Så arbetar Byggföretagen med EU:s gröna taxonomi | Byggföretagen

Så arbetar Bygg­företagen med EU:s gröna taxonomi

Byggföretagen har etablerat ett taxonominätverk. EU-taxonomin är ett ramverk för hållbara finanser – ett gemensamt språk och måttstock för att klassificera vilka ekonomiska aktiviteter som är miljömässigt hållbara. Vi verkar för att sprida kunskap om taxonomin i bygg- och anläggningsbranschen i nära dialog med hela samhällsbyggnadssektorn.

Publicerad:

Det är nu omställningen sker!
 • Vad är taxonomin?

EU:s gröna taxonomi är en del av EU-kommissionens handlingsplan EU Green Deal.

 • Hur fungerar taxonomin?

Taxonomin är ett ramverk för hållbara finanser – tänkt att fungera som ett gemensamt språk och måttstock för att klassificera vilka ekonomiska aktiviteter som är miljömässigt hållbara.

 • Vilka mål har taxonomin?

Taxonomin ska främja jämförbarheten mellan investeringar när det kommer till hållbarhet. Målet är att leva upp till Parisavtalet och EU:s mål om klimatneutralitet 2050.

 • Vad krävs för att uppfylla taxonomins bestämmelser?

För att en ekonomisk aktivitet enligt taxonomin ska anses hållbar ska den bidra väsentligt till minst ett av följande mål:

 1. Begränsning av klimatförändringarna
 2. Anpassning till klimatförändringarna
 3. Hållbart utnyttjande och skydd av vatten och marina resurser
 4. Övergång till en cirkulär ekonomi med förbättrad avfallshantering och återvinning
 5. Förebyggande och begränsning av föroreningar
 6. Skydd av biologisk mångfald och sunda ekosystem och återställande av skadade ekosystem

Aktiviteten får inte heller göra någon avsevärd skada på något av de övriga fem målen. 

 • Vilka omfattas om taxonomin?

Taxonomin omfattar elva branscher som totalt står för omkring 95 procent av de globala utsläppen. Inledningsvis berörs företag med fler än 500 anställda.

 • Hur arbetar Byggföretagen med EU:s taxonomi?

Byggföretagen har etablerat ett taxonominätverk för berörda inom bygg- och anläggningsbranschen.

Taxonominätverket är ett forum för intressenter som entreprenörer, beställare, konsulter, fastighetsägare, fastighetsutvecklare och andra branschorganisationer i samhällsbyggnadssektorn.

Syftet med taxonominätverket är att nätverkets arbete ska bana väg för en branschgemensam syn av taxonomin i de delar som rör vår bransch. 

Initialt lät Byggföretagen utarbeta en utvärdering av hur aktiviteterna i taxonomins mål 1 och 2 förhåller sig till svensk lagstiftning och standarder. 

Därefter har taxonominätverket inlett ett omfattande arbete med att ta fram tolkningar av hållbarhetskriterierna kopplade till EU Taxonomins olika aktiviteter.

För mer information kring taxonominätverket:

Carina Utterström Mace | Byggföretagen (byggforetagen.se)