Carina ger dig koll på EU | Byggföretagen

Carina ger dig koll på EU

Inom EU pågår flera större projekt som på sikt kan komma att påverka den svenska byggbranschen. Byggföretagens EU-expert Carina Utterström Mace ger dig en snabb guidning till några aktuella frågor.

Publicerad:

Carina Utterström Mace, EU-sakkunnig, Byggföretagen.
 1. Ny konkurrenskraftsstrategi, Net-Zero Industry Act  och Critical Raw Materials Act.
  Den senaste veckan har det kommit ett paket med rad initiativ från EU-kommissionen om att stärka den europeiska konkurrenskraften och påskynda den gröna omställningen. Det handlar om en ny konkurrenskraftsstrategi, Net-Zero Industry Act  och Critical Raw Materials Act.

  Förslagen är betydelsefulla för byggbranschen eftersom de anger nya spelregler som t ex minskat externt beroende av råvaror, kortade handläggningstider för miljötillståndprövningar inom särskilt angivna områden och minskade regelkostnader för företag. Kombinerat ska dessa förslag stimulera netto-noll-teknologier, så som solceller, landbaserad vindkraft och förnybar energi till havs, batterier och lagring, samt små modulära reaktorer (SMR).

  Det är bra att EU ser behovet av att säkra Europas försörjningstrygghet och beredskap, då Europa i mycket stor utsträckning förlitar sig på Kina för sällsynta jordartsmetaller, men tyvärr missar man målet genom att inte inkludera också andra mycket strategiskt viktiga råmaterial så som kalksten. Cementkrisen har visat hur sårbart samhället är. Vi arbetar vidare för att bredda förordningens tillämpningsområde till att omfatta även sådana råvaror som är strategiskt viktiga ur ett nationellt perspektiv.
 2. Direktivet om byggnaders energiprestanda.
  På temat den gröna omställningen och energikrisen pågår en revidering av direktivet om byggnaders energiprestanda. Det nya direktivet ska uppmuntra till energieffektivisering av byggnader för att gå i linje med EU:s ambitiösa klimatmål för 2030.

  Vi är i grunden positiva till kravställning på nya byggnader och renoveringarna kan skapa arbetstillfällen för våra byggföretag. Förslaget ger emellertid en alldeles för dålig flexibilitet för medlemsstaterna och tar inte hänsyn till skilda nationella förutsättningar vad gäller energisystem, byggnadsbestånd och andra lokala förutsättningar. Det är särskilt problematiskt att förnybart är utgångspunkten i stället för fossilfritt. EU-parlamentet har precis enats om sin position. Nu vidtar slutförhandlingar med Sverige som leder ministerrådet.