Dialogupplägg kopplat till ledarskapets betydelse för Sund konkurrens | Byggföretagen

Dialogupplägg kopplat till ledarskapets betydelse för Sund konkurrens

Hur kan vi som ledare främja sund konkurrens?

Uppdaterad:

Ledarskapets betydelse för Sund konkurrens

Peter Berg, Ledarna och Kajsa Hessel, Ordförande i Byggcheferna samtalar om förutsättningar för gott ledarskap.

Ledarskapets betydelse för Sund konkurrens from Byggföretagen on Vimeo.

Upplägg för regionalt nätverk eller ledningsgruppen/ledargruppen – Del 1a

Öppenhet och tillit- ett chefsperspektiv för att utveckla sund konkurrens.
Tidsåtgång 1,5 timme

 1. Inled med att gemensamt titta på filmen med Peter Berg, chefsutvecklare på Ledarna, som berättar tillits- och öppenhetsspiralen. Utmaningen att som chef är att skapa förutsättningar för arbetsgrupper att känna tillräcklig tillit och öppenhet för varandra att resonera kring viktiga områden på ett effektivt sätt.

Ledarskapets förändringsresa

Catharina Elmsäter-Svärd, VD på Byggföretagen samtalar med Jesper Göransson, VD & Koncernchef PEAB.

Upplägg för ledningsgruppen – Del 1b
Tillägg till ovanstående när ni vill nyttja mer tid på frågeställningarna alternativt fortsätta dialogen vid nytt tillfälle.

Förändringsresan mot sund konkurrens
Tidsåtgång 1,5 timme

1. Inled med att gemensamt titta på filmen med Jesper Göransson, PEAB, VD och koncernchef sedan 2013, som berättar om den förändringsresa han varit en del av och de utmaningar och möjligheter han upplever med att jobba med sund konkurrens.

Några nycklar han lyfter fram är att använda det sunda förnuftet, att tänka till, ta ställning och våga utmana gamla mönster och traditioner. Jesper pratar också om att det behöver vara en ständigt pågående process, att man inte kan slå sig till ro i dessa frågor, och att det mer och mer blivit en fråga som hänger samman med att vara en attraktiv arbetsgivare. 

Resonera i gruppen om:

 • Sunt förnuft och sunda värderingar – Hur vet era intressenter (kunder, medarbetare, leverantörer osv) var ni står? Behöver det bli ännu tydligare och i så fall hur? Har ni erfarenhet av eller har ni gjort en liknande resa som Jesper pratar om? Vilka nycklar har i så fall varit avgörande för er under den resan?
 • Hur kan sunda värderingar också leda till verkliga beteendeförändringar? Vad krävs för att gå från ord till handling? 

Så här jobbar du som ledare för sund konkurrens

Charlotte Wäreborn, VD Effect Management och Peter Berg, chefsutvecklare, Ledarna samtalar om öppenheten och tillitens inverkan för sund konkurrens.

Resonera i gruppen om:

 • Vilka typer av gruppkonstellationer befinner vi oss i? (ge exempel)
 • Informationsgrupp/ Rapporteringsgrupp/ Beslutsgrupp/ Reflektionsgrupp/ Effektiv ledningsgrupp/ Högpresterande grupp.
 • Vilken nivå befinner sig grupperna på?
 • Inledande nivå/ Saknivå/ Indirekt nivå/ Historisk öppenhetsnivå/ Direkt nivå/ Genuin dialognivå.
 • Finns det sätt chefen kan gå före med att skapa en samtalsnivå som är i linje med gruppens behov?

Indikatorer för en icke tillräckligt bra nivå:

 • Resonera i gruppen om:
 • Finns det områden, situationer eller frågor då enskilda medarbetare tenderar att visa tendenser för att visa upp beteenden för någon av de indikatorer som Peter berättar om?
 • Förnekelse och förenkling?
 • Symtombehandling eller förenklade lösningar i stunden?
 • Fokuserar på egen vinning eller vill suboptimera delar av gruppens uppgifter?
 • Att liknande problem återkommande behöver hanteras utan att en mer hållbar hantering har uppnåtts?
 • Vilka är sätten du som chef kan utveckla förmågan att hantera nivåerna av tillit och öppenhet för att effektivt utveckla arbetsgruppen? Hur blir du ett föredöme?

Chefens möjligheter att utveckla organisationskultur som främjar sund konkurrens.
Hur kan man som chef arbeta i vardagen för att främja sund konkurrens och schysta villkor?

Upplägg för chefsgrupper, regionalt nätverk/ledningsgrupp
Tidsåtgång 1 timme

 1. Inled med att gemensamt titta på filmen där Markus Brink, VD på Brixly samtalar med Kajsa Hessel, VD på Svensk Byggtjänst, kring vikten att utveckla en kultur där det finns en stolthet och tydlighet kring målet med noll fusk. Markus och Kajsa poängterar att det finns mer än att enbart arbeta med koll och kontroll, även att som ledare uppmuntra medarbetare som gör rätt saker. LÄNK till film kommer

Betydelsen av en ledares yrkesstolthet, information och utbildning

Markus Brink, VD på Brixly samtalar med Kajsa Hessel, VD på Svensk Byggtjänst om hur yrkesstolthet, information och utbildning är delar av en ledares möjligheter att arbeta med sund konkurrens och schyssta villkor.

Markus och Kajsa pratar om att det krävs mer än att som chef arbetar med koll och kontroll av verksamheten, man behöver även utveckla en gynnsam kultur och premiera de som gör rätt.

 • Finns det exempel i er organisation där goda exempel premieras?
 • Finns det sätt att tydliggöra det ännu mer?
 • Vad skulle det innebära om du som chef tydliggjorde fler goda exempel?

Markus nämner vikten av yrkesstolthet, hur det personliga varumärket och företagets varumärke påverkas av varandra.

 • Hur tydligt är yrkesstoltheten bland dina medarbetare?
 • Finns det sätt för organisationen att koppla sund konkurrens och schysta villkor än tydligare till stolthet som finns för yrket?

Moraliska kontrakt, ett sätt som Markus lyfter fram som ett sätt för Brixly att tydliggöra och målsätta de mjukare delarna av företages förväntan på medarbetare. Deras strävan mot noll fusk följdes sedan upp av löpande information och utbildningar.

 • Finns det delar av detta som skulle var till hjälp för dig som chef i er organisation?
 • Vad skulle stå i ett moraliskt kontrakt som var anpassad för din organisation?
 • Hur skulle man behöva arbeta med detta för att få önskad effekt?

Markus och Kajsa pratade om utmaningen med att som VD ibland stå långt bort från den praktiska arbetsplatsen. Att det finns en utmaning att som chef inte få signaler på att tvivel eller felaktigheter uppstår i delar av verksamheten. Ibland är det inte möjligt för dig som chef att avsätta tillräckligt mycket tid för att vara ute i alla verksamhetsdelar du skulle önska.

 • Upplever du att det är en utmaning att det kan finnas risk att du inte blir informerad i tillräcklig utsträckning?
 • Upplever du att liknande utmaningar finns bland dina chefskollegor?
 • Finns det sätt du kan öka förutsättningarna för dig att få relevant information från verksamheten?