Så påverkar Tidöavtalet bygg- och anläggningsbranschen | Byggföretagen

Så påverkar Tidöavtalet bygg- och anläggningsbranschen

Vad betyder det nya regeringsunderlagets överenskommelse Tidöavtalet för bygg- och anläggningsbranschen? Byggföretagen sammanfattar avtalets viktigaste punkter.

Publicerad:

Regeringsskiftet påverkar bygg- och anläggningsbranschen

Regeringspartierna och Sverigedemokraterna ingår en budgetöverenskommelse för mandatperioden 2022–2026.

Avtalet fokuserar på sju samarbetsområden – hälso- och sjukvård, klimat och energi, kriminalitet, migration och integration, skolan, tillväxt och hushållsekonomi och andra samarbetsfrågor.

Här listar vi punkterna som är mest centrala för bygg- och anläggningsbranschen:

Cementkrisen

Vad står i avtalet?

”Förslaget om CCS (koldioxidinfångning) genomförs. Energimyndigheten ges i uppdrag att utforma styrmedel för CCS, för att kunna stötta omställningen av cementfabriker och raffinaderier, samt CCU. Ett arbete för att driva på processerna för koldioxidlagring i Sverige inleds.”

Kommentar:

Även om samarbetspartierna omnämner cement i avtalet återstår det arbete för att uppfylla målet att lösa cementkrisen.

Sund konkurrens

Vad står i avtalet?

”Ny huvudregel i sekretesslagstiftningen. Inför – i ett första led – en ny huvudregel i sekretesslagstiftningen: all relevant information ska delas med brottsbekämpande myndigheter för att bekämpa brott. Myndigheter måste kunna dela information med brottsbekämpande myndigheter när det behövs för att bekämpa brott, bidragsfusk, felaktig bokföring och arbetslivskriminalitet.”

Kommentar:

Samarbetspartiernas förslag ligger linje med Byggföretagens.

Kompetensförsörjning

Vad står i avtalet?

” SFI med yrkesutbildning bör erbjudas nyanlända i alla kommuner. Förbättra förutsättningarna för yrkesverksamma att vidareutbilda sig vid högskolor och universitet. Stärk lärosätenas omställningsuppdrag.”

Kommentar:

Kopplas till samarbetsprojektet Migration och integration samt Tillväxt och hushållsekonomi  – i vilket företagarfrågor primärt behandlas.

Miljötillstånd

Vad står i avtalet?

”En utredning tillsätts för att förenkla och förkorta miljötillståndsprövningen enligt miljöbalken genom att göra den mer flexibel, effektiv och förutsebar. Syftet är att säkra näringslivets konkurrenskraft, svensk industriproduktion och främja en grön omställning med export av klimatvänliga produkter och teknik.”

Kommentar:

Samarbetspartiernas förslag ligger linje med Byggföretagens.

Energiförsörjning

Vad står i avtalet?

”Ta fram och genomföra konkreta politiska förslag som löser Sveriges viktigaste samhällsproblem med att återupprätta ett fungerande elsystem, med ökad elproduktion och låga elpriser samt att möjliggöra en effektiv klimatomställning. Förutsättningar för planerbara fossilfria kraftslag ska förbättras för att öka produktionen av ren el. Hushåll ska få rimliga och förutsebara elpriser. Företag ska växa och anställa fler. Målet är att återupprätta elsystemet så att människor och företag får stabila och låga elpriser samt att minska utsläppen genom att öka effektiviteten i omställningen.”

Kommentar:

Bättre förutsättningar för fjärrvärme, vattenkraft, kärnkraft med mera har fått mycket plats i avtalet.

Bostadspolitik

Vad står i avtalet?

”Reformer som bidrar till breddat ägande, vad gäller exempelvis boende, sparande och pension bör genomföras. Sänkt skatt på sparande genom att en grundnivå på 300 000 kr i ISK görs skattefri”

Kommentar:

Samarbetspartiernas förslag går att tolka som att det ligger linje med Byggföretagen krav på att avskaffa skärpta amorteringskrav och införa startlån för förstagångsköpare.