Poveldiplomering | Byggföretagen

Poveldiplomering

Revisioner utförs av ackrediterat certifieringsorgan

Uppdaterad:

Byggföretagen har ett samarbete med Scandinavian Business Certification (SBcert). Samarbetet innebär att SBcert genomför samtliga revisioner för Poveldiplomeringar.

Revisionerna genomförs av kvalificerade revisorer, vilket höjer statusen på Poveldiplomeringen samt säkerställer att Povel följer riktlinjerna i ISO 9001, ISO 14001 och ISO 45001.

Vidare erbjuder SBcert medlemsföretag ISO-certifiering till ett fast avtalspris som dessutom är extra förmånligt för de medlemsföretag som har Povel.

För mer information se www.sbcert.se

Diplomering av Povelföretag och OPK 

De företag som ingår abonnemangsavtal har efter genomgången introduktion möjlighet att genomföra en OPK, (Obligatorisk Povel Kontroll). Efter godkänd OPK och genomförd revision blir företaget Diplomerat och företaget får rätten att kalla sig Diplomerat Povelföretag. 

En Poveldiplomering innebär bl.a. att:

  • Företaget har genomfört en analys för att fastställa viktiga omvärldsfaktorer. I denna analys har företaget också gått igenom sin egen verksamhet genom en ledningsanalys.
  • Företaget har antagit policies för KMA, (kvalitet, miljö och arbetsmiljö), de är förankrade och accepterade av medarbetarna.
  • Företaget har tagit fram detaljerade mål och handlingsplaner för sin verksamhet.
  • Företaget har utsett en eller flera personer med ansvar för KMA frågor.
  • Företaget har genomgått Povels introduktion/utbildning.
  • Företaget informerar regelbundet all personal om företagets KMA arbete.
  • Företaget har tagit fram en ledningshandbok med behövliga rutiner/instruktioner som övergripande styr deras verksamhet.
  • Företaget upprättar enskilda eller gemensamma KMA planer som hjälpmedel i projekten.
  • Revisioner/inspektioner genomförs regelbundet.
  • Företaget styr sin verksamhet med en mängd övriga aktiviteter inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö.

Ett diplom gäller två år från utfärdandet under förutsättning att företaget klarar de löpande revisioner och de övriga krav som fastställs av Povels Kontrollnämnd.

Povel är certifierbart 

När det gäller kravuppfyllnad uppfyller Povel i sitt sista steg alla kraven som finns i ISO 14001, ISO 9001 och OHSAS 18001. Företagen väljer själva om de vill satsa på en heltäckande Poveldiplomering eller en enskild ISO-certifiering.

Viktigt att komma ihåg 

De företag som strävar mot en certifiering har på flera områden en förutbestämd ”muskelmassa” som måste byggas på ”skelettet”.
Detta säkerställs med de hjälpmedel som finns i Povel.