Näringslivet riktar kritik mot EU:s förordning om naturrestaurering | Byggföretagen

Näringslivet riktar kritik mot EU:s förordning om naturrestaurering

Byggföretagen, Skogsindustrierna, LRF, Svemin, Fastighetsägarna, SBMI, Jernkontoret och Svenskt Näringsliv skriver öppet brev till regeringen för att få till ändringar i EU-kommissionens lagförslag om Restaurering av naturen.

Publicerad:

Carina Utterström Mace, EU-sakkunnig, Byggföretagen.

Förslaget innebär att EU kan ställa bindande krav på medlemsländer att återställa olika art- och naturtyper i syfte att säkerställa deras bevarande.

Konsekvensen blir att det inte får ske någon nettoförlust av grönområden i 144 kommuner och att grönytan måste öka. Förordningen aktualiserar också den fortsatta osäkerheten kring den nationella råvarutillgången och materialförsörjningen.

– Förslaget får negativa konsekvenser på samhällsbyggandet i stort. Ytan som kan bebyggas med bostäder riskerar minimeras i enskilda kommuner, säger Carina Utterström Mace, EU-sakkunnig, Byggföretagen.

Enligt Byggföretagen står tillväxt och klimatomställning inte i motsats till varandra.

– Förslaget behöver ta mer hänsyn till viktiga samhällsintressen. I sin nuvarande form kommer t ex utbyggnaden av fossilfri elproduktion att försvåras, säger Carina Utterström Mace.  

Byggföretagen vill att regeringen:

  • Säkerställer Sveriges självbestämmande i fråga om markanvändning, samhällsberedskap och samhällsutveckling.
  • Säkerställer att Sverige har rådighet över prioriteringar i naturvårdsarbetet.
  • Verkar för att nationella referensarealer som är jämförbara utifrån EU-gemensamma riktlinjer och som Sveriges referensarealer uppdateras utefter – exempelvis året för ikraftträdandet av art- och habitatdirektivet.