Partierna om EU:s roll för en mer effektiv klimatomställning | Byggföretagen

Partierna om EU:s roll för en mer effektiv klimatomställning

Byggföretagens fokusområden är attraktiva kollektivavtal, sund konkurrens, säkerhet, kompetensförsörjning och klimatomställning. Inför EU-valet har vi ställt frågor som berör våra fokusområden till samtliga partier. I tredje och sista delen redovisas partiernas svar om klimatomställningen.

Publicerad:

  • Vilken roll bör EU ha i arbetet för klimatomställning och fossilfri konkurrenskraft?

Socialdemokraterna:

Sverige kan bidra genom att ligga i framkant i att exportera klimatvänliga lösningar och innovation. Men klimatomställningen måste vara rättvis. Det duger inte att de som har lägst inkomst, och som bor där avstånd till jobb och samhällsservice är som längst, ska bära kostnaden. Vi vill se investeringar i grön teknik och hållbara industrier. Vi vill se en utbyggnad av biogas, vindkraft och annan fossilfri energi. Inte minst för att minska beroendet av ryskt fossilt bränsle och garantera att elförsörjningen för svenska hushåll och företag kan ske till ett rimligt pris.

Moderaterna:

Europa ska ställa om, inte stänga ned. EU har höjt sina klimatambitioner rejält. Det är bra – EU ska fortsätta ligga i framkant globalt, på ett sätt som värnar jobben, industrin och konkurrenskraften. Alltför stränga och krångliga regler riskerar i stället att hämma innovation och leda till att företag och investeringar flyttar till länder där reglerna inte tar lika stor hänsyn till klimat och miljö.

Sverigedemokraterna:

Det är numera ett etablerat faktum att EU till stor del har tagit över samordningen av medlemsländernas klimatpolitik. EU är till skillnad från Sverige en relevant aktör. Därför har Sverigedemokraterna åtminstone delvis accepterat EU:s ledarskap på detta område. Handeln med utsläppsrätter är ett relativt väl fungerande styrmedel – men vi anser till exempel inte att klimatpolitiken ska ge EU beslutanderätt över svensk skogspolitik.

Miljöpartiet:

Miljöpartiet anser att EU har en mycket viktig roll för arbetet för klimatomställningen. EU-valet i år är ett ödesval för klimatet. Konkret så vill Miljöpartiet bland annat bredda klimattullarna till fler produkter än vad som nu beslutats. På det viset driver vi på klimatarbetet både inom EU och internationellt, eftersom att klimattullarna skapar incitament för andra länder i världen att prissätta sina klimatutsläpp. Ambitionshöjningar kring klimattullar och utsläppshandel leder också till mer resurser i EU:s innovationsfond – vilket ytterligare kan stötta företagen som ligger i framkant. 

Centerpartiet:

EU är vårt mest effektiva klimatverktyg. Det är nödvändigt att ha gemensamma mål och regler som både stöttar klimatomställningen och skapar tydliga förutsättningar för europeiska företag. Ju mer vi ser effekterna av klimatförändringarna, desto mer behöver EU också jobba med klimatanpassning och krisplaner för exempelvis torka och översvämningar. EU måste fortsätta vara en drivande kraft för att nå Parisavtalet.

Vänsterpartiet:

EU bör ligga i främsta ledet i klimatomställningen och Sverige vara världsledande i grön teknik. Det måste inom EU bli lättare för länder att ge statsstöd till gröna företag för att öka takten i klimatomställningen och för att kunna konkurrera med länder som USA och Kina. Vi anser att Sverigepriser på el bör införas – som sätts efter den el som produceras i Sverige och efterfrågas på de den svenska marknaden. Vänsterpartiet har på nationell nivå föreslagit investeringsstöd för att renovera och energieffektivisera flerbostadshus samt att reformer behöver tas fram för att öka andelen återbrukat byggmaterial. När det gäller tågtrafiken anser vi att EU:s marknadspolitik måste överges och att svenska staten bör ta tillbaka kontrollen för att få en tågtrafik som går att lita på.

Liberalerna:

EU är världens bästa klimat- och miljöorganisation. Liberalerna har under mandatperioden kämpat hårt för att EU ska ställa skarpa, rättvisa och långsiktiga klimatkrav på utsläppare för att möjliggöra den gröna omställningen. Tyvärr ser vi hur den positiva globaliseringen, som under de senaste decennierna ökat välståndet i världen, på några år gått mot tilltagande protektionism. EU måste bryta beroendet av Kina och på annat sätt säkra tillgången till batterier, solceller och andra varor och tjänster som behövs för att klara den gröna energiomställningen. Vi behöver genom EU se till att globala regler respekteras och att klimatutsläpp inte tillåts vara en global konkurrensfördel.

Byggföretagen tar ingen partipolitisk ställning och partierna redovisas i storleksordning. Svar till granskningen har inkommit från sju av åtta partier.

Här kan du läsa Byggarnas Europa Del 1 om lönebildningen och arbetslivskriminaliteten

Här kan du läsa Byggarnas Europa Del 2 om arbetsmiljön och kompetensförsörjningen