Så bedrivs effektivt jämställdhetsarbete | Byggföretagen

Så bedrivs effektivt jämställdhetsarbete

Stegen för hur man effektivt bedriver jämställdhetsarbete på en byggarbetsplats och samtidigt når underentreprenörer har nu presenterats i en färdplan.

Publicerad:

En jämställd byggprocess för en attraktiv byggbransch.

Jämställdhetsarbete är ett långsiktigt förändringsarbete som består av många små framsteg, men tillsammans kan alla små steg leda till stora förändringar. Ökad jämställdhet bidrar bland annat till branschens innovationsförmåga och arbetssätt samt till att öka branschens attraktionskraft. Forskningsprojektet Färdplan för jämställd byggprocess kammade hem en finalplats i SBUF:s utmärkelse Årets Innovation 2022 och i korthet består den hyllade färdplanens nyckelprocesser av följande steg:

Styrning – effektivt jämställdhetsarbete är en ledningsfråga som kräver strategiska beslut från ledning.
Kompetens – Jämställdhetsarbete kräver grundläggande kunskaper om normer, maktstrukturer och machokultur. Gå från att tycka och tro till att kunna och veta.
Norm – aktivt arbete med normer byggd på öppenhet, inkludering, vänlighet och lyhördhet. Det finns många metoder och verktyg för att bryta machokulturen och omformulera byggarbetarnormen: alla ska få vara sig själva men inte på bekostnad av andra.
Agera – Jämställdhetsarbete är inte det som sker någon annanstans utan organisationer, grupper och individer behöver ta ansvar och agera. Ansvar innebär att våga se problemen, ta initiativ för inkludering och stå upp mot oönskat beteende. 
Ställ krav – kontraktet är en central del i byggbranschen och kravställning är ett effektivt verktyg för att påverka entreprenörer att arbeta för en mer jämställd byggprocess. Med krav på aktiva åtgärder, dokumentation och uppföljning injiceras förändring till ökad jämställdhet men beställaren behöver också stötta leverantören i utvecklingen. Diskrimineringslagen är tydlig och konkret och att ställa krav utifrån jämställdhet är en möjlighet med många fördelar. 
Jämställdhetsarbete är ett långsiktigt förändringsarbete som består av många myrsteg och små framsteg snarare än snabba gigantiska förbättringar. Även små insatser skapar ringar på vattnet. Det gäller att ha respekt för att jämställdhetsarbete skapar motstånd. Men alla små steg tillsammans leder till stora förändringar.

Projektets slutrapport: Färdplan för jämställd byggprocess
Projektet är finansierat av SBUF (Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond)

Projektgrupp: Byggdialog AB med projektledare Hanna Johansson, Viktoria Sundquist Chalmers Tekniska Högskola och William Stensönes från Lokalförvaltningen i Göteborgs stad.
Metod: Studien har genomförts utifrån en kunskapsinventering, omvärldsanalys, djupintervjuer, workshops med yrkesarbetare, platsledning och projektchefer hos entreprenörer och workshops med projektledare och upphandlare.