”Som offentlig beställare har vi ett stort ansvar för sund konkurrens” | Byggföretagen

”Som offentlig beställare har vi ett stort ansvar för sund konkurrens”

Göteborgs Stad arbetar aktivt för att främja en sund konkurrens genom bland annat arbetsplatskontroller, avtalsuppföljning, information och utbildning. Kommunen deltar också i Byggföretagens pilotprojekt Sunda byggen.

Publicerad:

Cecilia Strandberg, Inköp och Upphandling. Fotograf: Lo Birgersson.

Som en del av Sunda byggen testas olika verktyg för att stävja oegentligheter i byggbranschen i ett byggprojekt vid Litteraturgatan i Göteborg. Beställare av bygget är det kommunala bolaget Framtiden Byggutveckling AB och stadsfastighetsförvaltningen i Göteborgs Stad. Syftet är att ta fram en kvalitetssäkrad metod för att förhindra brottslighet på landets byggarbetsplatser.

– Sunda byggen ger oss värdefulla erfarenheter och diskussioner med övriga intressenter utifrån ett konkret case. En lärdom är att alla behöver göra sin del i arbetet för sund konkurrens; beställare, leverantörer, branschorganisationer och myndigheter, säger Cecilia Strandberg, jurist och specialist inom sund konkurrens på inköps- och upphandlingsförvaltningen i Göteborgs Stad.

Varför är det viktigt för Göteborg Stad att arbeta med sund konkurrens?

– Göteborgs Stad gör inköp för 26 miljarder kronor årligen och har 14 000 leverantörer. Som offentlig beställare har vi har ett stort ansvar för sund konkurrens och att skattemedel hanteras korrekt.

Vilka verktyg arbetar ni med inom sund konkurrens?

– Utöver skrivbordskontroller av befintliga avtal har vi utökat antalet arbetsplatskontroller i branscher som brukar pekas ut som riskbranscher, bland annat bygg. Vid besöket kontrollerar vi vilka personer och företag som är på plats och stämmer av det mot uppgifterna i personalliggaren. Vi kontrollerar även att utländska företag har registrerat sig för utstationering hos Arbetsmiljöverket. Vid misstanke om oegentligheter kan vi göra en fördjupad kontroll av lön, semester och arbetstid. När vi upptäcker brister kommunicerar vi dessa med leverantören och vidtar åtgärder utifrån avtalet med dem. Vi vidarebefordrar även informationen till rätt myndighet, till exempel Skatteverket och Arbetsmiljöverket.

– Man hör ofta att det finns problem med osund konkurrens i byggbranschen och det kan vi dessvärre skriva under på eftersom hittar vi brister vid nästan varje kontroll. Det kan till exempel vara bristfällig inloggning i personalliggaren, personal som saknar ID-handling, utländska företag som inte anmält utstationering till Arbetsmiljöverket eller huvudentreprenörer som tappat kontrollen i underleverantörsleden.

Hur går ni vidare?

– Nu har vi en bra grund för arbetsplatskontroller och vi kommer att växla upp det arbetet ytterligare framöver. Vår organisation lär sig av varje ärende och använder erfarenheten för att förbättra våra inköp och avtal. Vi utbildar kommunala förvaltningar och bolag och informerar våra leverantörer.

Har du några tips till offentliga beställare på hur de kan utveckla sitt arbete inom sund konkurrens?

– Till att börja med inser jag att Göteborgs Stad har en fördel gentemot många andra kommuner där arbetet för sund konkurrens kanske försvåras på grund av begränsade resurser. Vi har även ett starkt politiskt mandat för att kontrollera arbetsrättsliga villkor. Med det sagt är det viktigt att alla offentliga beställare gör vad de kan för att kontinuerligt följa upp sina inköp och avtal, till exempel genom stickprovskontroller. Försök att avsätta tid och resurser för det här arbetet. Utbilda internt och informera era leverantörer.

Har du något medskick till byggentreprenörer om hur de kan arbeta effektivare mot arbetslivskriminalitet?

– Det är viktigt att huvudentreprenören har rutiner för kontroll av underleverantörer i hela kedjan, här ser vi tyvärr att det finns brister idag. Om du upptäcker eller misstänker brister men har svårt att hantera det själv; kontakta beställare, branschorganisation eller myndigheter för att få hjälp!