Arbetsmiljöplanen | Byggföretagen

Arbetsmiljöplanen

Arbetsmiljöplanen är ett samlingsdokument för arbetsmiljöarbetet på byggarbetsplatsen och ett hjälp- och styrmedel för ett säkert och tryggt arbete.

Uppdaterad:

Regler för arbetsmiljöplanens utformning och innehåll bestäms av Arbetsmiljöverkets föreskrifter – AFS 1999:3 med tillägg 2008:16 och 2014:26 – Byggnads- och anläggningsarbete.

Byggherren är den som skall se till att en AMP upprättas men en rad andra aktörer i byggprocessen har skyldigheter i samband med att en AMP skall upprättas och uppdateras. 

Med anledning av kommande uppdateringar av arbetsmiljölagstiftningen (1/1 2025) kommer Byggföretagen genomföra en omarbetning och uppdatering av den så kallade AMP-Guide. Vi är mitt i detta uppdateringsarbete och vi förvänta oss kunna presentera AMP-Guide 2.0 senare i höst.

Viktigt att känna till

Vad är en arbetsmiljöplan?

Arbetsmiljöplanen är ett samlingsdokument för arbetsmiljöarbetet på byggarbetsplatsen. Den är ett hjälp- och styrmedel för ett säkert och tryggt arbete. Arbetsmiljöplanen beskriver arbetsmiljöorganisationen, vilka regler som finns på arbetsplatsen, hur arbetet skall bedrivas är arbetsmiljö- och säkerhetssynpunkt, m.m. Arbetsmiljöplanen för ska tas fram innan byggarbetsplatsen etableras, d.v.s. redan i projekterings-och planeringsfasen.

Läs mer på Arbetsmiljöverkets hemsida

När ska en arbetsmiljöplan upprättas?

En Arbetsmiljöplan (AMP) skall upprättas vid alla arbeten där en eller flera av nedanstående punkter är uppfylld:

 1. arbetet kommer att pågå mer än 30 arbetsdagar och det vid något tillfälle kommer att vara mer än 20 personer sysselsatta.
 2. det totala antalet persondagar överstiger 500
 3. något arbete under ”arbeten med särskild risk” nedan kommer att utföras eller ytterligare risker i arbetet uppkommer vid riskbedömningen.

Eftersom i stort sett alla entreprenader och byggservicearbeten uppfyller någon eller några av ovanstående fyra punkter kan man konstatera att en AMP måste tas fram praktiskt taget alltid. Kraven gäller inte bara vid uppförandet av nya byggnadsverk utan också vid rivning, ombyggnader, renovering, installationer och underhåll. Byggnadsverk omfattar byggnader, vägar, spår, broar, tunnlar etc.

Arbeten med särskild risk

Arbeten med särskild risk är dessa:

 1. Arbete med risk för fall
 2. Arbete med risk att begravas under jordmassor eller sjunka ned i lös mark.
 3. Arbete med vissa kemiska eller biologiska ämnen
 4. Arbete med risk för exponering för joniserande strålning.
 5. Arbete i närheten av högspänningsledningar.
 6. Arbete som medför drunkningsrisk.
 7. Arbete i brunnar och tunnlar samt anläggningsarbete under jord.
 8. Arbete som utförs under vatten med dykarutrustning.
 9. Arbete som utförs i kassun under förhöjt lufttryck.
 10. Arbete vid vilket sprängämnen används.
 11. Arbete med lansering, montering eller nedmontering av tunga byggelement
 12. Arbete på plats eller område med passerande fordonstrafik.
 13. Rivning av bärande konstruktioner eller konstruktioner innehållande hälsofarliga material eller ämnen

Om byggnads- eller anläggningsarbetet ska utföras på en plats där annan verksamhet kommer att pågå samtidigt ska detta också beaktas i arbetsmiljöplanen.

Läs mer om riskerna på Arbetsmiljöverkets hemsida

Vad ska en arbetsmiljöplan innehålla?

 1. De regler som skall tillämpas på byggarbetsplatsen.
 2. Beskrivning av hur arbetsmiljöarbetet skall organiseras.
 3. En beskrivning av de åtgärder som skall vidtas för att minska riskerna vid ”arbeten med särskild risk” och andra förekommande risker.
 4. Om byggnads- eller anläggningsarbetet ska utföras på en plats där annan verksamhet kommer att pågå samtidigt ska detta beaktas i arbetsmiljöplanen genom att eventuella risker för personer som tillhör annan verksamhet skall beaktas.

Läs mer på Arbetsmiljöverkets hemsida

Hur skrivs Safe Construction Training in i arbetsmiljöplanen?

