Fem snabba frågor & svar om Cementa-domen | Byggföretagen

Fem snabba frågor & svar om Cementa-domen

Mark- och miljödomstolen godkände den 13 december Cementas ansökan om ett fyra år långt tillstånd för fortsatt kalkstensbrytning i Slite.

Publicerad:

Cementas verksamhet i Slite.

Vad gällde domen?

Cementa ansökan om tillstånd till fortsatt kalkstensbrytning vid Slite under fyra års tid och en begränsad utökning av nuvarande täktområden.

Vad anser Mark- och miljödomstolen?

Mark och miljödomstolen anser att Cementa har redovisat ett tillräckligt underlag för den prövning som mark- och miljödomstolen ska göra. Bedömningen är att fortsatt grundvattenbortledning under fyra års tid inte kommer att skada livsmiljöer eller äventyra dricksvattenförsörjningen.

Kan domen att överklagas?

Bygg- och anläggningsbranschen har fått viss respit gällande osäkerheten kring cementförsörjningen. Mark- och miljödomstolens beslut kan komma att överklagas av tex Länsstyrelsen eller Naturvårdsverket – men någon risk för ett akut produktionsstopp i Slite föreligger inte.

Vid vilken tidpunkt ska ett överklagande ha inkommit?

Ett överklagande av domen ska ha kommit in till Mark- och miljööverdomstolen senast den 3 januari 2023.

Vad gör Byggföretagen nu?

Byggföretagen fortsätter att följa den juridiska processen och lyfta fram betydelsen av kalkbrytningen i Slite för hela samhällsbyggnadssektorn. 

Här kan du läsa mer