Lägre skatt och minskad administration – förslag på förbättrade 3:12-regler | Byggföretagen

Lägre skatt och minskad administration – förslag på förbättrade 3:12-regler

Idag överlämnades ett betänkande innehållande förslag på ändrade skatteregler för utdelning och kapitalvinst på andelar i fåmansföretag, de så kallade 3:12-reglerna. Förslagen är inriktade mot förenkling och kommer även att medföra lägre skatt för många fåmansföretagsägare.

Publicerad:

Sofie Wilhelmsson, skatteexpert, Byggföretagen.

– 3:12-regelverket är idag mycket komplext så alla förenklingar är välkomna. Det är naturligtvis också mycket glädjande att det stora flertalet delägare i fåmansföretag får en lägre beskattning om förslaget blir verklighet, säger Sofie Wilhelmsson Agrén, skattejurist på Byggföretagen.

Kommittén om förenklad beskattning av ägare till fåmansföretag föreslår i betänkandet bland annat

  • en ny modell för beräkning av gränsbeloppet som bland annat innebär att dagens förenklingsregel och huvudregel slås ihop till en gemensam regel som ska användas av samtliga delägare, att alla får tillgodoräkna sig ett höjt schablonbelopp per företag, att dagens löneuttagskrav och kapitalandelskrav slopas och ersätts av ett schablonmässigt löneavdrag och att alla delägare i fåmansföretag som anställer får möjlighet att tillgodoräkna sig löneunderlag i företaget
  • ett gemensamt takbelopp för hur stor del av utdelning och kapitalvinst som maximalt får tas upp i inkomstslaget tjänst
  • att syskonkretsen inte längre ska betraktas som närstående och därför inte påverkar en delägares beskattning
  • att karenstiden och andra tidsgränser kortas med ett år.

De nya reglerna föreslås träda i kraft den 1 januari 2026.

Förslagen analyseras nu närmare av Byggföretagen för att undersöka hur dessa kan komma att påverka branschen.