Det är lämpligt att skriva in utbildningen Safe Constuction Training under egen underrubrik i ordnings- och skyddsreglerna enligt nedan:

Alla personer som är verksamma på denna arbetsplats ska ha genomfört utbildningen Safe Construction Training och ha godkänt testresultat från utbildningen. Intyg på detta ska kunna uppvisas för BAS-U. Samma kriterier gäller för Safe Construction Training som för ID06. Detta innebär till exempel att även städpersonal och besiktningsmän som är verksamma på byggarbetsplatsen ska ha genomfört utbildningen och kunna uppvisa godkänt testresultat, medan till exempel en person som befinner sig på arbetsplatsen under kortare tid och som då enbart lastar eller lossar material, varor eller hjälpmedel på särskilt angiven plats, inte behöver ha genomgått utbildningen. Kravet gäller inte heller för till exempel en beställarrepresentant eller mäklare som gör ett besök på arbetsplatsen för att se hur bygget fortskrider.

Vem gör vad?

Byggherren eller en uppdragstagare som övertagit dennes ansvar har huvudansvaret för att Arbetsmiljöplanen tas fram. Byggherren tillsammans med BAS-P ansvarar för upprättandet av AMP och Byggherren tillsammans med BAS-U svarar för att AMP är tillgänglig och kan förstås av alla på arbetsplatsen samt att AMP kontinuerligt uppdateras.

Byggherren

Byggherren, d.v.s. den som låter utföra byggnads- eller anläggningsarbete är ansvarig för att en Arbetsmiljöplan (AMP) upprättas.

 • Arbetsmiljöplanen skall upprättas innan byggarbetsplatsen etableras.
 • Byggherren skall utse Byggarbetsmiljösamordnare för Planering och Projektering, BAS-P och Byggarbetsmiljösamordnare för Utförandet, BAS-U.
 • Byggherren ska se till att BAS-P och BAS-U har den kunskap och erfarenhet som krävs för aktuella arbeten.
 • Byggherren skall göra förhandsanmälan till Arbetsmiljöverket (gäller byggarbetsplatser över en viss storlek, läs mer här).
 • Byggherren skall under byggskedet kontrollera att Arbetsmiljöplanen anpassas och följs vilket åligger BAS-U att genomföra.
 • Byggherren kan skriftligen överlåta sitt arbetsmiljöansvar till en Uppdragstagare.

Vid konsumentuppdrag övertas byggherrens arbetsmiljöansvar av den entreprenör som gör arbetet, om inte annat finns avtalat. Det krävs inget skriftligt avtal utan det sker per automatik. Byggnadsarbetets omfattning kan vara alltifrån ett mindre arbete såsom att måla, renovera ett badrum till att bygga en hel villa. Om entreprenaden är delad har byggherren (privatpersonen) däremot alltid kvar sitt arbetsmiljöansvar.

Uppdragstagaren

Byggherren kan skriftligen avtala med en Uppdragstagare att hela eller delar av de arbetsmiljöuppgifter som åvilar Byggherren övertas av Uppdragstagaren. Uppdragstagaren får då i uppdrag att självständigt ansvara för planering och projektering eller arbetets utförande och utföra det som byggherren normalt ska göra.

 • Viktigt är att det tydligt framgår i avtalet vad uppdraget avser och att Uppdragstagaren har befogenheter och resurser att självständigt ansvara och besluta om arbetsmiljöinsatser.
 • En Uppdragstagare kan aldrig utses i en delad entreprenad eller i en entreprenad där uppdragstagaren inte ges möjligheter att självständigt kunna påverka arbetsmiljöns förut­sättningar.
 • Om inte annat avtalas vid konsumentuppdrag, blir den entreprenör som gör arbetet också Uppdragstagare. Det krävs inget skriftligt avtal utan det sker per automatik. Byggnadsarbetets omfattning kan vara alltifrån ett mindre arbete såsom att måla, renovera ett badrum till att bygga en hel villa. Om entreprenaden är delad har byggherren (privatpersonen) däremot alltid kvar arbetsmiljöansvaret.

Projektören

Projektörerna måste tänka igenom och förutsäga vilka arbeten och arbetsmiljökonsekvenser som konstruktionerna kommer att kräva, exempelvis:

 • Att överväga vilka arbetsmetoder som den föreslagna lösningen innebär.
 • Att föreslå material, leveranssätt och montagemetoder som ej kräver tunga personlyft, andra fysiska risker eller innebär hälsofara.
 • Att utrymme finns för nödvändig utrustning och hjälpmedel.
 • Hur skyddsanordningar och tillträdesvägar placeras.
 • Vilka tillstånd som kan krävas för att arbetet skall kunna bedrivas säkert.
 • Nödvändiga förundersökningar som kan krävas för att arbetet skall kunna bedrivas säkert.

Detta innebär inte att åtgärderna skall planeras i detalj utan detta åligger BAS-P att göra under projekteringsstadiet och BAS-U under produktionsfasen men projektören bör diskutera lösningarna med BAS-P på ett tidigt skede så att de lösningar som tas fram också är praktiskt genomförbara.

Byggarbetsmiljösamordnare (BAS-P)

BAS-P skall samordna arbetsmiljöarbetet under planering och projektering och granska och samordna alla underlag från projektör­erna så att arbeten kan utföras säkert och olika arbeten inte skapar risker för varandra. Risker och förslag på lösningar skall dokumenteras i Arbetsmiljöplanen. Finns inte en arbetsmiljöplan tillgänglig innan en byggarbetsplats etableras kan BAS-P få betala en sanktionsavgift.

