Frågor och svar om Svensk Byggkontroll | Byggföretagen

Frågor och svar om Svensk Byggkontroll

I avtalsrörelsen enades Byggföretagen och Byggnads om en ny partsgemensam granskningsfunktion kallad Svensk Byggkontroll. Här hittar du frågor och svar om den nya funktionen.

Publicerad:

Vad är nytt?
Byggavtalet har tidigare varit väldigt öppet när det kommer till granskningsförfarandet. Byggnads har haft stora möjligheter att begära ut dokument för att kontrollera om arbetstagare fått rätt lön och ersättning. I vissa situationer har det dock uppstått problem med hur man ska hantera personuppgifter.
Granskningsöverenskommelsen kopplad till Svensk Byggkontroll preciserar vilka uppgifter som ska lämnas, när uppgifterna ska lämnas och var uppgifterna ska lämnas.

Vilka personuppgifter ska lämnas ut?
Överenskommelsen innehåller en tydlig struktur kring förnamn, efternamnsinitial och födelsedatum – samt att granskningsuppgifterna endast gäller ett urval av de anställda. Parterna förtydligar i avtalet den rättsliga grunden för hantering av personuppgifter som krävs för att behandlingen ska kunna göras.

Vem utför kontrollerna?
Kontrollerna kommer utföras av Byggnads. Det tillsätts också en partsgemensam kontrollenhet som ska rödflagga företag som misstänks för kriminell verksamhet.

Vilka uppgifter kommer Byggnads kunna begära?
Byggnads kommer att kunna begära ut t ex lönespecifikationer, Fora-kvittenser, inbetalad inkomstskatt och arbetstidsjournaler.

Inom vilken tid ska uppgifterna lämnas in?
Medlemsföretag i Byggföretagen kan välja mellan att skicka dokument via e-post eller visa upp dokumenten på Byggföretagens lokalkontor inom tre veckor från begäran.

Arbetsgivare har efter avslutad kontroll att vidta rättelse avseende de aktuella felen inom en månad.

Hur tjänar Svensk Byggkontroll parterna?
Viktigt för Byggföretagens medlemmar att veta exakt vilka uppgifter som man behöver lämna ut.
Viktigt för Byggnads att uppgifterna som facket har rätt att begära ut är preciserade.

Hur kontrollerar Byggföretagen att Byggnads inte utnyttjar granskningarna?
Byggföretagen har rätt att åberopa veto om Byggnads region missbrukar rätten att begära kontroll.

Vad är målet i Byggföretagens arbete mot arbetskriminalitet?
Det ska råda nolltolerans mot alla former av kriminalitet i bygg- och anläggningsbranschen.
Parterna kommer gemensamt att ta upp företag som är belastade i syfte att begränsa dessa företags möjligheter att verka på den svenska byggmarknaden.

Vem finansierar Svensk Byggkontroll?
Byggnads fakturerar en tillsynsavgift på hängavtalsbundna företag. Medlemsföretag i Byggföretagen är delaktiga i Svensk Byggkontroll genom sitt medlemskap.

Läs mer om Svensk Byggkontroll i Arbetsgivarguiden.