnadseffektiv och ändamålsenlig åtgärd för att förstärka Sveriges försörjningsberedskap.


• Utreda hur regeringen kan ges möjlighet att besluta om undantag från Miljökonsekvensbeskrivningsdirektivet och om tillfälligt tillstånd enligt miljöbalken för samhällsviktig verksamhet när sådan verksamhet är tidskritisk, för att tillgodose väsentliga allmänna intressen.

Läs mer på regeringens hemsida