Povel verksamhetsledning | Byggföretagen

Povel verksamhetsledning

Povel är utvecklat för bygg-, anläggnings- och specialföretag att möta de krav som ställs från beställare, myndigheter och övriga intressenter. Genom Povel får företagen hjälpmedel och verktyg för att skapa ett verksamhetsledningssystem, som binder samman företagets egna ambitioner med alla de krav som ställs på byggföretag idag. Idag har tjänsten från Byggföretagen avslutats, det finns fortfarande gällande diplom men systemet Povel har tillsammans med BF9K bildat Byggföretagens KMA, BKMA. Det gå inte att nyansluta sig till Povel utan från 1 juli 2021 gäller BKMA i stället.

Vad är Povel?

Povel lämpar sig för alla typer av byggföretag, såväl små som stora. Systemet är uppbyggt enligt byggprocessen. Revisioner utförs av ett externt certifieringsorgan.

Byggföretagen har ett samarbete med Scandinavian Business Certification (SBcert). Avtalet innebär att SBcert utför revisioner i anslutning till Poveldiplomeringarna. Poveldiplom kan inte efter den 30 september 2022 uppdateras utan diplom går ut enligt datering på nuvarande diplom.

Povel gör det möjligt för företaget att lägga upp sitt ledningsarbete på ett strukturerat sätt efter aktuella förutsättningar och ambitioner. Povel erbjuder analys av företagets olika verksamheter. Povel ägs och drivs av Byggföretagen; Byggarnas bransch- och arbetsgivarorganisation. Povel följer i stort de kvalitets-, miljö- och arbetsmiljökrav som anges i ISO 9001, ISO 14001 och ISO 45001.

Många byggföretag har idag svårt att hantera verksamhetsstyrning på ett systematiskt sätt. Olika ledningssystem och standardkraven i ISO 9001, ISO 14001 och ISO 45001 upplevs ibland som svåra att förstå. Många saknar också ett system som tar ett samlat grepp över hela verksamheten; ett så kallat verksamhetsledningssystem.

Povel innehåller styrverktyg för i första hand kvalitet, miljö och arbetsmiljö och fokuserar inte bara på krav utan även på att hitta förbättringsmöjligheterna i företaget.

Grundtanken med Povel

 • skapa ordning och reda,
 • integrera de olika systemen i företaget,
 • möta krav och förväntningar från kunder, myndigheter, medarbetare och övriga intressenter, 
 • stimulera till ökad arbetsberedning/planering, 
 • arbeta systematiskt med ständiga förbättringar, 
 • skapa ett enkelt men ändå heltäckande verktyg.

Povel är skelettet – företaget bygger musklerna

Povel gör det möjligt för företaget att lägga upp sitt ledningsarbete på ett strukturerat sätt. Vi erbjuder ett ”skelett” för företagets ledningsarbete. Företaget bygger sedan upp sina ”muskler” på ”skelettet” efter aktuella förutsättningar och ambitioner. Hur mycket man ska fördjupa sig i de olika avsnitten är delvis upp till företaget. Kunskap om hur man bygger företagets ”muskler” olika mycket vilar på självinsikt och analys av företagets olika verksamheter – detta erbjuder Povel.

Viktigt att komma ihåg är dock att de företag som har en diplomering på flera områden har en förutbestämd ”muskelmassa” som byggts på ”skelettet”. Detta säkerställs med hjälp av de kravkriterier som ingår som ett hjälpmedel i Povel.

Fyra huvudavsnitt i Povel:

 • Ledning
 • Resurser
 • Genomförande 
 • Mätning/analys/förbättring

Under varje avsnitt ligger ett antal underavsnitt som är viktiga för varje huvudavsnitt. I grova drag kan man beskriva de olika huvudavsnitten såhär:

 • Ledning – områden som ledningen i företaget måste ta ställning till och som ligger på ledningens ansvar.
 • Resurser – ett antal resurser som måste till för att företaget ska fungera och för att vi ska kunna arbeta smärtfritt i nästa avsnitt som är…
 • Genomförande – beskriver vår huvudprocess i företaget, från anbudsgivning till slutförande
 • Mätning/analys/förbättring – knyter ihop säcken och samlar ihop de tre andra huvudavsnitten för att sedan gå vidare och ständigt förbättra företaget.

Povelföretag

Följande Povelföretag är diplomerade eller ISO-certifierade (Många Povelföretag har numera övergått till BKMA Certifiering).