Tips

 • Om man byter BAS-P under byggprojektet rekommenderas ett fysiskt avstämningsmöte vid bytet.
 • Ha alltid ett fysiskt avstämningsmöte i samband med att BAS-U övertar arbetet med AMP.
 • Diskutera gärna lösningarna med entreprenören eller BAS-U på ett tidigt skede så att de lösningar som tas fram också är praktiskt genomförbara.

Byggarbetsmiljösamordnare (BAS-U)

BAS-U är byggarbetsmiljösamordnare under det praktiska byggskedet och samordnar olika alla arbeten så att olika arbeten inte skapar risker andra arbeten. BAS-U ansvarar för att AMP är tillgänglig för alla på byggarbetsplatsen och att den uppdateras med hänsyn till hur arbetet fortskrider. Om BAS-U inte ser till att arbetsmiljöplanen finns tillgänglig för alla kan sanktionsavgift utgå. BAS-U skall också tillse:

 • Att olika entreprenörers arbeten samordnas.
 • Att AMP uppdateras, exempelvis till följd av ändringar i projekteringen eller byte av material, arbetsmetod, etc.
 • Att skyddsarbetet och skyddsronder organiseras och genomförs
 • Att besiktningspliktiga maskiner kontrolleras
 • Att vissa yrkesgruppers kunskap och kompetens kontrolleras
 • Att det finns personalutrymmen med omklädningsrum, dusch och toaletter.

Tips

 • Diskutera gärna lösningarna med projektörer eller BAS-P på ett tidigt skede så att de lösningar som tas fram också är praktiskt genomförbara.
 • Respektive UE/SE skall lämna Riskbedömningar och Åtgärder till BAS-U.
 • Överväg att upprätta en mall för riskbedömning för UE/SE.
 • Kräv fysiskt överlämningsmöte av AMP mellan BAS-P och BAS-U.
 • Ta upp AMP löpande på samordningsmöten.
 • Om AMP saknas vid arbetsplatsens etablering kontakta omedelbart Byggherren för efterlysning av AMP.
 • Om AMP saknas vid arbetsplatsens etablering och BAS-U ingår i entreprenörens åtagande kontakta omedelbart Byggherren för efterlysning av AMP och överväg att lägga ett hinder om inte Arbetsmiljöplanen överlämnas i rimlig tid eller har uppenbara brister.
 • Om BAS-U tvingas upprätta Arbetsmiljöplanen noteras detta i Revisionshistoriken.
 • Om brister förekommer i en entreprenörs eget arbetsmiljöarbete på byggarbetsplatsen är det i första hand entreprenören själv och inte byggarbetsmiljösamordnaren som har en skyldighet att undanröja bristerna.

Entreprenören

Med entreprenör avses alla verksamma på arbetsplatsen, d.v.s. även sido- (SE) och underentreprenörer (UE). För att BAS-U ska kunna samordna arbetsmiljöarbetet och uppdatera AMP till de rådande förutsättningarna ska samtliga entreprenörer som är verksamma på arbetsplatsen lämna riskbedömningar för sina arbeten till BAS-U. Riskbedömningen skall som minimum omfatta de 13 särskilda riskerna enl 13§ i AFS 1999:3 samt eventuella ytterligare risker inklusive riskreducerande åtgärder som uppkommer i det aktuella projektet. Malldokumentet för AMP kan med fördel användas som underlag för riskbedömningar om inte BAS-U eller handlingarna föreskriver annat.

Tänk på

 • Det får bara finnas en Arbetsmiljöplan (AMP) på ett gemensamt arbetsställe och denna samordnas av BAS-U. Varje entreprenör skall alltså inte ta fram en komplett AMP för sina arbeten utan endast riskbedömningar med riskreducerande åtgärder.
 • Entreprenörerna skall alltid underrätta BAS-U om förändringar som påverkar arbetsmiljöarbetet på arbetsplatsen.
 • Observera att samtliga entreprenörer alltid har kvar sitt arbetsgivaransvar för egen och inhyrd personal oaktat BAS-U samordningsansvar. Detta innebär att andra förhållanden som har betydelse för arbetsmiljön också måste planeras och åtgärdas i enlighet med gällande bestämmelser.

Tips

 • Ställ krav i avtal med UE/SE att deras Riskbedömningar och Åtgärder lämnas till BAS-U.
 • Överväg att upprätta en mall för riskbedömning som respektive UE/SE använder.
 • Arbetsgivaren är ansvarig för att kontrollera att utrustningar är besiktigade och inte har några anmärkningar, annars kan det leda till sanktionsavgift.
 • Arbetsgivaren ansvarar även för att arbetstagarna har de kunskaper som krävs. Om en arbetstagare saknar vissa utbildningar eller om arbetsgivaren inte har dokumenterat att de har vissa utbildningar, så kan även det leda till sanktionsavgifter.

Läs mer på Arbetsmiljöverkets hemsida